Tsiviilõigus

Euroopa Komisjon soovib teha kättesaadavaks koolitusmaterjalid, millest on abi nii õigusala töötajatel kui ka õigusala töötajate koolitajatel, kes saavad neid materjale kasutada oma töös tsiviilõiguse valdkonnas.

Koolitusmoodulid (materjal koolitajatele ja kursuste korraldajatele)

Piiriülene lahutus ja ülalpidamiskohustus: kohtualluvus ja kohaldatav õigus

Vanema hooldusõigus piiriüleses olukorras, sealhulgas lapseröövi korral

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus

Koolitusmaterjal (tekstidokumendid)

Sissejuhatus vahendusse ELis (Euroopa Komisjon)

E-kursused

Piiriülene lahutus ja ülalpidamiskohustus: kohtualluvus ja kohaldatav õigus (Euroopa Komisjon)

Vanema hooldusõigus piiriüleses olukorras, sealhulgas lapseröövi korral (Euroopa Komisjon)

Euroopa tsiviilõigusalaste õigusaktide teatavad aspektid (Euroopa õigusalase koolituse võrgustik – EJTN)

Kohtuniku roll Euroopa õiguspiirkonnas tsiviil- ja kaubandusasjades (Hispaania õiguskool)

Koolituskavad

Euroopa õigusalase koolituse võrgustiku soovitatud tsiviilõiguslikud teemad – EJTN

Keeleõpe

Keeleõppe käsiraamat „Tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna sõnavara” (Euroopa õigusalase koolituse võrgustik – EJTN)

Koolitusmoodulid koosnevad järgmistest osadest:

  • koolitajatele ja koolituste pakkujatele mõeldud juhised, mis sisaldavad teavet ja nõuandeid selle kohta, kuidas korraldada õpikoda koolitusmooduli pakkumiseks, teave programmi ja õppemeetodite kohta, koolitusmaterjal, asjakohased ELi õigusaktid ja kohtupraktika, rahvusvahelised konventsioonid ja muud teemaga seotud materjalid (nt aruanded, teabelehed), üldine bibliograafia ning siseriiklik jaotis teabega liikmesriigi õigusaktide ja kohtupraktika kohta; praktilised ülesanded (juhtumiuuringud) koos pakutud lahendustega (õpikodades kasutamiseks) ja PowerPointi esitluste näited;
  • juristidele mõeldud materjalid, mis koosnevad asjaomastest ELi õigusaktidest, liikmesriikide siseriiklike õigusaktide lühitutvustusest ja bibliograafiast, ning
  • juristidele mõeldud e-kursus.

Koolitusmoodulid (materjal koolitajatele ja kursuste korraldajatele)

Piiriülene lahutus ja ülalpidamiskohustus: kohtualluvus ja kohaldatav õigus

Moodul on üles ehitatud koolituspaketina ja sisaldab vajalikke materjale, et korraldada ELi piiriülese lahutuse ja ülalpidamiskohustuse teemal õpikoda, mis hõlmab selliseid alateemasid nagu kohtualluvus ja menetlus ning kohaldatav õigus piiriülese lahutuse korral, piiriülene ülalpidamiskohustus – kohtualluvus, kohaldatav õigus ja ülalpidamise sissenõudmise menetlus ning ELi algatused abikaasade varasuhete valdkonnas.

Juhised koolitajatele on kättesaadavad inglise, saksa, prantsuse, hispaania ja itaalia keeles.

Materjalid sisaldavad ülevaadet asjaomastest ELi õigusaktidest PDF (217 Kb) en, lühiülevaadet kõikide ELi liikmesriikide siseriiklikest õigusaktidest PDF (5239 KB) en, bibliograafiat PDF (7688 Kb) en ja e-kursust.

Vanema hooldusõigus piiriüleses olukorras, sealhulgas lapseröövi korral

Moodul on üles ehitatud koolituspaketina ja sisaldab vajalikke materjale, et korraldada vanema hooldusõiguse teemal õpikoda, mis hõlmab selliseid alateemasid nagu vanema hooldusõigus piiriüleses olukorras, menetlused perekonnaõiguslikes küsimustes, eelotsusemenetlus perekonnaõiguslikes küsimustes ja perelepitus.

Juhised koolitajatele on kättesaadavad inglise, itaalia, kreeka, saksa, hispaania ja prantsuse keeles.

