Mācību metodes

Lai izveidotu labu mācību kursu, ir nepieciešama laba plānošana. Turpmāk ir izklāstīti labas mācību prakses piemēri (kaut arī tie ne vienmēr ir tieši saistīti ar Eiropas tiesisko apmācību), kas var būt noderīgi mācību pakalpojumu sniedzējiem.

E-mācības

“Jauktās mācības”

“Nopietnās spēles”

Juridiskās valodas mācīšanās

Pasniedzēju apmācīšana

Novērtēšana

Rīki

E-mācības

Portāls Elearningeuropa.info

Eiropas Komisija uzsāka portāla Open Education Europa darbību 2002. gadā, lai ar tehnoloģiju palīdzību palīdzētu pārveidot izglītošanas procesu. Portāls ir kļuvis par svarīgu forumu, kurā tiek pētītas pārmaiņas un inovācijas saistībā ar izglītošanu.

Portāls Open Education Europa ir mājvieta aktīvai pētnieku, skolotāju, politikas veidotāju, studentu un citu ieinteresēto personu kopienai, kas šo portālu izmanto kā virtuālu tikšanās vietu, kur “pulcēties”, lai dalītos informācijā par dažādu izglītības jomas problēmu risinājumiem un apspriestu tos. Portāls un tā lietotāju radītais saturs sniedz sadarbīgu, kritisku un radošu pieeju, novērtējot izglītības nozares pašreizējo stāvokli un nākotnes tendences.

Portāls Open Education Europa ir Komisijas iniciatīva Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta pārvaldītās Mūžizglītības programmas ietvaros.

Praktiskā rokasgrāmata par līgumslēgšanas procedūrām PRAG (EuropeAid)

PRAG ir e-mācību kurss, kurā tiek izskaidrotas līgumslēgšanas procedūras, kas tiek izmantotas saistībā ar visiem ārējā atbalsta līgumiem, kuri tiek finansēti no ES vispārējā budžeta un desmitā Eiropas Attīstības fonda (EAF). Mācību kursā ir paskaidrots, kā Komisija pārvalda līdzekļus, un ir aprakstītas procedūras, kas tiek izmantotas saistībā ar visiem līgumiem (gan iepirkumu, gan piešķīrumu līgumiem). Kursā ir aptverts plašs jautājumu loks saistībā ar līgumu piešķiršanu un īstenošanu, un šis kurss ir interaktīvs.

Kurss ir sadalīts nodaļās, kurām var piekļūt neatkarīgi no citām nodaļām. Tas ir e-mācību kursa piemērs, kas ir pieejams angļuspāņufranču un portugāļu valodā.

“Jauktās mācības”

“Jaukto mācību” kvalitātes uzlabošana (projekts COMBLE — integrētu jaukto mācību kopiena Eiropā)

Projekta COMBLE mērķis bija uzlabot tā saukto “jaukto mācību” kvalitāti augstākajā izglītībā, tālākizglītībā un ar uzņēmējdarbību saistītajā izglītībā, sniedzot administratoriem, instruktoriem un apmācītājiem zināšanas, apmācību un padomus par tehniskiem, didaktiskiem, organizatoriskiem un personīgiem jautājumiem, kas var ietekmēt jaukto mācību risinājumu izdošanos. COMBLE projekts tika līdzfinansēts no Mūžizglītības programmas līdzekļiem.

Viens no projekta svarīgākajiem rezultātiem ir Metodiskā enciklopēdija (Methopedia), kas ir vikivietnes kopiena, kuras ietvaros eksperti dalās ar pieredzi un zināšanām par jaukto mācīšanas metožu izmantošanu un attīstību. Tīmekļa vietne ir pieejama angļuvācu un poļu valodā.

Vēl viens rezultāts ir ekspertu izstrādāts kurss apmācītājiem (angļu valodā) par to, kā veidot jaukto mācību kursus un kā izmantot jaukto mācību tehnoloģijas.

“Nopietnās spēles”

Language Trap — adaptīva valodas mācīšanas videospēle

Language Trap [“Valodas slazds”] ir inovatīva valodas mācīšanas videospēle pēdējā gada studentiem, kuri mācās vācu valodā. Spēlētāji darbojas interaktīvā spēles pasaulē, kurā valodas mācīšanās nemanāmi saplūst ar motivējošu spēles gaitu. Šis projekts, kuram ir piešķirta Eiropas atzinības zīme valodu apguvē, ir vienkāršs “nopietno spēļu” piemērs, kas ir pielāgots valodas mācīšanas vajadzībām.

Juridiskās valodas mācīšanās

Valodas mācību vadlīnijas (Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls (EJTN))

Eiropas Tiesiskās apmācības tīkla (EJTN) ietvaros ir izstrādātas valodas mācību vadlīnijas (angļu un franču valodā), lai palīdzētu nacionālajiem mācību centriem sagatavot, plānot un organizēt tiesnešu un prokuroru apmācību. Vadlīniju mērķis ir pētīt un radīt rīkus, ar kuriem var uzlabot ES tiesnešu un prokuroru svešvalodu zināšanas šādās jomās: vispārējās un juridiskās valodas apmācība, valodas apmācības metodika un salīdzinošais pētījums par juridiskajām sistēmām un iestādēm, izmantojot juridisko terminoloģiju.

