Metodika v odbornom vzdelávaní

Dobré plánovanie má zásadný význam pre úspešný kurz odbornej prípravy. Ďalej sú uvedené príklady osvedčených postupov v oblasti odbornej prípravy (aj keď nie vždy priamo súvisia s európskou odbornou justičnou prípravou), ktoré môžu byť vhodné pre poskytovateľov odbornej prípravy.

Elektronické vzdelávanie

„Zmiešané učenie“

„Vzdelávacie počítačové hry“

Jazykové vzdelávanie v oblasti práva

Odborná príprava školiteľov

Hodnotenie

Nástroje

Elektronické vzdelávanie

Portál Elearningeuropa.info

V roku 2002 Európska komisia iniciovala vznik portálu Open Education Europa s cieľom pomôcť pretvoriť vzdelávanie s využitím technológií. Portál sa stal hlavným fórom na skúmanie zmien a inovácií vo vzdelávaní.

Portál Open Education Europa je domovom aktívnej komunity vedcov, pedagógov, tvorcov politík, študentov a ďalších zainteresovaných strán, ktorí ho používajú ako virtuálne miesto, kde sa schádzajú, aby si vymieňali skúsenosti a diskutovali o riešeniach širokej škály problémov v oblasti vzdelávania. Tento portál a jeho obsah, ktorý tvoria používatelia, ponúka kritický a tvorivý prístup zahŕňajúci spoluprácu k pohľadu na súčasný stav a budúce smerovanie vzdelávania.

Portál Open Education Europa je iniciatívou Komisie, ktorá je súčasťou programu celoživotného vzdelávania, ktorý riadi Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru.

PRAG – Praktický sprievodca zmluvnými postupmi (EuropeAid)

PRAG je elektronický vzdelávací kurz, v ktorom sa vysvetľujú výberové konania, ktoré sa vzťahujú na všetky zmluvy o vonkajšej pomoci financované zo všeobecného rozpočtu EÚ a z 10. Európskeho rozvojového fondu (ERF). Vysvetľuje sa v ňom, ako Komisia spravuje prostriedky, a opisujú sa postupy vzťahujúce sa na všetky zmluvy (verejné obstarávanie a granty). Kurz je venovaný širokej škále otázok týkajúcich sa zadávania a vykonávania zákaziek a je interaktívny.

Kurz je rozdelený na samostatne prístupné kapitoly. Ide o príklad elektronického vzdelávacieho kurzu, ktorý je k dispozícii v angličtinešpanielčine, vo francúzštine a v portugalčine.

Zmiešané učenie

Projekt COMBLE – zlepšenie kvality „zmiešaného učenia“: Spoločenstvo integrovaného zmiešaného učenia v Európe

Cieľom projektu COMBLE bolo zlepšiť kvalitu „zmiešaného učenia“ v oblasti vysokoškolského, ďalšieho a podnikateľského vzdelávania tým, že sa administratívnym pracovníkom, inštruktorom a študentom poskytnú poznatky, odborná príprava a poradenstvo v oblasti technických, didaktických, organizačných a osobných záležitostí, ktoré môžu ovplyvniť úspešnosť riešení zmiešaného učenia. Projekt COMBLE bol spolufinancovaný z prostriedkov programu celoživotného vzdelávania (IKT).

Medzi hlavné výsledky projektu patrí komunita Methopedia založená na aplikácii wiki, kde si odborníci vymieňajú znalosti a skúsenosti, pokiaľ ide o vykonávanie a hodnotenie metód zmiešaného učenia. Stránka je k dispozícii v angličtinenemčinepoľštine.

Ďalším výstupom je odborný kurz pre školiteľov (v angličtine) o tom, ako navrhnúť zmiešané učenie a ako používať technológie zmiešaného učenia.

Vzdelávacie počítačové hry

Jazyková pasca (Language Trap): adaptívne učenie sa jazyka pomocou videohry

Jazyková pasca (Language Trap) je inovatívna videohra na výučbu jazyka pre nemeckých študentov v poslednom ročníku. Študenti sú ponorení do sveta interaktívnej hry, kde sa dokonale spája výučba jazyka s motivačnou hrou. Tento projekt, ktorý bol ocenený Európskou jazykovou značkou, je jednoduchým príkladom vzdelávacích počítačových hier upravených na výučbu jazykov.

Jazykové vzdelávanie v oblasti práva

Usmernenia o odbornej jazykovej príprave (Európska sieť odbornej justičnej prípravy – EJTN)

Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN) vypracovala usmernenia o odbornej jazykovej príprave (v angličtine a vo francúzštine), aby pomohla národným strediskám odbornej prípravy navrhnúť, naplánovať a zorganizovať odbornú prípravu sudcov a prokurátorov. Cieľom týchto usmernení je preštudovať a vytvoriť nástroje zamerané na zlepšenie ovládania cudzích jazykov medzi sudcami a prokurátormi v EÚ v týchto oblastiach: všeobecná a odborná jazyková príprava v oblasti práva, metodiky odbornej jazykovej prípravy a porovnávacia štúdia právnych systémov a inštitúcií pomocou právnej terminológie.

