Občanské právo

Evropská komise chce zpřístupnit výukový materiál, který bude užitečný jak pro vlastní potřebu právníků, tak i pro školitele právníků coby zdroj informací pro jejich práci v oblasti občanského práva.

Výukové moduly (materiály pro školitele a organizátory kurzů)

Přeshraniční rozvod a výživné: soudní příslušnost a použitelné právo

Rodičovská zodpovědnost v přeshraničních souvislostech, včetně únosu dítěte

Evropské řízení o drobných nárocích

Výukový materiál (textové dokumenty)

Úvod do mediace v EU (Evropská komise)

Kurzy elektronického učení

Přeshraniční rozvod a výživné: soudní příslušnost a použitelné právo (Evropská komise)

Rodičovská zodpovědnost v přeshraničních souvislostech, včetně únosu dítěte (Evropská komise)

Aspekty evropských právních předpisů v oblasti občanského práva (Evropská síť pro justiční vzdělávání – EJTN)

Soudce v evropském soudnictví v občanskoprávních a obchodních věcech (španělská škola justičního vzdělávání)

Učební plány

Občanskoprávní soudní věci doporučené Evropskou sítí pro justiční vzdělávání – EJTN

Jazykové vzdělávání

Příručka k jazykovému vzdělávání v oblasti terminologie justiční spolupráce v občanskoprávních věcech (Evropská síť pro justiční vzdělávání – EJTN)

Výukové moduly zahrnují:

  • příručku pro školitele a poskytovatele vzdělávání, která obsahuje informace a doporučení, jak organizovat seminář za využití výukového modulu, informace o programu a doporučené výukové metody, výukový materiál, související právní předpisy a judikaturu EU, související mezinárodní úmluvy, další související materiály (např. zprávy, informační poznámky), obecnou bibliografii a vnitrostátní oddíl obsahující informace o právních předpisech a judikatuře příslušných členských států; praktická cvičení (případové studie) s doporučenými řešeními (pro použití na seminářích) a příklady prezentací v PowerPointu;
  • uživatelský balíček pro odborníky obsahující příslušné právní předpisy EU, krátkou prezentaci vnitrostátních právních předpisů členských států a bibliografii a
  • kurz elektronického učení pro odborníky v právnických profesích.

Výukové moduly (materiály pro školitele a organizátory kurzů)

Přeshraniční rozvod a výživné: soudní příslušnost a použitelné právo

Výukový modul je vytvořen jako „výukový balíček“ a zahrnuje nezbytný materiál pro pořádání semináře o přeshraničním rozvodu a výživném v EU s tematickými jednotkami o: soudní příslušnosti a řízení při přeshraničním rozvodu, použitelném právu pro přeshraniční rozvod, přeshraničním výživném – soudní příslušnosti, použitelném právu a řízeních pro vymáhání výživného a iniciativách EU v oblasti majetkových poměrů v manželství.

Příručka pro školitele je k dispozici v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a italštině.

Balíček pro uživatele obsahuje prezentaci příslušných právních předpisů EU PDF (217 Kb) en, krátkou prezentaci vnitrostátních právních předpisů všech členských států EU PDF (5728 Kb) en, bibliografii PDF (7688 Kb) en a kurz elektronického učení.

Rodičovská zodpovědnost v přeshraničních souvislostech, včetně únosu dítěte

Výukový modul je vytvořen jako „výukový balíček“ a zahrnuje nezbytný materiál pro pořádání semináře o rodičovské zodpovědnosti s tematickými jednotkami o: přeshraniční rodičovské zodpovědnosti, řízení v rodinných záležitostech, řízení o předběžné otázce v rodinných záležitostech a rodinné mediaci.

Příručka pro školitele je k dispozici v angličtině, italštině, řečtině, němčině, španělštině a francouzštině.

Balíček pro uživatele obsahuje prezentaci příslušných právních předpisů EU PDF (420 Kb) en, krátkou prezentaci vnitrostátních právních předpisů všech členských států EU PDF (5239 Kb) en, bibliografii PDF (7535 Kb) en a kurz elektronického učení.

