Uddannelsesmetoder

God planlægning er vigtigt for et vellykket efteruddannelseskursus. Følgende er eksempler på god uddannelsespraksis (selv om de ikke altid direkte vedrører EU-uddannelse af retlige aktører) og kan være nyttige for uddannelsesudbydere.

E-learning

"Blandet læring"

"Seriøse spil"

Undervisning i juridisk sprog

Uddannelse af undervisere

Evaluering

Værktøjer

E-learning

Elearningeuropa.info Portal

Europa-Kommissionen iværksatte Open Education Europa i 2002 som et bidrag til at forandre uddannelse ved hjælp af teknologi. Det er blevet et centralt forum for udforskning af forandring og innovation inden for uddannelse.

Open Education Europa er rammerne om et aktivt fællesskab af forskere, undervisere, beslutningstagere, studerende og andre interessenter, der bruger portalen som et virtuelt mødested, hvor de samles for at udveksle og diskutere løsninger på forskellige uddannelsesmæssige spørgsmål. Portalen og dens brugergenererede indhold giver en samarbejdsbaseret, kritisk og kreativ tilgang til at se på, hvor uddannelse er i dag, og hvor den er på vej hen i morgen.

Open Education Europa er iværksat på initiativ af Kommissionen og indgår i handlingsprogrammet for livslang læring, der forvaltes af Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur.

PRAG – Praktisk vejledning i procedurer for indgåelse af kontrakter (EuropeAid)

PRAG er et e-læringskursus, der forklarer de procedurer for kontraktindgåelse, der gælder for alle kontrakter vedrørende bistand til tredjelande, som finansieres over EU's almindelige budget og den 10. Europæiske Udviklingsfond (EUF). På kurset gøres der rede for, hvordan Kommissionen forvalter midlerne, og for de procedurer, der gælder for alle kontrakter (indkøb og tilskud) gennemgås. Kurset er interaktivt og dækker en lang række emner vedrørende tildeling og gennemførelse af en kontrakt.

Kurset er inddelt i uafhængige kapitler. Et eksempel på et e-læringskursus findes på engelskspanskfransk og portugisisk.

Blandet læring

Forbedring af kvaliteten af "blandet læring" – COMBLE-projektet: Fællesskab for integreret blandet læring i Europa

Formålet med COMBLE-projektet var at forbedre kvaliteten af blandet læring inden for højere og videregående uddannelse og erhvervsuddannelse. Her kunne administratorer, undervisere og deltagere få viden, uddannelse og råd om tekniske, didaktiske, organisatoriske og personlige anliggender, som kan bevirke, at blandede læringsløsninger bliver en succes. COMBLE blev medfinansieret af programmet for livslang læring (IKT).

Vigtige projektresultater omfatter Methopedia, et wikibaseret fællesskab, hvor eksperter udveksler viden og erfaringer vedrørende gennemførelse og evaluering af blandede læringsmetoder. Webstedet er tilgængeligt på engelsktysk og polsk.

Et andet resultat er et ekspertkursus for undervisere (på engelsk) om, hvordan man udformer blandet læring, og hvordan man bruger blandede læringsteknologier.

Seriøse spil

Sprogfælden: et tilpasningsegnet videospil til sprogindlæring

Sprogfælden er et nyskabende videospil til sprogindlæring for tyske studerende på sidste år. De kastes ind i en interaktiv spilverden, der uden problemer blander sprogindlæring med motiverende spil. Dette projekt, som har modtaget EU's sprogpris, er et eksempel på "seriøse spil", der tilpasses til sprogindlæring.

Undervisning i juridisk sprog

Retningslinjer for sprogundervisning (Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere – EJTN)

Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN) har udarbejdet retningslinjer for sprogundervisning (på engelsk og fransk) for at hjælpe nationale uddannelsescentre med at udforme, planlægge og afholde efteruddannelsesaktiviteter for dommere og anklagere. Formålet med retningslinjerne er at undersøge og skabe værktøjer til at forbedre sprogfærdighederne blandt dommere og anklagere i EU inden for følgende områder: undervisning i almindeligt og juridisk sprog, metoder til sprogundervisning og sammenlignende studier af retssystemer og -institutioner gennem juridisk terminologi.