Īrijas juridiskās prakses kursi

Īrijas juridiskās prakses kursi tika izstrādāti un pasniegti Īrijas Juridiskās sabiedrības Mācību nodaļā, izmantojot tā saukto “jaukto mācību” pieeju, kas paredz integrēt informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT), valodas mācīšanos ar datora palīdzību, tradicionālās mācību metodes un mācīšanos uz problēmu risināšanas pamata, lai aplūkotu vispārējas juridiskās prakses jautājumus vairākos kursos, izmantojot programmu Moodle, kas ir atklātā pirmkoda virtuālās mācīšanās vide. Lai iegūtu plašāku informāciju par šo projektu, kuram ir piešķirta Eiropas atzinības zīme valodu apguvē, uzklikšķiniet šeit.

Integrēta satura un valodas apguve (ISVA)

Integrēta satura un valodas apguve (ISVA) paredz, ka svešvalodā tiek mācīts temats, kas var būt pilnīgi nesaistīts ar valodas mācīšanos, piemēram, vēstures stundas Spānijas skolā varētu tikt pasniegtas angļu valodā. ISVA metode tiek izmantota un tiek uzskatīta par efektīvu visos izglītības līmeņos no pamatizglītības līdz pieaugušo mācīšanai un augstākajai izglītībai. Tās popularitāte pēdējos 10 gados ir palielinājusies un turpina pieaugt.

Skolotāji, kas māca, izmantojot ISVA metodi, ir speciālisti savā disciplīnā, nevis valodas pasniedzēji tradicionālā izpratnē, un viņi parasti spēj brīvi runāt mērķvalodā (viņi ir divu valodu pratēji vai runā dzimtajā valodā). Daudzās iestādēs valodas pasniedzēji strādā kopā ar kolēģiem no citām nodaļām, lai varētu piedāvāt ISVA par dažādiem tematiem. Galvenais aspekts ir tāds, ka apmācāmā persona iegūst jaunas zināšanas par attiecīgo tematu, vienlaikus sastopoties ar svešvalodu, kurā notiek šī apmācība, un tādējādi izmantojot un mācoties arī attiecīgo valodu.

Pasniedzēju apmācīšana

Vadlīnijas par pasniedzēju apmācīšanu (EJTN)

Eiropas Tiesiskās apmācības tīkla (EJTN) ietvaros ir izstrādātas vispārīgas vadlīnijas par pasniedzēju apmācīšanu. To mērķis ir palīdzēt atsevišķām valsts mācību iestādēm plānot tiesisko apmācību, sniedzot vispārīgas norādes par pasniedzēju, satura un mācību metožu izvēli.

Norādījumi pasniedzējiem (ICON-ADETEF konsorcijs)

“Norādījumi pasniedzējiem”, kas izstrādāti Eiropas Statistiskās apmācības programmas ietvaros, sniedz labu pārskatu (angļu valodā) par pasākumiem, kas jāveic mācību plānošanas laikā.

Padomi par apmācību (Unicef un Starptautiskā sodu sistēmas reformēšanas organizācija)

Unicef un Starptautiskā sodu sistēmas reformēšanas organizācija ir sīki izstrādājušas apmācītājiem paredzētus padomus par apmācību (angļu valodā), lai papildinātu to sagatavoto “Mācību rokasgrāmatu par nepilngadīgo tiesvedību” (sk. sadaļu par bērnu tiesībām).

Novērtēšana

EJTN ieteiktā apmācības novērtēšanas veidlapa

EJTN Programmu darba grupa izveidoja pamatmodeli, pēc kura apmācāmās personas var novērtēt apmeklētās mācību nodarbības. Novērtēšanas veidlapa parasti tiek papildināta ar jautājumiem par konkrēto novērtējamo darbību.

Veidlapa ir pieejama angļu  PDF (19 Kb) EN un franču  PDF (20 Kb) FR valodā, un pasniedzēji to var izmantot kā paraugu, veidojot savu mācību pasākumu novērtēšanas veidlapas.

Rīki

Personāla un attīstības institūta (CIPD) resursi

Apmācības pakalpojumu sniedzēji un apmācītāji atradīs noderīgu informāciju angļu valodā par mācīšanos un attīstību, mācību sagatavošanu un pasniegšanu, mācību novērtēšanu, e-mācībām utt. Personāla un attīstības institūta (CIPD) tīmekļa vietnes resursu sadaļā.

Izglītības terminoloģijas glosārijs

Projektā “Pētījums par Eiropas terminoloģiju pieaugušo izglītībā saistībā ar vienotu valodu un izpratni un nozares uzraudzību”, ko līdzfinansēja Mūžizglītības programma, tika sagatavoti divi glosāriji:

1. līmeņa glosārijs ir paredzēts kā praktisks atsauces instruments politikas veidotājiem un administratoriem, lai palīdzētu Komisijai, dalībvalstīm un citām Eiropas valstīm, kā arī ieinteresētajām personām uzraudzīt un analizēt pieaugušo izglītības nozari Eiropā, uzlabojot datu kvalitāti un salīdzināmību. Šajā glosārijā iekļautie termini tiek uzskatīti par būtiskiem šajā saistībā, jo īpaši termini, par kuru definīcijām ir jāvienojas pēc iespējas precīzāk un kuriem ir jābūt saprotamiem Eiropas līmenī, lai politiskās diskusijas noritētu netraucēti. Glosārijā ir iekļautas visas ES oficiālās valodas, kā arī valodas, ko izmanto Islandē, Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā, Norvēģijā un Turcijā;

2. līmeņa glosārijā terminu ir ievērojami vairāk, un tas ir paredzēts speciālistiem. Tas galvenokārt ir veidots kā resurss, ko var izmantot pieaugušo izglītības nozares uzraudzībai. Tas ir pieejams tikai angļu valodā.

Lapa atjaunināta: 06/10/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.