Koolitusmetoodika

Planeerimine on koolituse õnnestumise seisukohast väga oluline. Järgnevalt on esitatud koolituse heade tavade näited (mis pole küll alati otseselt Euroopa õigusalase koolitusega seotud), mis võivad koolituste korraldajatele kasulikud olla.

E-õpe

Kombineeritud õpe

Tõsimängud

Õiguskeele õpe

Koolitajate koolitamine

Hindamine

Vahendid

E-õpe

Portaal Elearningeuropa.info

Euroopa Komisjon algatas 2002. aastal portaali Euroopa avatud haridusruum, et aidata haridust tehnoloogia kaudu ümber kujundada. See on saanud peamiseks hariduse vallas toimuvaid muutusi ja uuendusi käsitlevaks foorumiks.

Euroopa avatud haridusruum koondab aktiivset teadlaste, õpetajate, poliitikakujundajate, üliõpilaste ja muude sidusrühmade kogukonda, kes kasutab portaali virtuaalse kohtumispaigana mitmesuguste haridusega seonduvate küsimuste arutamiseks ja neile lahenduse leidmiseks. Portaal ja selle kasutajate loodud sisu pakub koostööpõhiselt, kriitiliselt ja loominguliselt vastuseid küsimusele, missugune on hariduse olukord praegu ja missugused on arengusuunad tulevikus.

Portaal Euroopa avatud haridusruum on Euroopa Komisjoni algatus ja moodustab osa elukestva õppe programmist, mida haldab hariduse ja kultuuri peadirektoraat.

Lepingute sõlmimise korda käsitlev praktiline juhend PRAG (arengu ja koostöö peadirektoraat EuropeAid)

PRAG on e-kursus, mis käsitleb kõigile ELi üldeelarvest ja 10. Euroopa Arengufondist (EDF) rahastatavatele välisabi lepingutele kehtivat lepingute sõlmimise korda Selles selgitatakse, kuidas Euroopa Komisjon fondi vahendeid haldab ja kirjeldatakse kõigile lepingutele (hanked ja toetuste andmine) kehtivaid menetlusi. Interaktiivne kursus hõlmab suurt hulka teemasid, mis seonduvad lepingu sõlmimise ja rakendamisega.

Kursus on jagatud üksteisest sõltumatuteks peatükkideks. See on näide inglisehispaaniaprantsuse ja portugali keeles kättesaadavast e-kursusest.

Kombineeritud õpe

Kombineeritud õppe kvaliteedi parandamine projekt COMBLE: integreeritud kombineeritud õppe ühendus Euroopas

Projekti COMBLE eesmärk oli parandada kombineeritud õppe kvaliteeti kõrg-, jätku ja ettevõtlusalase hariduse valdkonnas, jagades ametnikele, juhendajatele ja õppijatele teadmisi, koolitust ja nõuandeid tehnilistes, didaktilistes, organisatsioonilistes ja isiklikes küsimustes, mis võivad kombineeritud õppe lahenduste tulemuslikkust mõjutada. Projekti COMBLE kaasrahastati elukestva õppe programmist.

Projekti kõige olulisemaks tulemuseks vikipõhine ühendus Methopedia, kus eksperdid jagavad teadmisi ja kogemusi kombineeritud õppe metoodika rakendamise ja hindamise kohta. Veebisait on kättesaadav inglisesaksa ja poola keeles.

Projekti teine tulemus on ingliskeelne ekspertide kursus koolitajatele selle kohta, kuidas kavandada kombineeritud õpet ja kasutada kombineeritud õppe meetodit.

Tõsimängud

Keelepüünis: paindlik keeleõppe videomäng

Keelepüünis (Language Trap) on uuenduslik keeleõppe videomäng Saksamaa lõpuklasside õpilastele. Mängijad kaasatakse interaktiivsesse maailma, kus õppimine ühendatakse sujuvalt motiveeriva mänguga. See projekt, millele omistati Euroopa keelemärk, on lihtne näide keeleõppeks kohandatud tõsimängust.

Õiguskeele õpe

Keeleõppe suunised (Euroopa õigusalase koolituse võrgustik EJTN)

Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN) on koostanud keeleõppe suunised (inglise ja prantsuse keeles), et abistada riiklikke koolituskeskusi kohtunikele ja prokuröridele mõeldud koolituste väljatöötamisel, planeerimisel ja korraldamisel. Suuniste eesmärk on uurida ja luua vahendeid ELi kohtunike ja prokuröride keeleoskuse parandamiseks järgmistes valdkondades: üldine keeleõpe ja õiguskeele õpe, keeleõppe metoodika ning õigussüsteemide ja institutsioonide võrdlev uuring õigusterminoloogia kaudu.

Õigusvaldkonna iiri keele kursused

Õigusvaldkonna iiri keele kursused töötas välja ja korraldas Iirimaa õigusliidu haridusosakond, kasutades kombineeritud õppe meetodit, mille raames ühendati üldiste õigusvaldkonna küsimuste käsitlemiseks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), arvutipõhine keeleõpe (CALL), traditsioonilised õpetamismeetodid ja probleemipõhine õpe (PBL). Avatud lähtekoodiga virtuaalset õppekeskkonda Moodle kasutades viidi läbi rida kursusi. Euroopa keelemärgiga tunnustatud projekti kohta lisateabe saamiseks klõpsake siin.

