Civilrätt

Europeiska kommissionens avsikt är att utbildningsmaterialet ska vara till hjälp både för rättstillämpare för eget bruk och som en resurs för fortbildare av rättstillämpare i deras arbete inom privaträtten.

Utbildningsmoduler (material för fortbildare och kursarrangörer)

Gränsöverskridande skilsmässor och underhåll: domstols behörighet och tillämplig lagstiftning

Föräldraansvar i ett gränsöverskridande sammanhang, inklusive bortförande av barn

Europeiska småmålsförfarandet

Utbildningsmaterial (texter)

Introduktion till medling i EU (Europeiska kommissionen)

E-kurser

Gränsöverskridande skilsmässor och underhåll: domstols behörighet och tillämplig lagstiftning (Europeiska kommissionen)

Föräldraansvar i ett gränsöverskridande sammanhang, inklusive bortförande av barn (Europeiska kommissionen)

Aspekter av europeisk civilrätt (Europeiska nätverket för rättslig utbildning – EJTN)

Domare i det europeiska rättsliga området på privaträttens område (den spanska rättsutbildningsskolan)

Undervisningsplaner

Civilrättsliga frågor rekommenderade av Europeiska nätverket för rättslig utbildning – EJTN

Språkutbildning

Handbok om ”språkutbildning i vokabulären för civilrättsligt samarbete” (Europeiska nätverket för rättslig utbildning – EJTN)

I utbildningsmodulerna ingår

  • en handledning för lärarna och utbildningsanordnare med information och råd om hur man organiserar en workshop där utbildningsmodulen lärs ut, information om programmet och metoder som bör användas i undervisningen, utbildningsmaterial, aktuell EU-lagstiftning och rättspraxis, aktuella internationella konventioner, annat relaterat material (t.ex. rapporter, informationsblad), en allmän bibliografi och ett nationellt avsnitt med information om aktuella medlemsstaters lagstiftning och rättspraxis, praktiska övningar (fallstudier) med förslag till lösningar (för användning i workshoppar) samt exempel på PowerPoint- presentationer,
  • ett användarpaket för rättstillämpare med relevant EU-lagstiftning, en kortfattad presentation av medlemsstaternas nationella lagstiftning samt en bibliografi och
  • en e-kurs för rättstillämpare.

Utbildningsmoduler (material för fortbildare och kursarrangörer)

Gränsöverskridande skilsmässor och underhåll: domstols behörighet och tillämplig lagstiftning

Utbildningsmodulen är uppbyggd som ett ”fortbildningspaket” och innefattar material som behövs för en workshop om gränsöverskridande skilsmässor och underhåll i EU, med tematiska avsnitt om: gränsöverskridande behörighet och förfaranden vid skilsmässor, tillämplig lag vid skilsmässor i ett gränsöverskridande sammanhang, gränsöverskridande underhåll – domstols behörighet, tillämplig lag och förfaranden vid indrivning av underhållsbidrag samt EU-initiativ som avser egendomsordning inom äktenskapet.

Handledningen för lärare finns att tillgå på engelska, tyska, franska, spanska och italienska.

Paketet innehåller en presentation av relevant EU-lagstiftning PDF (217 Kb) en, en kortfattad presentation av den nationella lagstiftningen i alla EU:s medlemsstater PDF (5728 Kb) en, en bibliografi PDF (7688 Kb) en och en e-kurs.

Föräldraansvar i ett gränsöverskridande sammanhang, inklusive bortförande av barn

Utbildningsmodulen är uppbyggd som ett ”fortbildningspaket” och innefattar material som behövs för en workshop om föräldraansvar, med tematiska avsnitt om gränsöverskridande föräldraansvar, förfaranden i familjeärenden, mål om förhandsavgörande i familjeärenden och familjerådgivning.

Handledningen för lärare finns att tillgå på engelska, italienska, grekiska, tyska, spanska och franska.

