Utbildningsmetoder

God planering är avgörande för att en kurs ska lyckas. Nedan följer exempel (dock inte alltid direkt relaterat till europeisk rättslig utbildning) på god praxis som kan vara till nytta för utbildningsanordnare.

E-lärande

"Blandat lärande"

Pedagogiska spel

Inlärning av juridiskt språkbruk

Utbildning av fortbildare

Utvärdering

Verktyg

E-lärande

Elearningeuropa.info Portal

Europeiska kommissionen tog 2002 initiativet till Open Education Europa för att hjälpa till att omvandla utbildning med teknik. Det har kommit att bli ett av de viktigaste forumen för att följa förändringar och innovation inom undervisningen.

Open Education Europa är en plats för en aktiv grupp av forskare, utbildare, politiskt ansvariga, studerande och andra berörda som avvänder portalen som en virtuell mötesplats där de kan samlas och tipsa om och diskutera lösningar på en lång rad utbildningsfrågor. Portalen och dess användargenererade innehåll är ett kollaborativt, kritiskt och kreativt sätt att närma sig frågan om var utbildningen befinner sig i dag och vart den är på väg.

Open Education Europa är ett kommissionsinitiativ som utgör en del av programmet livslångt lärande och handhas av generaldirektoratet för utbildning och kultur.

PRAG – Practical Guide on contracting procedures (EuropeAid)

PRAG är en e-kurs som förklarar de förfaranden för tilldelning av kontrakt som är tillämpliga på alla externa biståndskontrakt som finansieras via EU:s allmänna budget och tionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF). Den förklarar hur kommissionen hanterar medlen och beskriver de förfaranden som används för samtliga kontrakt (upphandlingar och bidrag). Den omfattar en lång rad ämnen som berör tilldelning och genomförande av kontrakt och är interaktiv.

Kursen är uppdelad i kapitel som kan användas oberoende av varandra. Den är ett exempel på en e-kurs, tillgänglig på engelska, spanska, franska och portugisiska.

Blandat lärande

Förbättring av kvaliteten på "blandat lärande" – Comble-projektet: Community of Integrated Blended Learning in Europe

Målet för Comble-projektet var att förbättra kvaliteten på "blandat lärande" inom högre utbildning, fortbildning och affärsutbildning genom att ge administratörer, handledare och studerande kunskap, övning och råd i tekniska, didaktiska, organisatoriska och personliga frågor som inverkar på hur effektiva lösningar för blandat lärande är. Comble samfinansierades med programmet för livslångt lärande (IKT).

Bland de viktiga projektresultaten märks Methopedia, en wikibaserad diskussionsgrupp där experter sprider kunskap och erfarenheter om genomförandet och utvärderingen av metoder för blandat lärande. Webbplatsen finns på engelska, tyska och polska.

Ett annat resultat är en expertkurs för fortbildare (på engelska) om hur man utformar blandat lärande och hur man använder sig av teknik för blandat lärande.

Pedagogiska spel

"Språkfällan" (Language Trap): ett anpassningsbart videospel för språkinlärning

Språkfällan är ett innovativt videospel för språkinlärning för tyska sistaårsstudenter. Det är uppbyggt som ett språkbad i en interaktiv spelvärld som utan övergångar blandar språkinlärningen med ett motiverande spel. Projektet har redan tilldelats den europeiska utmärkelsen för språk och är ett enkelt exempel på pedagogiska spel som anpassats för språkinlärning.

Inlärning av juridiskt språkbruk

Riktlinjer för språkinlärning (Europeiska nätverket för rättslig utbildning – EJTN)

Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN) har tagit fram riktlinjer för språkinlärning (på engelska och franska) som en hjälp till nationella utbildningsanstalter att tänka ut, planera och arrangera utbildning för domare och åklagare. Målet med riktlinjerna är att studera och skapa verktyg inriktade på att förbättra färdigheterna i främmande språk bland domare och åklagare inom EU på följande områden: allmän och juridisk språkutbildning, metodik för språkutbildning och komparativa studier av rättsordningar och rättsliga institutioner via juridisk terminologi.

