Μεθοδολογία κατάρτισης

Ο σωστός σχεδιασμός είναι καίριας σημασίας για την επιτυχία της κατάρτισης. Τα ακόλουθα (μολονότι δεν συνδέονται πάντα άμεσα με την ευρωπαϊκή κατάρτιση δικαστικών) αποτελούν παραδείγματα ορθών πρακτικών κατάρτισης που μπορεί να είναι χρήσιμα για τους φορείς κατάρτισης.

Ηλεκτρονική μάθηση

«Μεικτή μάθηση»

«Διδακτικά παιχνίδια (serious games)»

Εκμάθηση νομικής γλώσσας

Κατάρτιση εκπαιδευτών

Αξιολόγηση

Εργαλεία

Ηλεκτρονική μάθηση

Πύλη elearningeuropa.info

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε το 2002 την πύλη Open Education Europa για να βοηθήσει στον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης μέσω της τεχνολογίας. Η εν λόγω πύλη έχει καταστεί σημαντικό φόρουμ για τη διερεύνηση της αλλαγής και της καινοτομίας στην εκπαίδευση.

Η Open Education Europa φιλοξενεί μια ενεργό κοινότητα επιστημόνων, εκπαιδευτικών, υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, σπουδαστών και λοιπών ενδιαφερόμενων φορέων, οι οποίοι χρησιμοποιούν την πύλη ως εικονικό χώρο συνάντησης όπου ανταλλάσσουν και συζητούν λύσεις για ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών ζητημάτων. Η πύλη και το περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες παρέχουν μια συνεργατική, κριτική και δημιουργική προσέγγιση προκειμένου να διερευνηθεί πού βρίσκεται η εκπαίδευση σήμερα και προς τα πού οδεύει.

Η Open Education Europa είναι μια πρωτοβουλία της Επιτροπής που αποτελεί μέρος του προγράμματος διά βίου μάθησης, το οποίο διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.

«PRAG» - Πρακτικός οδηγός για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (EuropeAid)

Το PRAG είναι ένα μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης που εξηγεί τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που ισχύουν για όλες τις συμβάσεις εξωτερικής βοήθειας που χρηματοδοτούνται από τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ και το δέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ). Εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή διαχειρίζεται τα κεφάλαια και περιγράφει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις (δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις επιχορηγήσεων). Καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης και παραδίδεται με διαδραστικό τρόπο.

Το μάθημα υποδιαιρείται σε κεφάλαια στα οποία η πρόσβαση γίνεται ξεχωριστά. Αποτελεί παράδειγμα μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης που είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, τα ισπανικά, τα γαλλικά και τα πορτογαλικά.

Μεικτή μάθηση

Βελτίωση της ποιότητας της «μεικτής μάθησης» — σχέδιο COMBLE: Κοινότητα της ολοκληρωμένης μεικτής μάθησης στην Ευρώπη

Στόχος του σχεδίου COMBLE ήταν να βελτιωθεί η ποιότητα της «μεικτής μάθησης» στην τριτοβάθμια, περαιτέρω και επαγγελματική εκπαίδευση με την παροχή, σε διοικητικούς υπαλλήλους, εκπαιδευτές και εκπαιδευομένους, γνώσεων, επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλών σχετικά με τα τεχνικά, διδακτικά, οργανωτικά και προσωπικά θέματα που μπορούν να επηρεάσουν την επιτυχία των λύσεων μεικτής μάθησης. Το COMBLE συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα διά βίου μάθησης (ΤΠΕ).

Στα κυριότερα αποτελέσματα του σχεδίου συγκαταλέγεται η Methopedia, μία κοινότητα βάσει «wikis», στην οποία εμπειρογνώμονες ανταλλάσσουν γνώσεις και πείρα όσον αφορά την εφαρμογή και την αξιολόγηση των μεθόδων μεικτής μάθησης. Ο ιστότοπος είναι διαθέσιμος στα αγγλικά, τα γερμανικά και τα πολωνικά.

Ένα άλλο αποτέλεσμα είναι ένα ειδικό μάθημα για εκπαιδευτές (στα αγγλικά) σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού της μεικτής μάθησης και με τον τρόπο χρήσης των τεχνολογιών μεικτής μάθησης.

