Opetusmenetelmät

Vain hyvin suunnitellulla koulutuksella saavutetaan tuloksia. Alla on esimerkkejä hyvistä opetuskäytännöistä, joita koulutuksen järjestäjät voivat hyödyntää, vaikka ne eivät aina suoranaisesti liittyisikään EU-tason oikeusalan koulutukseen.

Verkko-opiskelu

Sulautuva opetus

Hyötypelit

Oikeusalan kieliopinnot

Kouluttajien kouluttaminen

Arviointi

Välineet

Verkko-opiskelu

Elearningeuropa.info Portal

Euroopan komissio otti vuonna 2002 käyttöön avoimen koulutuksen eurooppalaisen verkkosivuston (Open Education Europa) edistääkseen teknologiaan perustuvia koulutusuudistuksia. Sivustosta on tullut keskeinen koulutusuudistusten ja innovaatioiden tutkimusfoorumi.

Open Education Europa -sivusto on tutkijoista, kouluttajista, päättäjistä, opiskelijoista ja muista sidosryhmistä muodostuva aktiivinen yhteisö. Se käyttää portaalia virtuaalisena kohtauspaikkana, jossa jaetaan ja pohditaan yhdessä ratkaisuja mitä moninaisimpiin koulutusongelmiin. Portaali ja sen käyttäjien tuottama sisältö tarjoavat yhteistyöhön pohjautuvan, kriittisen ja luovan näkökulman koulutuksen nykytilaan ja tuleviin kehityssuuntiin.

Open Education Europa on elinikäisen oppimisen ohjelman puitteissa toteutettava komission aloite, jonka hallinnoinnista vastaa koulutuksen ja kulttuurin pääosasto.

Ulkoisiin toimiin liittyviä sopimusmenettelyjä koskeva käytännön opas (EuropeAid)

Ulkoisiin toimiin liittyviä sopimusmenettelyjä koskeva opas (Practical Guide on contracting procedures, PRAG) on verkkokurssi, jossa esitellään kaikkiin unionin yleisestä talousarviosta ja kymmenennestä Euroopan kehitysrahastosta (EKR) rahoitettaviin ulkoisen avun sopimuksiin sovellettavat sopimusmenettelyt. Siinä selvitetään, miten komissio hallinnoi varoja ja esitetään pääpiirteissään kaikki sopimusmenettelyt (hankinta- ja avustussopimukset). Sivustolla käsitellään laajasti sopimusten tekemiseen ja täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä ja se toimii interaktiivisesti.

Kurssi on jaettu erillisiin lukuihin, joihin voi tutustua yksitellen. PRAG-opas on esimerkki verkkokurssista, ja se on saatavana englanniksiespanjaksiranskaksi ja portugaliksi.

Sulautuva opetus

Sulautuvan opetuksen laadun parantaminen – COMBLE-hanke

COMBLE-hankkeen (Community of Integrated Blended Learning in Europe) tavoitteena oli parantaa sulautuvan opetuksen laatua korkea-asteen sekä täydennys- ja yrityskoulutuksessa. Tätä varten se tarjosi hallintoviranomaisille, opettajille ja oppijoille tietoa, koulutusta ja neuvontaa teknisissä, opetukseen liittyvissä, organisatorisissa ja henkilökohtaisissa asioissa, jotka voivat vaikuttaa sulautuvan opetuksen ratkaisujen onnistumiseen. COMBLE-hanke rahoitettiin osittain elinikäisen oppimisen tieto- ja viestintätekniikan poikittaisohjelmasta.

Hankkeen tärkeimpiin tuloksiin kuuluu wikipohjainen Methopedia-yhteisö, jossa asiantuntijat jakavat tietoa ja kokemuksia sulautuvan opetuksen menetelmien toteuttamisesta ja arvioinnista. Sivustoon voi tutustua englanniksisaksaksi ja puolaksi.

Hankkeen ansiosta on kehitetty myös kouluttajille suunnattu asiantuntijakoulutus (englanniksi) sulautuvan opetuksen suunnittelusta ja tekniikoista.

Hyötypelit

Language Trap: mukautuvaan kieltenopiskeluun perustuva videopeli

Language Trap on kieltenopiskeluun kehitetty innovatiivinen videopeli saksan kieltä viimeistä vuotta opiskeleville. Oppiminen tapahtuu interaktiivisessa peliympäristössä, jossa kielenopiskelu ja motivoiva peli yhdistyvät saumattomasti toisiinsa. Hankkeelle on myönnetty kielihankkeiden eurooppalainen laatuleima, ja se on yksinkertainen esimerkki kielenopiskeluun soveltuvista nk. hyötypeleistä.

Oikeusalan kieliopinnot

Kielikoulutussuuntaviivat (Euroopan juridinen koulutusverkosto)

Euroopan juridinen koulutusverkosto (European Judicial Training Network, EJTN) on laatinut kansallisia koulutuskeskuksia varten englannin- ja ranskankieliset kielikoulutussuuntaviivat, joiden avulla ne voivat kehittää, suunnitella ja järjestää koulutustoimintaa tuomareille ja syyttäjille. Suuntaviivojen tavoitteena on tutkia ja kehittää välineitä EU:n tuomareiden ja syyttäjien vieraiden kielten taidon parantamiseksi seuraavilla aloilla: yleinen ja oikeusalan kielikoulutus, kielikoulutusmenetelmät sekä oikeusjärjestelmien ja laitosten vertaileva tutkimus oikeusterminologian avulla.