Kurser i rättstillämpning på iriska

Kursen utformades och gavs på utbildningsdepartementet av Law Society of Ireland genom "blandat lärande" med informations- och kommunikationsteknik (IKT), datorstödd språkinlärning (CALL), traditionella undervisningsmetoder och problembaserad inlärning (PBL) för generella rättstillämpningsfrågor i en rad kurser, med hjälp av Moodle en virtuell inlärningsmiljö med öppen källkod. Klicka här för mer information om projektet, som tilldelats Europeiska utmärkelsen för språk.

Språk- och innehållsintegrerad inlärning

Språk- och innehållsintegrerad inlärning (Content and language integrated learning – CLIL) avser användning av främmande språk vid undervisning i ämnen som kan vara helt orelaterad till språkundervisning, exempelvis historielektioner som ges på engelska i en skola i Spanien. Metoden har använts och befunnits fungera på alla utbildningsområden, från grundskolan till vuxenutbildning och högre utbildning. Många positiva omdömen har kommit de senaste tio åren och de blir allt fler.

Lärare som arbetar med metoden är främst specialister inom sina egna ämnen, och inte traditionella språklärare, och talar vanligtvis målspråket flytande (som tvåspråkiga eller modersmålstalare). I många institutioner arbetar språklärare tillsammans med kolleger från andra avdelningar för att erbjuda detta i olika ämnen. Huvudsaken är att studeranden får ny kunskap om målämnet samtidigt som de bekantar sig med, använder och lär sig hjälpspråket.

Utbildning av fortbildare

Riktlinjer för utbildning av fortbildare (EJTN)

Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN) har tagit fram allmänna riktlinjer för utbildning av fortbildare. Syftet är att hjälpa enskilda nationella utbildningsinstitutioner att planera sina kurser för domstolsväsendet genom att tillhandahålla allmän information om valet av fortbildare och innehåll samt undervisningsmetoder.

Vägledning för fortbildare (ICON-ADETEF Consortium)

Vägledningen för fortbildare har tagits fram inom ramen för det europeiska programmet för statistikutbildning och ger en god överblick på engelska över de olika stegen i planeringen av en kurs.

Undervisningstips (Unicef och Penal Reform International)

Unicef and Penal Reform International har tagit fram undervisningstips för fortbildare, på engelska som ett komplement till deras juvenile justice training manual (se avdelningen om barns rättigheter).

Utvärdering

Kursutvärderingsformulär rekommenderat av EJTN

EJTN:s programarbetsgrupp har tagits fram en enkel mall som kursdeltagarna kan fylla i för att ge feedback. Formuläret modifieras oftast med nya frågor om den specifika verksamhet som ska utvärderas.

Mallen finns på engelska PDF (19 Kb) en och på franska PDF (20 Kb) fr och kan användas som underlag för utbildningsanordnare som vill ta fram utvärderingsformulär för sina kurser.

Verktyg

Resurser från Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)

Utbildningsanordnare och fortbildare hittar användbar information på engelska om inlärning och utveckling, utbildningsupplägg och undervisningsmetoder, kursutvärdering, e-inlärning osv. i resursavsnittet på den webbplats som sköts av CIPD

Ordlista över termer för lärande

Projektet Study on European Terminology in Adult Learning for a common language and common understanding and monitoring of the sector som samfinansierats med programmet livslångt lärande har utmynnat i två ordlistor.

Den första ordlistan, Level 1 glossary, är avsedd att vara ett praktiskt referensverktyg för politiskt ansvariga och handläggare, som ska hjälpa kommissionen, medlemsstaterna och andra europeiska länder samt berörda parter att övervaka och analysera sektorn för vuxenutbildning i Europa genom att förbättra kvaliteten på data och jämförbarhet. Termerna i ordlistan är de som anses vara viktigast för detta ändamål, särskilt de som behöver gemensamma definitioner (så lång som är möjligt) och måste förstås på EU-nivå för att möjliggöra smidiga politiska diskussioner. Ordlistan täcker EU:s alla officiella språk, plus isländska, makedoniska, norska och turkiska.

Den andra ordlistan, level 2 glossary, innehåller avsevärt många fler termer och är avsedd för specialister. Dess främsta syfte är att utgöra en resurs för övervakningen av vuxenutbildningssektorn. Den finns bara på engelska.

Senaste uppdatering: 06/10/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.