Prawo cywilne

Komisja Europejska pragnie udostępnić materiały szkoleniowe, które będą przydatne zarówno dla prawników praktyków korzystających z nich na własny użytek, jak i dla osób prowadzących szkolenia dla prawników praktyków, które mogłyby wykorzystywać je jako podstawę szkoleń z zakresu prawa cywilnego.

Moduły szkoleniowe (materiały dla osób prowadzących szkolenia i organizatorów szkoleń)

Rozwody i świadczenia alimentacyjne w kontekście transgranicznym: jurysdykcja i prawo właściwe

Władza rodzicielska w kontekście transgranicznym, w tym zagadnienie uprowadzenia dziecka

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Materiały szkoleniowe (teksty dokumentów)

Wprowadzenie do mediacji w UE (Komisja Europejska)

Kursy internetowe

Rozwody i świadczenia alimentacyjne w kontekście transgranicznym: jurysdykcja i prawo właściwe (Komisja Europejska)

Władza rodzicielska w kontekście transgranicznym, w tym zagadnienie uprowadzenia dziecka (Komisja Europejska)

Aspekty europejskiego prawodawstwa dotyczącego wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych (Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości – EJTN)

Rola sędziego w europejskiej przestrzeni sądowej w sprawach cywilnych i handlowych (hiszpańska szkoła organizująca szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości)

Programy szkoleń

Kwestie dotyczące wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych – rekomendacja Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, EJTN

Szkolenia językowe

Podręcznik dotyczący szkoleń językowych z zakresu terminologii stosowanej w ramach współpracy sądowej w sprawach cywilnych (Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości – EJTN)

Moduły szkoleniowe obejmują:

  • przewodnik dla osób prowadzących szkolenia i organizatorów szkoleń zawierający informacje i porady dotyczące sposobu organizowania warsztatów stanowiących realizację modułu szkoleniowego, informacje na temat programu i metod nauczania, które będą stosowane, materiały szkoleniowe, powiązane prawodawstwo i orzecznictwo unijne, powiązane konwencje międzynarodowe, inne materiały na ten temat (np. sprawozdania, noty informacyjne), ogólną bibliografię i sekcję zawierającą informacje na temat ustawodawstwa i orzecznictwa poszczególnych państw członkowskich; praktyczne ćwiczenia (studia przypadku) z propozycjami rozwiązań (do wykorzystania w trakcie warsztatów) oraz przykładowe prezentacje PowerPoint;
  • pakiet użytkownika dla prawników praktyków, na który składają się odpowiednie unijne akty prawne, krótka prezentacja poświęcona ustawodawstwu państw członkowskich oraz bibliografia; oraz
  • kurs internetowy dla prawników praktyków.

Moduły szkoleniowe (materiały dla osób prowadzących szkolenia i organizatorów szkoleń)

Rozwody i świadczenia alimentacyjne w kontekście transgranicznym: jurysdykcja i prawo właściwe

Moduł szkoleniowy został zaprojektowany jako „pakiet szkoleniowy” i obejmuje materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów na temat rozwodów i świadczeń alimentacyjnych w unijnym kontekście transgranicznym, z sekcjami tematycznymi poświęconymi: jurysdykcji i postępowaniu w transgranicznych sprawach rozwodowych, prawu właściwemu w transgranicznych sprawach rozwodowych, jurysdykcji w transgranicznych sprawach dotyczących świadczeń alimentacyjnych, prawu właściwemu i postępowaniu w przypadku dochodzenia należnych świadczeń alimentacyjnych oraz inicjatywom UE w obszarze małżeńskich ustrojów majątkowych.

Przewodnik dla osób prowadzących szkolenia jest dostępny w języku angielskim,
niemieckim, francuskim, hiszpańskim oraz włoskim.

Pakiet użytkownika zawiera przegląd odnośnych unijnych aktów prawnych PDF (217 Kb) en, krótką prezentację dotyczącą ustawodawstwa krajowego wszystkich państw członkowskich UE PDF (5728 Kb) en, bibliografię PDF (7688 Kb) en oraz kurs internetowy.

Władza rodzicielska w kontekście transgranicznym, w tym zagadnienie uprowadzenia dziecka

Moduł szkoleniowy został zaprojektowany jako „pakiet szkoleniowy” i obejmuje materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów na temat władzy rodzicielskiej w unijnym kontekście transgranicznym, z sekcjami tematycznymi poświęconymi: władzy rodzicielskiej w kontekście transgranicznym, postępowaniu w sprawach rodzinnych, postępowaniu wstępnemu w sprawach rodzinnych i mediacji rodzinnej.

Przewodnik dla osób prowadzących szkolenia jest dostępny w języku angielskim,
włoskim, greckim, niemieckim, hiszpańskim i francuskim.