Evropské řízení o drobných nárocích

Výukový modul je vytvořen jako „výukový balíček“ a zahrnuje nezbytný materiál pro pořádání semináře o evropském řízení o drobných nárocích s tematickými jednotkami o: právním rámci EU pro řízení o drobných nárocích: zahájení řízení, obrana, rozhodnutí a konsolidovaná případová studie.

Příručka pro školitele je k dispozici v angličtině, němčině a francouzštině.

Výukový materiál (textové dokumenty)

Úvod do mediace v EU (Evropská komise)

Tento úvod do hlavních aspektů mediace v EU PDF (238 Kb) en byl vytvořen pro Komisi jako součást řady výukových seminářů o mediaci zaměřených na právníky.

Kurzy elektronického učení

Přeshraniční rozvod a výživné: soudní příslušnost a použitelné právo (Evropská komise)

Tento kurz elektronického učení doplňuje výukový modul na téma „Přeshraniční rozvod a výživné: soudní příslušnost a použitelné právo“. Je k dispozici v angličtině , němčině, francouzštině, španělštině a italštině.

Rodičovská zodpovědnost v přeshraničních souvislostech, včetně únosu dítěte (Evropská komise)

Tento kurz elektronického učení doplňuje výukový modul na téma „Rodičovská zodpovědnost v přeshraničních souvislostech“. Je k dispozici v angličtině , němčině, francouzštině, španělštině, italštině a řečtině.

Aspekty evropských právních předpisů v oblasti občanského práva (Evropská síť pro justiční vzdělávání – EJTN)

Evropská síť pro justiční vzdělávání (EJTN) vytvořila internetové výukové moduly v angličtině, které jsou dostupné všem právníkům na jejích internetových stránkách. Zahrnují tyto oblasti:

  • rodičovská zodpovědnost podle nařízení Brusel IIa,
  • řízení o evropském platebním rozkazu a
  • vytvoření evropského exekučního titulu pro nesporné nároky.

Jediným požadavkem pro přístup je vytvoření uživatelského účtu.

Soudce v evropském soudnictví v občanskoprávních a obchodních věcech (španělská škola justičního vzdělávání)

Kurz elektronického učení „soudce v evropském soudnictví v občanskoprávních a obchodních věcech“, který připravila španělská škola justičního vzdělávání v letech 2011–2012, je k dispozici ve španělštině a vněmčině.

Učební plány

Občanskoprávní soudní věci doporučené Evropskou sítí pro justiční vzdělávání – EJTN

Evropská síť pro justiční vzdělávání (EJTN) vypracovala učební plány pro oblast občanskoprávních soudních věcí, které slouží jako základní referenční dokumenty a pomáhají při řízení přípravy a plánování výukových činností pro členy EJTN.

Učební plány se týkají evropského občanského a procesního práva, pracovního, obchodního a spotřebitelského práva. Nejsou učebnicí témat, kterým se věnují, ale mají být praktickou a použitelnou příručkou pro okamžité použití a výuku. Jsou pravidelně aktualizovány.

Učební plány jsou k dispozici všem zúčastněným školitelům a poskytovatelům soudního vzdělávání na internetových stránkách EJTN společně s příručkou Evropského občanského fóra.

Jazykové vzdělávání

Příručka k jazykovému vzdělávání v oblasti terminologie justiční spolupráce v občanskoprávních věcech (Evropská síť pro justiční vzdělávání – EJTN)

Evropská síť pro justiční vzdělávání (EJTN) vypracovala praktickou příručku týkající se jazykového vzdělávání v oblasti terminologie justiční spolupráce v občanskoprávních věcech. Jedná se o soubor nejvýznamnějších výukových materiálů použitých v řadě tří seminářů organizovaných na toto téma v roce 2013. Je určen pro soudce nebo státní zástupce, kteří chtějí rozvíjet své jazykové znalosti v této oblasti. Příručka je k dispozici v angličtině (první část dokumentu) a ve francouzštině (druhá část dokumentu) zde.

Související odkaz

Evropská síť pro justiční vzdělávání (EJTN)

Poslední aktualizace: 07/10/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.