Mokymo metodai

Kad mokymo kursas būtų sėkmingas, labai svarbu jį gerai suplanuoti. Toliau pateikiami geros mokymo praktikos pavyzdžiai (nors jie ne visuomet tiesiogiai susiję su Europos teisėjų mokymu), kurie gali praversti mokymo paslaugų teikėjams.

E. mokymasis

Mišrusis mokymasis

Mokomieji žaidimai

Teisės kalbos mokymasis

Dėstytojų rengimas

Vertinimas

Priemonės

E. mokymasis

Elearningeuropa.info portalas

2002 m. Europos Komisija pradėjo kurti portalą „Open Education Europa“, kad padėtų pertvarkyti švietimą pasitelkiant technologijas. Šis portalas tapo svarbus permainų ir inovacijų švietime tyrinėjimo forumas.

Portalas „Open Education Europa“ suburia aktyvią mokslininkų, švietėjų, politikų, studentų bei kitų suinteresuotųjų asmenų bendruomenę, kuri naudojasi portalu kaip virtualia susitikimų vieta, kurioje jie dalijasi patirtimi ir aptaria galimus sprendimus įvairiais su švietimu susijusiais klausimais. Portalas ir jo vartotojų sukuriamas turinys grindžiamas bendradarbiavimu, kritiniu ir kūrybiniu požiūriu į šiandieninį švietimą ir jo būsimas tendencijas.

„Open Education Europa“ yra Komisijos iniciatyva, kuri yra Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią valdo Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas, dalis.

PRAG. ES sutarčių procedūrų praktinis vadovas (EuropeAid)

PRAG yra e. mokymosi kursas, kuriame paaiškinamos sutarčių procedūros, taikomos visoms iš ES bendrojo biudžeto ir 10-ojo Europos plėtros fondo (EPF) finansuojamoms išorės pagalbos sutartims. Jame paaiškinama, kaip Komisija valdo fondus ir apibūdinamos visoms sutartims (viešųjų pirkimų ir dotacijų) taikomos procedūros. Jame interaktyviai pristatomi labai įvairūs klausimai, susiję su sutarties skyrimu ir įgyvendinimu.

Kursas suskirstytas į atskirai prieinamus skyrius. Tai e. mokymosi kurso pavyzdys anglųispanųprancūzų ir portugalų kalbomis.

Mišrusis mokymasis

Mišriojo mokymosi kokybės gerinimas. COMBLE projektas „Europos integruoto mišriojo mokymosi bendruomenė“

COMBLE projekto tikslas buvo pagerinti mišriojo mokymosi kokybę aukštojo mokslo, tolesnio mokymosi ir verslumo ugdymo srityse, administratoriams, dėstytojams ir besimokantiesiems teikiant žinias, mokymą ir konsultacijas techniniais, didaktiniais, organizaciniais ir asmeniniais klausimais, kurie gali nulemti mišriojo mokymosi sprendimų sėkmę. COMBLE projektas buvo bendrai finansuojamas Mokymosi visą gyvenimą (IRT) programos lėšomis.

Pagrindiniai projekto rezultatai – mokymosi užsiėmimų ir metodų sistema „Methopedia“ ir vikio pagrindu veikianti bendruomenė, kurioje ekspertai dalijasi žiniomis ir patirtimi, susijusiomis su mišriojo mokymosi metodų įgyvendinimu ir vertinimu. Svetainė parengta anglųvokiečių ir lenkų kalbomis.

Dar vienas projekto rezultatas – ekspertų kursas dėstytojams (anglų kalba) apie tai, kaip kurti mišrųjį mokymąsi ir kaip naudoti mišriojo mokymosi technikas.

Mokomieji žaidimai

„Kalbos spąstai“ – adaptyvusis kalbos mokymosi vaizdo žaidimas

„Kalbos spąstai“ yra inovatyvus kalbos mokymosi vaizdo žaidimas vokiečių kalbos baigiamojo kurso studentams. Jie pasineria į interaktyvų žaidimo pasaulį, kuriame tobulai dera kalbos mokymasis ir motyvuojantis žaidimas. Šis projektas, pelnęs Europos kalbų ženklą, yra paprastas mokomųjų žaidimų pritaikymo kalbų mokymuisi pavyzdys.

Teisės kalbos mokymasis

Kalbos mokymo gairės (Europos teisėjų mokymo tinklas, ETMT)

Europos teisėjų mokymo tinklas (ETMT) parengė kalbos mokymo gaires (anglų ir prancūzų kalbomis), kad padėtų nacionaliniams mokymo centrams rengti, planuoti ir organizuoti mokymo veiklą teisėjams ir prokurorams. Gairių tikslas – išnagrinėti ir sukurti priemones, skirtas pagerinti ES teisėjų ir prokurorų užsienio kalbų įgūdžius tokiose srityse, kaip bendrasis ir teisės kalbos mokymas, kalbų mokymo metodika ir lyginamoji teisės sistemų ir institucijų studija, pagrįsta teisine terminija.