Irske kurser i juridisk praksis

De irske kurser i juridisk praksis blev udviklet og afholdt i uddannelsesafdelingen under det irske advokatråd, Law Society of Ireland, hvor man anvendte en "blandet læringstilgang" med integration af informations- og kommunikationsteknologi (IKT), computerstøttet sprogindlæring (CALL), traditionelle undervisningsmetoder og problembaseret læring (PBL) med henblik på at behandle generelle spørgsmål om juridisk praksis i løbet af en række kurser ved brug af Moodle, som er et open source-baseret virtuelt læringsmiljø. Klik her og få mere information om projektet, som har fået tildelt en europæisk sprogpris.

Integreret læring af indhold og sprog (CLIL)

I integreret læring af indhold og sprog (CLIL) bruges et fremmedsprog til at undervise i et fag, som måske slet ikke har noget med sprogindlæring at gøre, f.eks. kan historietimer foregå på engelsk på en skole i Spanien. CLIL er blevet brugt på alle niveauer i uddannelsessystemet fra det primære niveau til voksenundervisning og højere uddannelser og har vist sig at være effektiv. Metodens succes er vokset i løbet af de seneste 10 år og gør det stadig.

Lærere, der arbejder med CLIL, er specialister inden for deres eget fag snarere end sproglærere i traditionel forstand og taler normalt målsproget flydende (er tosprogede eller indfødte). I mange institutioner arbejder sproglærere sammen med kolleger fra andre afdelinger om at tilbyde CLIL i forskellige fag. Det vigtigste er, at de lærende opnår ny viden om "målfaget", samtidig med at de møder, bruger og lærer kommunikationssproget.

Uddannelse af undervisere

Retningslinjer for uddannelse af undervisere (EJTN)

Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN) har udviklet generelle retningslinjer for uddannelse af undervisere. Målet er at hjælpe de enkelte nationale uddannelsesinstitutioner med at planlægge deres efteruddannelsesaktiviteter for dommere og anklagere. Her kan de få en generel vejviser for udvælgelse af undervisere samt af indhold og undervisningsmetoder.

Vejledning til undervisere (ICON-ADETEF Consortium)

"Vejledningen til undervisere" er udviklet inden for rammerne af det europæiske uddannelsesprogram for statistik og giver et godt overblik på engelsk over, hvilke trin der indgår i planlægningen af en uddannelsesaktivitet.

Tips til undervisningen (UNICEF og Penal Reform International)

UNICEF og Penal Reform International har udarbejdet undervisningstips til undervisere (på engelsk) som et supplement til deres uddannelsesmanual i retspleje over for mindreårige (se afsnittet om børns rettigheder).

Evaluering

EJTN's anbefalede skema til kursusevaluering

EJTN's programarbejdsgruppe har udarbejdet en grundskabelon, som kursister kan bruge til at evaluere de kurser, de deltager i. Skemaet benyttes sjældent, som det er, da der normalt tilføjes spørgsmål om den specifikke aktivitet, som skal evalueres.

Skabelonen findes på engelsk  PDF (19 Kb) ENog fransk  PDF (20 Kb) FR og kan bruges som grundlag for uddannelsesudbydere, der udformer evalueringsskemaer til deres kurser.

Værktøjer

Ressourcer fra Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)

Uddannelsesudbydere og kursister vil finde nyttige oplysninger på engelsk om læring og udvikling, undervisningstilrettelæggelse og -gennemførelse, undervisningsevaluering, e-learning osv. i ressourceafsnittet på webstedet, der tilhører Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD).

Ordliste over læringsterminologi

Projektet "Undersøgelse af europæisk terminologi for voksenundervisning med henblik på et fælles sprog og en fælles forståelse og overvågning af sektoren", som medfinansieres af programmet for livslang læring, resulterede i udarbejdelsen af to ordlister.

Ordliste, niveau 1 er et praktisk referenceværktøj for beslutningstagere og administratorer, der kan hjælpe Kommissionen, medlemsstaterne og andre EU-lande og interessenter med at overvåge og analysere voksenuddannelsessektoren i Europa ved at forbedre datakvalitet og -sammenlignelighed. Termerne i ordlisten er dem, der anses for væsentlige til det formål, især dem, der kræver, at definitioner (så vidt muligt) vedtages og forstås på EU-niveau, for at politiske drøftelser kan forløbe uden problemer. Ordlisten omfatter alle officielle EU-sprog plus de sprog, der tales i Island, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Norge og Tyrkiet.

Ordliste, niveau 2 indeholder betydeligt flere termer og er beregnet til specialister. Det primære formål er at være en ressource for overvågning af voksenuddannelsessektoren. Den er kun tilgængelig på engelsk.

Sidste opdatering: 06/10/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.