Lõimitud aine- ja keeleõpe (CLIL)

Lõimitud aine- ja keeleõpe (CLIL) kujutab endast mingi aine õpetamist võõrkeeles, kusjuures see aine võib olla keeleõppest täiesti sõltumatu. Näiteks Hispaanias asuvas koolis võidakse ajalugu õpetada inglise keeles. Lõimitud aine- ja keeleõpet on kasutatud ja see on tunnistatud tõhusaks kõigis hariduse valdkondades alates algkoolist kuni täiskasvanu- ja kõrghariduseni. Viimase kümne aasta jooksul on lõimitud aine- ja keeleõppe populaarsus järjest suurenenud ja see tendents jätkub.

Lõimitud aine- ja keeleõpet kasutavad õpetajad on asjatundjad oma aines, mitte traditsioonilised keeleõpetajad, ja tavaliselt oskavad nad sihtkeelt soravalt (nad on kas kakskeelsed või räägivad sihtkeelt emakeelena). Paljudes õppeasutustes töötavad keeleõpetajad koos kolleegidega teistest osakondadest, et pakkuda lõimitud aine- ja keeleõpet eri ainetes. Oluline on sealjuures, et õppija omandab uusi teadmisi sihtaines, puutudes samal ajal kokku suhtluskeelega, seda kasutades ja õppides.

Koolitajate koolitamine

Koolitajate koolitamise suunised (EJTN)

Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN) on töötanud välja üldised koolitajate koolitamise suunised. Eesmärk on aidata riiklikel koolitusorganisatsioonidel planeerida kohtunike ja prokuröride koolitusi, andes üldisi suuniseid koolitajate ja koolituste sisu valimiseks ning koolitusmetoodika kohta.

Juhised koolitajatele (konsortsium ICON-ADETEF)

Euroopa statistikaalase koolitusprogrammi raames välja arendatud juhised koolitajatele annavad inglise keeles hea ülevaate koolituse planeerimise etappidest.

Koolitusnõuanded (UNICEF ja organisatsioon Penal Reform International)

UNICEF ja organisatsioon Penal Reform International on töötanud välja ingliskeelsed koolitusnõuanded koolitajatele, et täiendada alaealiste üle õigusemõistmise käsiraamatut (vaata lapse õigusi käsitlevat osa).

Hindamine

Euroopa õigusalase koolituse võrgustiku (EJTN) soovitatud koolituste hindamise vorm

EJTNi programmi töörühm töötas välja koolituste hindamise vormi näidise, mille abil koolitusel osalenud saavad koolitusele hinnangu anda. Vormi näidist kasutatakse selle esialgsel kujul harva, kuna tavaliselt lisatakse küsimusi spetsiifilise hinnatava koolituse kohta.

Vorm on kättesaadav inglise  PDF (19 Kb) EN ja prantsuse keeles  PDF (20 Kb) FR ning koolituste korraldajad saavad seda kasutada alusena oma koolituste hindamise vormide koostamiseks.

Vahendid

Personalihalduse ja -arendamise kutseorganisatsiooni (CIPD) allikad

Koolituste korraldajad ja koolitajad leiavad inglise keeles kasulikku teavet õppimise ja arengu, koolituste koostamise ja pidamise, koolituste hindamise, e-õppe jne kohta Personalihalduse ja -arendamise kutseorganisatsiooni (CIPD) veebisaidi allikatele pühendatud osast.

Haridusterminoloogia sõnastik

Elukestva õppe programmist kaasrahastatud projekti „Euroopa täiskasvanuõppe terminoloogia uuring valdkonna ühtse keele, ühtse arusaamise ja seire heaks” tulemusena koostati kaks sõnastikku.

1. taseme sõnastik on mõeldud praktilise abivahendina poliitikakujundajatele ja ametnikele. See sõnastik aitab Euroopa Komisjonil, liikmesriikidel ja teistel Euroopa riikidel ning sidusrühmadel jälgida ja analüüsida Euroopa täiskasvanuhariduse valdkonda, parandades andmete kvaliteeti ja võrreldavust. Sõnastikku on valitud selleks vajalikud terminid, eriti need, mille definitsioon tuleb (võimaluste piires) Euroopa tasandil kokku leppida ja üheselt mõistetavaks muuta, et poliitilised arutelud saaksid sujuvalt jätkuda. Sõnastikus on esindatud kõik ELi ametlikud keeled ja lisaks ka islandi, makedoonia, norra ja türgi keel.

2. taseme sõnastik sisaldab oluliselt rohkem termineid ja on mõeldud kasutamiseks spetsialistidele. Selle esmane eesmärk on aidata kaasa täiskasvanuõppe valdkonna seirele. Sõnastik on kättesaadav ainult inglise keeles.

Viimati uuendatud: 06/10/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.