Διδακτικά παιχνίδια (serious games)

Γλωσσική παγίδα (Language Trap): ένα προσαρμοστικό γλωσσικό βιντεοπαιχνίδι

Το Language Trap αποτελεί καινοτόμο γλωσσικό βιντεοπαιχνίδι, για την εκμάθηση της γερμανικής από τελειόφοιτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μαθητές βυθίζονται σε έναν διαδραστικό κόσμο που αναμειγνύει εύστοχα γλωσσική εκμάθηση και συναρπαστικό παιχνίδι. Το σχέδιο αυτό, στο οποίο έχει απονεμηθεί ευρωπαϊκό σήμα γλωσσών, αποτελεί απλό παράδειγμα «διδακτικού παιχνιδιού», προσαρμοσμένου στην εκμάθηση γλωσσών.

Εκμάθηση νομικής γλώσσας

Κατευθυντήριες γραμμές για τη γλωσσική κατάρτιση (ευρωπαϊκό δίκτυο κατάρτισης δικαστικών — ΕΔΚΔ)

Το ευρωπαϊκό δίκτυο κατάρτισης δικαστικών (ΕΔΚΔ) έχει εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές για τη γλωσσική κατάρτιση (στα αγγλικά και στα γαλλικά) προς διευκόλυνση των εθνικών κέντρων κατάρτισης κατά τη χάραξη, τον σχεδιασμό και την οργάνωση δραστηριοτήτων κατάρτισης για δικαστές και εισαγγελείς. Σκοπός των κατευθυντηρίων γραμμών είναι η μελέτη και η δημιουργία εργαλείων που αποσκοπούν στη βελτίωση των δεξιοτήτων σε ξένες γλώσσες μεταξύ των δικαστών και των εισαγγελέων στην ΕΕ, στους ακόλουθους τομείς: γενική και νομική γλωσσική κατάρτιση, μεθοδολογίες για γλωσσική κατάρτιση και συγκριτική μελέτη των νομικών συστημάτων και θεσμών μέσω της νομικής ορολογίας.

Μαθήματα ιρλανδικής νομικής πρακτικής

Τα μαθήματα ιρλανδικής νομικής πρακτικής σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στο τμήμα εκπαίδευσης της Law Society of Ireland, χρησιμοποιώντας προσέγγιση «μεικτής μάθησης» που συνδυάζει τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), εκμάθηση γλωσσών με τη βοήθεια υπολογιστή (CALL), παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και μάθηση βασισμένη στη διερεύνηση του προβλήματος (PBL), προκειμένου να εξετάσει ζητήματα γενικής νομικής πρακτικής μέσα από ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων, με τη χρήση του Moodle, ενός εικονικού περιβάλλοντος μάθησης ανοικτού κώδικα (VLE). Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο, στο οποίο έχει απονεμηθεί το ευρωπαϊκό σήμα γλωσσών.

Ολοκληρωμένη εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας (ΟΕΠΓ)

Η ολοκληρωμένη εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας (ΟΕΠΓ) περιλαμβάνει τη διδασκαλία, σε ξένη γλώσσα, ενός μαθήματος που μπορεί να είναι εντελώς άσχετο με την εκμάθηση γλωσσών, π.χ. μαθήματα ιστορίας θα μπορούσαν να διδάσκονται στα αγγλικά σε σχολείο της Ισπανίας. Η ΟΕΠΓ χρησιμοποιείται, και αποδεικνύεται αποτελεσματική, σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, από την πρωτοβάθμια έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων. Η επιτυχία της έχει αυξηθεί τα τελευταία 10 χρόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται με ΟΕΠΓ είναι περισσότερο ειδικοί στο μάθημά τους παρά παραδοσιακοί καθηγητές ξένων γλωσσών και είναι συνήθως πολύ καλοί ομιλητές της γλώσσας στόχου (δίγλωσσοι ή ως μητρική γλώσσα). Σε πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι καθηγητές ξένων γλωσσών συνεργάζονται με συναδέλφους από άλλα τμήματα ώστε να προσφέρουν ΟΕΠΓ σε διάφορα μαθήματα. Το βασικό σημείο είναι ότι ο μαθητής αποκτά νέες γνώσεις σχετικά με το μάθημα «στόχο» ερχόμενος σε επαφή, χρησιμοποιώντας και μαθαίνοντας τη γλώσσα στην οποία γίνεται το μάθημα.