Írske kurzy o právnej praxi

Odbor vzdelávania Združenia právnych zástupcov Írska navrhol a vypracoval kurzy o právnej praxi s použitím prístupu „zmiešaného učenia“, ktorý zahŕňa informačné a komunikačné technológie (IKT), jazykové vzdelávanie pomocou počítačov (CALL), tradičné vyučovacie metódy a učenie sa riešením problémov (PBL), s cieľom riešiť všeobecné otázky právnej praxe v rámci množstva kurzov využitím softvéru Moodle, prostredia otvorených zdrojov virtuálneho vzdelávania. Podrobnejšie informácie o projekte, ktorý bol ocenený Európskou jazykovou značkou, nájdete tu.

Obsahovo a jazykovo integrované vzdelávanie (CLIL)

Obsahovo a jazykovo integrované vzdelávanie (CLIL) zahŕňa výučbu predmetu, ktorý môže byť úplne nezávislý od jazykového vzdelávania, v cudzom jazyku (napr. hodiny dejepisu by sa v španielskej škole mohli vyučovať v angličtine). Obsahovo a jazykovo integrované vzdelávanie bolo účinne použité vo všetkých sektoroch vzdelávania, od základných škôl až po vzdelávanie dospelých a vysokoškolské vzdelávanie. V priebehu posledných desiatich rokov jeho úspech vzrástol a naďalej sa zvyšuje.

Učitelia, ktorí pracujú s obsahovo a jazykovo integrovaným vzdelávaním, sú skôr špecialisti vo svojom odbore než tradiční učitelia jazykov a zvyčajne plynulo hovoria cieľovým jazykom (buď sú bilingválni, alebo je daný jazyk ich materinským jazykom). V mnohých inštitúciách učitelia jazykov spolupracujú s kolegami z iných odborov s cieľom ponúknuť obsahovo a jazykovo integrované vzdelávanie v rozličných predmetoch. Rozhodujúce je to, že študent získava nové poznatky o „cieľovom“ predmete a zároveň sa stretáva s cudzím jazykom, ktorý používa, a tým sa ho učí.

Odborná príprava školiteľov

Usmernenia o odbornej príprave školiteľov (EJTN)

Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN) vypracovala všeobecné usmernenia o odbornej príprave školiteľov. Cieľom týchto usmernení je pomôcť jednotlivým vnútroštátnym inštitútom odbornej prípravy plánovať činnosti odbornej prípravy v oblasti súdnictva tým, že poskytujú všeobecné zásady výberu školiteľov, obsahu a metód odbornej prípravy.

Usmernenia pre školiteľov (konzorcium ICON-ADETEF)

Usmernenia pre školiteľov, ktoré boli vypracované v rámci Európskeho programu odbornej prípravy v oblasti štatistiky, poskytujú prehľad krokov pri plánovaní činností odbornej prípravy v angličtine.

Tipy pre odbornú prípravu (UNICEF a Penal Reform International)

UNICEF a organizácia Penal Reform International vypracovali tipy pre školiteľov odbornej prípravy v angličtine ako doplnok k „Príručke odbornej prípravy pre súdnictvo vo veciach mladistvých“ (pozri oddiel o právach dieťaťa).

Hodnotenie

Hodnotiaci formulár odbornej prípravy odporúčaný EJTN

Pracovná skupina EJTN pre programy navrhla základný vzor formulára pre účastníkov odbornej prípravy, aby ohodnotili hodiny odbornej prípravy, ktoré navštevovali. Tento formulár sa len zriedka používa v podobe, v ktorej bol navrhnutý, pretože zvyčajne sa doň doplnia otázky o konkrétnej činnosti, ktorá má byť hodnotená.

Vzor formulára je k dispozícii v angličtine  PDF (19 Kb) EN a vo francúzštine  PDF (20 Kb) FR a poskytovatelia odbornej prípravy ho môžu použiť ako základ pri navrhovaní vlastných hodnotiacich formulárov pre svoje podujatie odbornej prípravy.

Nástroje

Zdroje inštitútu Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)

Pre poskytovateľov a školiteľov odbornej prípravy budú užitočné informácie o vzdelávaní a rozvoji, navrhovaní, vykonávaní a hodnotení odbornej prípravy, elektronickom vzdelávaní atď., ktoré sú k dispozícii v angličtine v oddiele zdroje na webovom sídle inštitútu Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD).

Terminologický slovník pre oblasť vzdelávania

Projekt štúdie o európskej terminológii v oblasti vzdelávania dospelých s názvom „Study on European Terminology in Adult Learning for a common language and common understanding and monitoring of the sector“, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov programu celoživotného vzdelávania, viedol k zostaveniu dvoch slovníkov.

Slovník 1. úrovne je určený ako praktický referenčný nástroj pre tvorcov politík a administratívnych pracovníkov. Komisii, členským štátom, ostatným európskym krajinám a zainteresovaným stranám pomáha monitorovať a analyzovať oblasť vzdelávania dospelých v Európe tým, že zlepšuje kvalitu a porovnateľnosť údajov. Slovník obsahuje pojmy, ktoré sa považujú za nevyhnutné na tento účel, najmä tie, ktorých vymedzenie musí byť odsúhlasené (pokiaľ je to možné) a chápané na európskej úrovni, aby mohli bez problémov prebiehať politické diskusie. Slovník zahŕňa všetky úradné jazyky EÚ, plus islandský, macedónsky, nórsky a turecký jazyk.

Slovník 2. úrovne obsahuje podstatne viac pojmov a je určený odborníkom. Tento slovník má slúžiť najmä ako zdroj na monitorovanie oblasti vzdelávania dospelých. Slovník je k dispozícii len v angličtine.

Posledná aktualizácia: 06/10/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.