Pakiet użytkownika zawiera przegląd odnośnych unijnych aktów prawnych PDF (420 Kb) en, krótką prezentację dotyczącą ustawodawstwa krajowego wszystkich państw członkowskich UE PDF (5239 Kb) en, bibliografię PDF (7535 Kb) en oraz kurs internetowy.

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Moduł szkoleniowy został zaprojektowany jako „pakiet szkoleniowy” i obejmuje materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów na temat europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, z sekcjami tematycznymi poświęconymi: unijnym ramom prawnym dotyczącym drobnych roszczeń, europejskiemu postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń: wnoszeniu pozwu i jego obronie, a także wyrokom wydawanym w takich sprawach; moduł zawiera też skonsolidowane studium przypadku.

Przewodnik dla osób prowadzących szkolenia jest dostępny w języku angielskim,
niemieckim i francuskim.

Materiały szkoleniowe (teksty dokumentów)

Wprowadzenie do mediacji w UE (Komisja Europejska)

Wprowadzenie do głównych aspektów mediacji w UE PDF (238 Kb) en zostało opracowane na potrzeby Komisji w ramach serii warsztatów szkoleniowych na temat mediacji skierowanych do prawników praktyków.

Kursy internetowe

Rozwody i świadczenia alimentacyjne w kontekście transgranicznym: jurysdykcja i prawo właściwe (Komisja Europejska)

Ten kurs internetowy uzupełnia moduł szkoleniowy dotyczący rozwodów i świadczeń alimentacyjnych w kontekście transgranicznym, w tym jurysdykcji i prawa właściwego. Jest on dostępny w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim oraz
włoskim.

Władza rodzicielska w kontekście transgranicznym, w tym zagadnienie uprowadzenia dziecka (Komisja Europejska)

Ten kurs internetowy uzupełnia moduł szkoleniowy dotyczący władzy rodzicielskiej w kontekście transgranicznym. Jest on dostępny w języku angielskim, niemieckim,
francuskim, hiszpańskim, włoskim i greckim.

Aspekty europejskiego prawodawstwa dotyczącego wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych (Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości – EJTN)

W ramach Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) opracowano internetowe moduły szkoleniowe w języku angielskim, które zostały udostępnione wszystkim zainteresowanym prawnikom praktykom na jej stronie internetowej. Obszary, na których koncentrują się te moduły, obejmują:

  • władzę rodzicielska i rozporządzenie Bruksela II bis;
  • postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty; oraz
  • ustanowienie europejskiego tytułu egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych.

Jedynym warunkiem uzyskania dostępu do modułów szkoleniowych jest utworzenie konta użytkownika.

Rola sędziego w europejskiej przestrzeni sądowej w sprawach cywilnych i handlowych (hiszpańska szkoła organizująca szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości)

Kurs internetowy poświęcony roli sędziego w europejskiej przestrzeni sądowej w sprawach cywilnych i handlowych opracowany w latach 2011–2012 przez hiszpańską szkołę organizującą szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości jest dostępny w języku hiszpańskim i niemieckim.

Programy szkoleń

Kwestie dotyczące wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych – rekomendacja Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, EJTN

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) opracowała programy szkoleń w kwestiach dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych, które pełnią rolę podstawowych dokumentów referencyjnych w tym zakresie i ułatwiają zarządzanie procesem opracowywania i planowania działań szkoleniowych dla członków EJTN.

Programy obejmują zagadnienia z dziedziny europejskiego prawa cywilnego i procesowego, prawa pracy, prawa handlowego i prawa ochrony konsumentów. Programy te nie stanowią podręcznika poświęconego tym zagadnieniom, lecz opracowano je jako praktyczne i przydatne wytyczne do bezpośredniego stosowania i do celów szkoleniowych. Są one regularnie aktualizowane.

Programy szkoleń zostały udostępnione wszystkim zainteresowanym osobom prowadzącym szkolenia i organizatorom szkoleń dla kadr wymiaru sprawiedliwości na stronie internetowej EJTN wraz z podręcznikiem Europejskiego Forum Prawa Cywilnego dla osób prowadzących szkolenia.

Szkolenia językowe

Podręcznik dotyczący szkoleń językowych z zakresu terminologii stosowanej w ramach współpracy sądowej w sprawach cywilnych (Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości – EJTN)

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) opracowała praktyczny podręcznik dotyczący szkoleń językowych z zakresu terminologii stosowanej w ramach współpracy sądowej w sprawach cywilnych. Jest to wybór najbardziej odpowiednich materiałów szkoleniowych wykorzystywanych podczas serii trzech seminariów zorganizowanych na ten temat w 2013 r. Jest on skierowany do sędziów lub prokuratorów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności językowe w tej dziedzinie. Podręcznik jest dostępny tutaj w języku angielskim (część pierwsza dokumentu) i francuskim (część druga dokumentu).

Łącze do powiązanej strony internetowej

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)

Ostatnia aktualizacja: 07/10/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.