Гражданско право

Европейската комисия желае да предостави материали за обучение, които ще бъдат в помощ както на практикуващите юристи за тяхно лично ползване, така и на обучителите на практикуващи юристи като ресурс за тяхната работа в областта на гражданското право.

Модули за обучение (материали за обучители и организатори на курсове)

Трансграничен развод и издръжка: компетентност и приложимо право

Родителска отговорност в трансграничен контекст, включително отвличане на деца

The European small claims procedure

Материали за обучение (текстови документи)

Въведение в медиацията в ЕС (Европейска комисия)

Курсове за електронно обучение

Трансграничен развод и издръжка: компетентност и приложимо право (Европейска комисия)

Родителска отговорност в трансграничен контекст, включително отвличане на деца (Европейска комисия)

Аспекти на европейското законодателство в областта на гражданското правосъдие (Европейска мрежа за съдебно обучение — EJTN)

Съдията в европейското съдебно пространство по граждански и търговски въпроси (Испанско училище за съдебно обучение)

Програми за обучение

Гражданскоправни въпроси, препоръчани от Европейската мрежа за съдебно обучение — EJTN

Езиково обучение

Наръчник по „езиково обучение относно речника за съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси“ (Европейска мрежа за съдебно обучение — EJTN)

Модулите за обучение включват:

  • ръководство за обучители и структури, предоставящи обучение, съдържащо информация и съвети относно това как да се организира работен семинар, в който се представя модулът за обучение, информация относно програмите и методите на преподаване, които да се използват, материалите за обучение, съответното законодателство на ЕС и съдебна практика, свързани международни конвенции, други свързани материали (напр. доклади, информационни бележки), обща библиография и национален раздел с информация относно законодателството и съдебната практика на съответните държави членки; практически упражнения (казуси) с предложени решения (за използване при работни семинари) и примери като презентации PowerPoint;
  • пакет на потребителя за практикуващи юристи, състоящ се от съответното законодателство на ЕС, кратка презентация на националното законодателство на държавите членки и библиография; и
  • курс за електронно обучение за практикуващи юристи.

Модули за обучение (материали за обучители и организатори на курсове)

Трансграничен развод и издръжка: компетентност и приложимо право

Модулът за обучение е структуриран като „пакет за обучение“ и включва необходимите материали за провеждане на семинар за обучение по трансграничен развод и издръжка в ЕС с тематични единици по: компетентност и процедура при трансграничен развод, приложимо право при трансграничен развод, трансгранична издръжка — компетентност, приложимо право и процедури за изплащане на издръжка, както и инициативи на ЕС в областта на имуществения режим между съпрузите.

Ръководството за обучители е достъпно на английски, немски, френски, испански и италиански език.

Пакетът на потребителя съдържа презентация на съответното законодателство на ЕС PDF (217 Kb) en, кратко представяне на националното законодателство на всички държави членки на ЕС PDF (5728 Kb) en, библиография PDF (7688 Kb) en и курс за електронно обучение.

Родителска отговорност в трансграничен контекст, включително отвличане на деца

Модулът за обучение е структуриран като „пакет за обучение“ и включва необходимите материали за провеждане на семинар за обучение по родителска отговорност с тематични единици по трансгранична родителска отговорност, процедури по семейно-правни въпроси, преюдициално производство в областта на семейното право и семейна медиация.

Ръководството за обучители е достъпно на английски, италиански, гръцки, немски, испански и френски език.

Пакетът на потребителя съдържа презентация на съответното законодателство на ЕС PDF (420 Kb) en, кратко представяне на националното законодателство на всички държави членки на ЕС PDF (5239 Kb) en, библиография PDF (7535 Kb) en и курс за електронно обучение.

Европейска процедура за искове с малък материален интерес

Модулът за обучение е структуриран като „пакет за обучение“ и включва необходимите материали за провеждане на семинар за обучение по европейската процедура за искове с малък материален интерес с тематични единици по правната рамка на ЕС по въпросите на исковете с малък материален интерес, европейската процедура за искове с малък материален интерес: подаване на иска, защита, съдебно решение и консолидиран казус.

Ръководството за обучители е достъпно на английски, немски и френски език.

Материали за обучение (текстови документи)

Въведение в медиацията в ЕС (Европейска комисия)

Това въведение в основните аспекти на медиацията в ЕС PDF (238 Kb) en е разработено за Комисията като част от поредица семинари за обучение по медиация, предназначени за практикуващи юристи.

Курсове за електронно обучение

Трансграничен развод и издръжка: компетентност и приложимо право (Европейска комисия)

Този курс за електронно обучение допълва модула за обучение относно „трансграничен развод и издръжка: компетентност и приложимо право“. Той е достъпен на английски, немски, френски, испански и италиански език.

Родителска отговорност в трансграничен контекст, включително отвличане на деца (Европейска комисия)

Този курс за електронно обучение допълва модула за обучение относно „родителската отговорност в трансграничен контекст“. Той е достъпен на английски, немски, френски, испански, италиански и гръцки език.

Аспекти на европейското законодателство в областта на гражданското правосъдие (Европейска мрежа за съдебно обучение — EJTN)

Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN) е създала онлайн модули за обучение на английски език, които са достъпни на нейния уебсайт за всички заинтересовани практикуващи юристи. Обхванатите области включват:

  • родителска отговорност и Регламентът Брюксел II bis;
  • европейска заповед за плащане; и
  • създаване на европейска заповед за безспорни вземания.

Единственото изискване за достъп е създаването на потребителски профил.

Съдията в европейското съдебно пространство по граждански и търговски въпроси (Испанско училище за съдебно обучение)

Курсът за електронно обучение относно „съдията в европейското съдебно пространство по граждански и търговски въпроси“ е разработен от испанското училище за съдебно обучение през периода 2011—2012 г. е достъпен на испански и немски език.

Програми за обучение

Гражданскоправни въпроси, препоръчани от Европейската мрежа за съдебно обучение — EJTN

Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN) е разработила програми за обучение по гражданскоправни въпроси, които служат като основни референтни документи и помагат за проектирането и планирането на дейностите за обучение на членовете на EJTN.

Програмите за обучение обхващат европейското гражданско и процесуално право, трудово и търговско право и право в областта на защитата на потребителите. Те не са учебник по включените в тях теми, а са разработени като практически и лесен за използване наръчник за незабавно прилагане и обучение. Програмите се актуализират редовно.

Програмите са достъпни за всички заинтересовани обучители и структури, предоставящи обучение на уебсайта на EJTN заедно с Наръчника на Европейския граждански форум за обучители.

Езиково обучение

Наръчник по „езиково обучение относно речника за съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси“ (Европейска мрежа за съдебно обучение — EJTN)

Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN) е разработила практически наръчник по езиково обучение за речника в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси. Това е сборник от най-релевантните материали за обучение, използвани по време на поредица от три семинара, организирани по темата през 2013 г. Те са предназначени за съдии или прокурори, които желаят да развият езиковите си умения в тази област. Наръчникът е достъпен на английски език (1-та част от документа) и на френски език (2-та част от документа) тук.

Връзки по темата

Европейска мрежа за съдебно обучение (EJTN)

Последна актуализация: 07/10/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.