Κατάρτιση εκπαιδευτών

Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση των εκπαιδευτών (ΕΔΚΔ)

Το ευρωπαϊκό δίκτυο κατάρτισης δικαστικών (ΕΔΚΔ) έχει αναπτύξει γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση των εκπαιδευτών. Ο στόχος είναι να βοηθήσει τα εθνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα να προγραμματίσουν τις δραστηριότητες κατάρτισης για το δικαστικό σώμα, παρέχοντάς τους γενικές ενδείξεις σχετικά με την επιλογή των εκπαιδευτών, την επιλογή του περιεχομένου και των μεθόδων κατάρτισης.

Καθοδήγηση για τους εκπαιδευτές (Κοινοπραξία ICON-ADETEF)

Η «καθοδήγηση για τους εκπαιδευτές», που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος στατιστικής κατάρτισης, παρέχει μια ικανοποιητική επισκόπηση, στα αγγλικά, των σταδίων κατά τον σχεδιασμό μιας δραστηριότητας κατάρτισης.

Συμβουλές κατάρτισης (UNICEF και Διεθνής Ένωση για τη Μεταρρύθμιση του Ποινικού Δικαίου)

Η UNICEF και η Διεθνής Ένωση για τη Μεταρρύθμιση του Ποινικού Δικαίου εκπόνησαν συμβουλές κατάρτισης για εκπαιδευτές, στα αγγλικά, που συμπληρώνουν το «εγχειρίδιο κατάρτισης στη δικαιοσύνη για ανηλίκους» (βλ. ενότητα για τα δικαιώματα του παιδιού).

Αξιολόγηση

Το συνιστώμενο από το ΕΔΚΔ έντυπο αξιολόγησης της κατάρτισης

Η ομάδα εργασίας των προγραμμάτων του ΕΔΚΔ σχεδίασε ένα βασικό υπόδειγμα ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αξιολογούν τις συνεδρίες κατάρτισης που παρακολούθησαν. Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται σπανίως ως έχει, καθώς συνήθως προστίθενται ερωτήματα που αφορούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα που θα αξιολογηθεί.

Το υπόδειγμα είναι διαθέσιμο στα αγγλικά  PDF (19 Kb) EN και στα γαλλικά  PDF (20 Kb) FR και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση, από τους φορείς κατάρτισης, για τον σχεδιασμό εντύπων αξιολόγησης των μαθημάτων.

Εργαλεία

Πόροι του Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)

Οι φορείς κατάρτισης και οι εκπαιδευτές θα βρουν χρήσιμες πληροφορίες στα αγγλικά για τη μάθηση και την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την παροχή κατάρτισης, την αξιολόγηση της κατάρτισης, την ηλεκτρονική μάθηση, κ.λπ. στην ενότητα πόροι του ιστότοπου του CIPD.

Γλωσσάριο ορολογίας της μάθησης

Η «μελέτη για την ευρωπαϊκή ορολογία στην εκπαίδευση ενηλίκων για μια κοινή γλώσσα και μια κοινή κατανόηση και παρακολούθηση του τομέα», που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διά βίου μάθησης, οδήγησε στην εκπόνηση δύο γλωσσαρίων.

Το γλωσσάριο 1ου επιπέδου προορίζεται ως πρακτικό εργαλείο αναφοράς για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους διαχειριστές, βοηθώντας την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και τα ενδιαφερόμενα μέρη να παρακολουθούν και να αναλύουν τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των δεδομένων και της συγκρισιμότητας. Το γλωσσάριο περιέχει τους όρους εκείνους που θεωρούνται ουσιώδους σημασίας για τον σκοπό αυτόν, ιδίως δε εκείνους για τους οποίους οι ορισμοί θα πρέπει να συμφωνούνται (στο μέτρο του δυνατού) και να γίνονται κατανοητοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου οι συζητήσεις για τη χάραξη πολιτικής να διεξάγονται απρόσκοπτα. Το γλωσσάριο περιλαμβάνει όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, συν τις γλώσσες της Ισλανδίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της Νορβηγίας και της Τουρκίας.

Το γλωσσάριο 2ου επιπέδου περιέχει πολύ περισσότερους όρους και προορίζεται για χρήση από ειδικούς. Πρωταρχικός σκοπός του είναι να χρησιμεύσει στην παρακολούθηση του τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Διατίθεται μόνο στα αγγλικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/10/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.