Paketet innehåller en presentation av relevant EU-lagstiftning PDF (420 Kb) en, en kortfattad presentation av den nationella lagstiftningen i alla EU:s medlemsstater PDF (5239 Kb) en, en bibliografi PDF (7535 Kb) en och en e-kurs.

Europeiska småmålsförfarandet

Utbildningsmodulen är uppbyggd som ett ”fortbildningspaket” och omfattar det material som behövs för en workshop om det europeiska småmålsförfarandet, med tematiska delar som rör EU:s rättsliga ram för småmålsförfarandet, inlämnande av ansökan och svaromålet och dom samt en konsoliderad fallstudie.

Lärarhandledningen finns att tillgå på engelska, tyska och franska.

Utbildningsmaterial (texter)

Introduktion till medling i EU (Europeiska kommissionen)

Denna introduktion till huvudaspekterna av medling i EU PDF (238 Kb) en har producerats för kommissionen som en del av en workshopserie om medling avsedd för rättstillämpare.

E-kurser

Gränsöverskridande skilsmässor och underhåll: domstols behörighet och tillämplig lagstiftning (Europeiska kommissionen)

Denna e-kurs kompletterar utbildningsmodulen om ”gränsöverskridande skilsmässor och underhållsbidrag: domstols behörighet och tillämplig lagstiftning”. Den finns att tillgå på engelska, tyska, franska, spanska och italienska.

Föräldraansvar i ett gränsöverskridande sammanhang, inklusive bortförande av barn (Europeiska kommissionen)

Denna e-kurs kompletterar utbildningsmodulen om ”föräldraansvar i ett gränsöverskridande sammanhang”. Den finns att tillgå på engelska, tyska, franska, spanska italienska och grekiska.

Aspekter av europeisk civilrätt (Europeiska nätverket för rättslig utbildning – EJTN)

Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN) har skapat utbildningsmoduler online på engelska som finns att tillgå för alla intresserade rättstillämpare på EJTN:s webbplats. Områden som ingår är

  • föräldraansvar och Bryssel IIA-förordningen,
  • ett europeiskt betalningsföreläggande, och
  • skapandet av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar.

Det enda kravet för tillgång är att man skapar ett användarkonto.

Domare i det europeiska rättsliga området på privaträttens område (den spanska rättsutbildningsskolan)

E-kursen ”domare i det europeiska rättsliga området på privaträttens område” har utarbetats av den spanska rättsutbildningsskolan 2011–2012 och finns på spanska och på tyska.

Undervisningsplaner

Civilrättsliga frågor rekommenderade av Europeiska nätverket för rättslig utbildning – EJTN

Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN) har tagit fram undervisningsplaner för civilrättsliga frågor vilka ska användas som grundläggande referensdokument och bidra till att styra utformningen och planeringen av den fortbildning som är avsedd för EJTN-medlemmar.

Undervisningsplanerna omfattar europeisk civil- och processrätt, arbets-, handels- och konsumenträtt. Det handlar inte om någon lärobok om de ämnen som tas upp, utan snarare om en praktisk och användbar handledning för omedelbar tillämpning och användning i undervisningen. De aktualiseras regelbundet.

Undervisningsplanerna finns tillgängliga för alla fortbildare och rättsutbildningsanordnare på EJTN:s webbplats jämte handboken European Civil Forum Handbook för lärare.

Språkutbildning

Handbok om ”språkutbildning i vokabulären för civilrättsligt samarbete” (Europeiska nätverket för rättslig utbildning – EJTN)

Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN) har utarbetat en praktisk handbok om språkutbildning i vokabulären för civilrättsligt samarbete. Den är en sammanställning av det mest relevanta fortbildningsmaterialet som använts under en serie på tre seminarier i ämnet 2013. Den är avsedd för domare och åklagare som vill utveckla sina språkliga färdigheter på detta område. Handboken finns på engelska (första delen av dokumentet) och franska (andra hälften av dokumentet) här.

Länkar

Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN)

Senaste uppdatering: 07/10/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.