Irlannin oikeuskäytäntöä koskeva kielikoulutus

Irlannin asianajajaliiton (Law Society of Ireland) koulutusosasto on kehittänyt ja järjestänyt Irlannin oikeuskäytäntöä koskevaa kielikoulutusta. Siinä hyödynnettiin sulautuvaan opetukseen perustuvaa lähestymistapaa yhdistämällä tieto- ja viestintätekniikka, tietokoneavusteinen kieltenopiskelu, perinteiset opetusmenetelmät ja ongelmalähtöinen oppiminen yleisten oikeuskäytäntöön liittyvien kysymysten käsittelemiseksi monissa erilaisissa koulutuksissa. Apuna käytettiin avoimen lähdekoodin virtuaalista oppimisympäristöä, Moodlea. Hankkeelle on myönnetty kielihankkeiden eurooppalainen laatuleima, ja siitä saa lisätietoa täältä.

Sisällön ja kielen integroitu opetus

Sisällön ja kielen integroidussa opetuksessa vieraan kielen opetus tapahtuu jonkin sellaisen oppiaineen yhteydessä, joka ei välttämättä liity millään tavoin kieliopintoihin. Espanjalaisessa koulussa voidaan esimerkiksi opettaa historiaa englanniksi. Sisällön ja kielen integroitu opetus on todettu tehokkaaksi kaikilla koulutussektoreilla alemman perusasteen koulutuksesta aikuis- ja korkea-asteen koulutukseen. Sen käyttö on yleistynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana ja yleistyy edelleen.

Sisällön ja kielen integroitua opetusta käyttävät opettajat ovat pikemminkin oman alansa asiantuntijoita kuin perinteisiä kieltenopettajia ja puhuvat yleensä sujuvasti kohdekieltä (kaksikielisyys tai äidinkielentasoinen taito). Monissa oppilaitoksissa kieltenopettajat järjestävät yhdessä muiden laitosten opettajien kanssa sisällön ja kielen integroitua opetusta useissa oppiaineissa. Tärkeintä on, että opiskelija saa uutta tietoa opetettavasta aineesta samalla kun hän kuulee, käyttää ja oppii opetuksessa käytettyä kieltä.

Kouluttajien kouluttaminen

Kouluttajien kouluttamista koskevat suuntaviivat

Euroopan juridinen koulutusverkosto EJTN on laatinut yleiset kouluttajien kouluttamista koskevat suuntaviivat. Niiden avulla kansalliset koulutuslaitokset voivat suunnitella oikeuslaitoksen henkilöstölle tarkoitettuja koulutustoimia antamalla yleisiä ohjeita kouluttajien sekä koulutuksen sisällön ja koulutusmenetelmien valinnasta.

Kouluttajan opas (ICON-Adetef-konsortio)

Tilastoalan eurooppalaisen koulutusohjelman puitteissa laaditussa kouluttajan oppaassa esitetään englanniksi yleiskatsaus koulutustoimen suunnitteluvaiheisiin.

Koulutusvinkkejä kouluttajille (Unicef ja Penal Reform International)

Unicef ja rikosoikeusjärjestelmän uudistamista edistävä järjestö Penal Reform International laativat kouluttajille tarkoitettuja englanninkielisiä koulutusvinkkejä, joilla täydennetään nuoriso-oikeuden alan koulutusopasta (ks. lapsen oikeuksia koskeva osio).

Arviointi

EJTN:n suosittelema koulutuksen arviointilomake

EJTN:n ohjelmatyöryhmä on suunnitellut koulutukseen osallistujille mallilomakkeen koulutusjaksojen arviointia varten. Lomaketta käytetään harvoin sellaisenaan, ja yleensä siihen lisätään arvioitavaan toimintaan liittyviä kysymyksiä.

Lomakemalli on saatavana englanniksi  PDF (19 Kb) EN ja ranskaksi  PDF (20 Kb) FR, ja koulutuksen järjestäjät voivat käyttää sitä pohjana koulutustapahtumansa arviointilomakkeen suunnittelussa.

Välineet

Chartered Institute of Personnel and Development -järjestön aineisto

Henkilöstöhallinnon ammattialajärjestön Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) sivuilla olevasta resources-osiosta koulutuksen järjestäjät ja kouluttajat saavat hyödyllistä tietoa muun muassa oppimisesta ja kehityksestä, koulutuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista sekä verkko-oppimisesta.

Oppimiseen liittyvä terminologia

Study on European Terminology in Adult Learning for a common language and common understanding and monitoring of the sector (tutkimus eurooppalaisen aikuiskoulutuksen terminologiasta kielen ja käsitteiden yhtenäistämistä ja alan seurantaa varten) on elinikäisen oppimisen ohjelmasta yhteisrahoitettu hanke, jonka tuloksena on laadittu kaksi sanastoa.

Tason 1 sanasto on päättäjille ja hallintoviranomaisille tarkoitettu käytännön tietolähde. Sen avulla komissio, EU:n jäsenvaltiot ja muut Euroopan maat sekä sidosryhmät voivat seurata ja arvioida Euroopan aikuiskoulutussektoria parantamalla tietojen laatua ja vertailukelpoisuutta. Sanastoon on koottu kyseisen tarkoituksen kannalta keskeisinä pidetyt termit, ja erityisesti ne, joiden määritelmät on mahdollisuuksien mukaan sovittava ja ymmärrettävä Euroopan laajuisesti toimintapoliittisten keskustelujen sujuvoittamiseksi. Sanasto on laadittu kaikilla EU:n virallisilla kielillä sekä islannin, makedonian (entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia), norjan ja turkin kielillä.

Tason 2 sanastossa on huomattavasti enemmän termejä, ja se on tarkoitettu asiantuntijakäyttöön. Sen pääasiallinen tarkoitus on tarjota resursseja aikuiskoulutussektorin seurantaan. Se on saatavana vain englanniksi.

Päivitetty viimeksi: 06/10/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.