Materjalid sisaldavad ülevaadet asjaomastest ELi õigusaktidest PDF (420 Kb) en, lühiülevaadet kõikide ELi liikmesriikide siseriiklikest õigusaktidest PDF (5239 KB) en, bibliograafiat PDF (7535 Kb) en ja e-kursust.

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus

Moodul on üles ehitatud koolituspaketina ja sisaldab vajalikke materjale, et korraldada Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse teemal õpikoda, mis hõlmab selliseid alateemasid nagu ELi õigusraamistik väiksemate kohtuvaidluste valdkonnas, Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse algatamine, kaitse, kohtuotsus ja ühtlustatud juhtumiuuring.

Juhised koolitajatele on kättesaadavad inglise, saksa ja prantsuse keeles.

Koolitusmaterjal (tekstidokumendid)

Sissejuhatus vahendusse ELis (Euroopa Komisjon)

Sissejuhatus peamistesse aspektidesse, mis on seotud vahendusega ELis PDF (238 Kb) en, on koostatud komisjoni tellimusel osana vahendust käsitlevate õpikodade seeriast, mis on suunatud juristidele.

E-kursused

Piiriülene lahutus ja ülalpidamiskohustus: kohtualluvus ja kohaldatav õigus (Euroopa Komisjon)

E-kursus täiendab koolitusmoodulit „Piiriülene lahutus ja ülalpidamiskohustus: kohtualluvus ja kohaldatav õigus”. See on kättesaadav inglise, saksa, prantsuse, hispaania ja itaalia keeles.

Vanema hooldusõigus piiriüleses olukorras, sealhulgas lapseröövi korral (Euroopa Komisjon)

E-kursus täiendab koolitusmoodulit „Vanema hooldusõigus piiriüleses olukorras”. See on kättesaadav inglise, saksa, prantsuse, hispaania, itaalia ja kreeka keeles.

Euroopa tsiviilõigusalaste õigusaktide teatavad aspektid (Euroopa õigusalase koolituse võrgustik – EJTN)

Euroopa õigusalase koolituse võrgustik on koostanud veebipõhised ingliskeelsed koolitusmoodulid, mida kõik neist huvitatud õigusala töötajad saavad kasutada EJTNi veebisaidil. Hõlmatud valdkondade hulka kuuluvad:

  • vanema hooldusõigus ja Brüsseli II a määrus;
  • Euroopa maksekäsumenetlus ning
  • Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta.

Ainus nõue koolitusel osalejatele on kasutajakonto loomine.

Kohtuniku roll Euroopa õiguspiirkonnas tsiviil- ja kaubandusasjades (Hispaania õiguskool)

E-kursus „Kohtuniku roll Euroopa õiguspiirkonnas tsiviil- ja kaubandusasjades” , mille töötas välja Hispaania õiguskool aastatel 2011–2012, on kättesaadav hispaania ja saksa keeles.

Koolituskavad

Euroopa õigusalase koolituse võrgustiku soovitatud tsiviilõiguslikud teemad – EJTN

Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN) on töötanud välja koolituskavad tsiviilõiguslikel teemadel. Need on EJTNi liikmetele alusdokumentideks koolituste koostamisel ja kavandamisel ning korraldamisel.

Koolituskavad hõlmavad Euroopa tsiviil- ja menetlusõigust, töö-, ä ri- ja tarbijaõigust. Tegemist ei ole loetletud teemasid käsitleva raamatuga, vaid kavad on koostatud praktilise ja kasutusvalmis juhendina, mida saab koolituste korraldamisel kohe kohaldada. Neid ajakohastatakse korrapäraselt.

Koolituskavad on kättesaadavad kõikidele koolitajatele ja õigusalase koolituse pakkujatele EJTNi veebisaidil koos tsiviilõiguse käsiraamatuga (European Civil Forum Handbook) koolitajate jaoks.

Keeleõpe

Keeleõppe käsiraamat „Tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna sõnavara” (Euroopa õigusalase koolituse võrgustik – EJTN)

Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN) on koostanud praktilise keeleõppe käsiraamatu tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna sõnavara omandamiseks. Tegemist on kogumikuga, mis sisaldab kõige olulisemaid koolitusmaterjale, mida kasutati 2013. aastal korraldatud kolme temaatilise seminari käigus. Käsiraamat on suunatud kohtunikele ja prokuröridele, kes soovivad täiendada oma keeleoskust selles valdkonnas. Käsiraamat on kättesaadav inglise keeles (dokumendi 1. osa) ja prantsuse keeles (dokumendi 2. osa), kui klõpsate siin.

Seonduv link

Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN)

Viimati uuendatud: 07/10/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.