Teisinės praktikos Airijoje kursai

Teisinės praktikos Airijoje kursai buvo parengti ir rengiami Airijos teisės draugijos Švietimo skyriaus, naudojant mišriojo mokymosi metodiką, integruojančią informacines ir ryšių technologijas (IRT), kompiuterinį kalbų mokymąsi, tradicinius mokymo metodus ir problemų sprendimu grindžiamą mokymąsi, siekiant per įvairius kursus išnagrinėti bendruosius teisinės praktikos klausimus, naudojantis atvirosios programinės įrangos virtualiąja mokymosi aplinka (VMA) „Moodle“. Daugiau informacijos apie šį projektą, pelniusį Europos kalbų ženklą, rasite čia.

Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas (IDUKM)

Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas (IDUKM) – dalyko, kuris gali būti visai nesusijęs su kalbų mokymusi, mokymas užsienio kalba, pvz., mokykloje Ispanijoje istorijos gali būti mokoma anglų kalba. IDUKM buvo naudojamas ir pripažintas veiksmingu metodu visuose švietimo sektoriuose nuo pradinio ugdymo iki suaugusiųjų švietimo ir aukštojo mokslo. Šis metodas sėkmingai taikomas jau dešimtus metus ir tebėra populiarus.

IDUKM metodą taikantys mokytojai yra dėstomo dalyko specialistai, o ne tradiciniai kalbos mokytojai ir paprastai laisvai kalba kalba, kuria dėsto (yra dvikalbiai ar gimtakalbiai). Daugelyje institucijų kalbos mokytojai bendradarbiauja su kolegomis iš kitų skyrių, dėstydami įvairius dalykus pasitelkdami IDUKM. Svarbu tai, kad besimokantysis naujų žinių apie dėstomą dalyką įgyja susidurdamas su bendravimo kalba, ją naudodamas ir jos besimokydamas.

Dėstytojų rengimas

Dėstytojų rengimo gairės (ETMT)

Europos teisėjų mokymo tinklas (ETMT) parengė bendrąsias Dėstytojų rengimo gaires. Jų tikslas – padėti nacionalinėms mokymo institucijoms planuoti teisminių institucijų mokymo veiklą, pateikiant bendro pobūdžio instrukcijas, kaip parinkti dėstytojus, dalykus ir mokymo metodus.

Dėstytojų gairės (ICON-ADETEF konsorciumas)

Dėstytojų gairėse, parengtose pagal Europos mokymo statistikos srityje programą, pateikiama išsami mokymo veiklos planavimo etapų apžvalga anglų kalba.

Mokymo patarimai (UNICEF ir „Penal Reform International“)

UNICEF ir „Penal Reform International“ parengė mokymo patarimus dėstytojams anglų kalba, kuriais papildomas jų Nepilnamečių justicijos mokymo vadovas (žr.vaiko teisių skirsnį).

Vertinimas

ETMT rekomenduojama mokymo vertinimo forma

ETMT programų darbo grupė parengė bazinį mokymo dalyvių lankytų kursų vertinimo formos modelį. Forma retai kada naudojama tokia, kokia ji yra, nes paprastai ji papildoma klausimais apie konkrečius kursus, kurie turi būti įvertinti.

Forma pateikiama anglų  PDF (19 Kb) EN ir prancūzų kalba  PDF (20 Kb) FR, ir ja mokymo kursų rengėjai gali naudotis kaip pavyzdžiu, rengdami savo mokymo vertinimo formas.

Priemonės

Personalo ir tobulinimo instituto (angl. Chartered Institute of Personnel and Development, CIPD) ištekliai

Personalo ir tobulinimo instituto (CIPD) svetainės išteklių skirsnyje mokymo kursų rengėjai ir dėstytojai ras naudingos informacijos anglų kalba apie mokymąsi ir tobulinimąsi, mokymų rengimą ir dėstymą, mokymo kursų vertinimą, e. mokymąsi ir t. t.

Mokymosi terminijos glosarijus

Vykdant projektą „Europos suaugusiųjų mokymosi terminijos tyrimas, siekiant bendros kalbos, bendro supratimo ir sektoriaus stebėsenos“, bendrai finansuotą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, parengti du glosarijai.

1 lygmens glosarijus parengtas kaip praktinė orientacinė priemonė politikos formuotojams ir administratoriams, skirta padėti Komisijai, valstybėms narėms ir kitoms Europos šalims bei suinteresuotosioms šalims stebėti ir analizuoti Europos suaugusiųjų mokymosi sektorių ir taip gerinti duomenų kokybę ir palyginamumą. Glosarijuje pateikiami šiuo požiūriu svarbiausi terminai, visų pirma tie, dėl kurių apibrėžčių turi būti (kiek įmanoma) susitarta ir kurie turi būti suprantami Europos lygmeniu, kad politinės diskusijos vyktų sklandžiai. Į glosarijų įtrauktos visos oficialios ES kalbos, taip pat Islandijos, buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Norvegijos ir Turkijos kalbos.

2 lygmens glosarijuje pateikiama daug daugiau terminų ir jis skirtas specialistams. Jo pagrindinė paskirtis – suaugusiųjų mokymosi sektoriaus stebėsenos priemonė. Jis pateikiamas tik anglų kalba.

Paskutinis naujinimas: 06/10/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.