Metodologii de formare

O bună planificare este esențială pentru reușita unui curs de formare. În continuare sunt prezentate exemple de bune practici în materie de formare (deși nu toate sunt direct legate de formarea judiciară europeană) care pot fi utile furnizorilor de cursuri de formare.

e-Learning

Învățare mixtă („Blended learning”)

Jocuri serioase („Serious games”)

Învățarea limbajului juridic

Formarea formatorilor

Evaluare

Instrumente

e-Learning

Portalul Elearningeuropa.info

Comisia Europeană a creat portalul Open Education Europa în 2002 pentru a sprijini transformarea educației prin intermediul tehnologiei. Acesta a devenit un forum important pentru explorarea schimbărilor și inovărilor din domeniul educației.

Open Education Europa găzduiește o comunitate activă formată din oameni de știință, pedagogi, factori de decizie, studenți și alte părți interesate care utilizează portalul ca pe un loc virtual de întâlnire unde împărtășesc și dezbat soluții pentru o gamă largă de chestiuni legate de educație. Portalul și conținutul acestuia generat de utilizatori oferă o abordare colaborativă, critică și creativă care permite o analiză a situației actuale a educației și a perspectivelor acesteia.

Open Education Europa este o inițiativă a Comisiei care se înscrie în Programul de învățare pe tot parcursul vieții coordonat de Direcția Generală Educație și Cultură.

PRAG – Ghidul practic de aplicare a procedurilor de contractare (EuropeAid)

PRAG este un curs de e-learning care explică procedurile de contractare ce se aplică tuturor contractelor de ajutor extern finanțate din bugetul general al UE și din cel de al zecelea Fond european de dezvoltare (FED). Se explică modul în care Comisia administrează fondurile și se descriu procedurile care se aplică tuturor contractelor (achiziții și granturi). Cursul acoperă o gamă largă de chestiuni legate de atribuirea și executarea unui contract și funcționează într-un mod interactiv.

Cursul este împărțit în capitole accesibile în mod independent. Acesta reprezintă un exemplu de curs de e-learning, disponibil în limbile englezăspaniolăfranceză și portugheză.

Învățare mixtă

Îmbunătățirea calității învățării mixte – proiectul COMBLE: Comunitatea învățării mixte integrate în Europa

Obiectivul proiectului COMBLE a fost acela de a îmbunătăți calitatea învățării mixte în învățământul superior, complementar și antreprenorial, oferindu-le administratorilor, formatorilor și cursanților cunoștințe, formare și consiliere privind factorii tehnici, didactici, organizaționali și personali care pot influența reușita soluțiilor de învățare mixtă. COMBLE a fost cofinanțat de Programul de învățare pe tot parcursul vieții (TIC).

Printre principalele rezultate ale proiectului se află Methopedia, o comunitate wiki în cadrul căreia experții împărtășesc cunoștințe și experiențe în ceea ce privește punerea în aplicare și evaluarea metodologiilor de învățare mixtă. Site-ul este disponibil în limbile englezăgermană și polonă.

Un alt rezultat este un curs specializat pentru formatori (în limba engleză) cu privire la metodele de concepere a învățării mixte și de utilizare a tehnologiilor de învățare mixtă.

Jocuri serioase („Serious games”)

„Language Trap” (Capcanele lingvistice): un joc video adaptativ de învățare a limbilor

Language Trap este un joc video inovator de învățare a limbilor destinat studenților germani din anii terminali. Aceștia sunt introduși în universul unui joc interactiv care combină cu ușurință învățarea limbilor cu jocul motivațional. Acest proiect, care a primit Certificatul lingvistic european, este un exemplu simplu de „jocuri serioase”, adaptat pentru învățarea limbilor.

Învățarea limbajului juridic

Orientări privind formarea lingvistică (Rețeaua Europeană de Formare Judiciară – EJTN)

Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) a elaborat orientări privind formarea lingvistică (în limbile engleză și franceză) pentru a ajuta centrele naționale de formare să conceapă, să planifice și să organizeze activități de formare pentru judecători și procurori. Obiectivul acestor orientări este de a studia și a crea instrumente pentru îmbunătățirea competențelor în materie de limbi străine în rândul judecătorilor și al procurorilor din UE în următoarele domenii: formare lingvistică în general și în domeniul juridic, metodologiile de formare lingvistică și studiul comparativ al sistemelor și instituțiilor juridice prin intermediul terminologiei juridice.

Cursuri de limbă irlandeză pentru practica juridică

Cursurile de limbă irlandeză pentru practica juridică au fost concepute și organizate în cadrul Departamentului de educație al Law Society din Irlanda, utilizând o abordare de „învățare mixtă” care integra tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), învățarea limbilor asistată de calculator (CALL), metodele de predare tradiționale și învățarea bazată pe probleme (PBL) în vederea abordării chestiunilor generale de practică juridică în cadrul unei serii de cursuri, utilizând Moodle, un mediu de învățare virtual cu sursă deschisă (VLE). Faceți clic aici pentru informații suplimentare cu privire la proiectul care a primit Certificatul lingvistic european.

Învățarea integrată a conținutului și a limbii (CLIL)

Învățarea integrată a conținutului și a limbii (CLIL) implică utilizarea unei limbi străine pentru a preda un subiect care poate fi complet diferit de învățarea limbilor, de exemplu predarea lecțiilor de istorie în limba engleză într-o școală din Spania. CLIL a fost utilizată și s-a dovedit eficace la toate nivelurile de studiu, începând cu învățământul primar și terminând cu învățământul superior și cel pentru adulți. Succesul său a crescut în ultimii 10 ani și continuă să crească.

Profesorii care utilizează CLIL sunt mai degrabă specialiști în propria disciplină decât profesori tradiționali de limbi străine și sunt de obicei foarte buni vorbitori (bilingvi sau nativi) ai limbii-țintă. În numeroase instituții, profesorii de limbi străine colaborează cu colegii din celelalte departamente cu scopul de a oferi CLIL pentru obiecte de studiu diferite. Ideea principală a metodei este că participanții la astfel de cursuri dobândesc cunoștințe noi cu privire la obiectul de studiu vizat, descoperind, utilizând și învățând în același timp limba vehiculară.

Formarea formatorilor

Orientări privind formarea formatorilor (EJTN)

Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) a elaborat orientări privind formarea formatorilor. Obiectivul este de a ajuta instituțiile individuale de formare de la nivel național să își planifice activitățile de formare destinate magistraților prin furnizarea de indicații generale cu privire la selectarea formatorilor, a conținutului și a metodelor de formare.

Ghidul formatorilor (Consorțiul ICON-ADETEF)

„Ghidul formatorilor”, elaborat în cadrul Programului european de formare statistică, oferă o bună imagine de ansamblu, în limba engleză, a etapelor de planificare a unei activități de formare.

Sfaturi privind formarea (UNICEF și Penal Reform International)

UNICEF și Penal Reform International au elaborat sfaturi în materie de formare pentru formatori, în limba engleză, care completează manualul lor „de formare privind justiția juvenilă” (a se vedea secțiunea privind drepturile copilului).

Evaluare

Formularul de evaluare a cursurilor de formare recomandat de EJTN

Grupul de lucru pentru programe al EJTN a conceput un model de formular de bază pentru ca participanții la sesiunile de formare să le poată evalua. Formularul este rareori utilizat ca atare, întrucât de obicei sunt adăugate întrebări cu privire la activitatea specifică ce urmează să fie evaluată.

Modelul de formular este disponibil în limbile engleză  PDF (19 Kb) EN și franceză  PDF (20 Kb) FR și poate fi utilizat ca bază de către furnizorii de cursuri de formare în scopul conceperii formularelor de evaluare pentru cursurile de formare oferite.

Instrumente

Resursele puse la dispoziție de Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)

Furnizorii de cursuri de formare și formatorii pot găsi informații utile în limba engleză referitoare la învățare și dezvoltare, conceperea și organizarea de cursuri de formare, evaluarea cursurilor de formare, e-learning etc. în secțiunea privind resursele de pe site-ul Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD).

Glosar al terminologiei învățării

În cadrul proiectului „Study on European Terminology in Adult Learning for a common language and common understanding and monitoring of the sector” („Studiu privind terminologia europeană legată de educația adulților pentru un limbaj comun și o înțelegere și monitorizare comună a sectorului”), cofinanțat de Programul de învățare pe tot parcursul vieții, s-au compilat două glosare.

Glosarul de nivel 1 este conceput ca un instrument de referință practic pentru factorii de decizie și administratori și permite Comisiei, statelor membre și altor țări europene, precum și altor părți interesate să monitorizeze și să analizeze sectorul educației adulților din Europa prin îmbunătățirea calității și comparabilității datelor. În glosar s-au inclus termenii considerați esențiali în acest scop, mai ales cei pentru care definițiile trebuie convenite (în măsura posibilului) și înțelese la nivel european în vederea facilitării discuțiilor referitoare la politici. Glosarul include toate limbile oficiale ale UE, precum și cele ale Islandei, fostei Republici iugoslave a Macedoniei, Norvegiei și Turciei.

Glosarul de nivel 2 conține mult mai mulți termeni și este conceput pentru specialiști. Scopul său principal este acela de a servi ca resursă pentru monitorizarea sectorului educației adulților. Acesta este disponibil numai în limba engleză.

Ultima actualizare: 06/10/2020

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.