Наказателно право

Европейската комисия желае да предостави материали за обучение, които ще бъдат в помощ както на практикуващите юристи за тяхно лично ползване, така и на обучителите на практикуващи юристи като ресурс за тяхната работа в областта на наказателното право.

Наказателно правосъдие на ЕС

Принцип на взаимно признаване

Права на жертвите

Възстановително правосъдие

Езиково обучение

Юридически устен превод в наказателното производство

Наказателно правосъдие на ЕС

Насоки за обучение по европейско наказателно правосъдие (Европейска мрежа за съдебно обучение – EJTN)

Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN) е разработила насоки за обучение в областта на наказателното правосъдие, които са насочени към обучителите. Те се актуализират редовно и се оценяват основните области, които са от значение за съдебното обучение в тази област. Насоките включват потенциалните теми и съответните документи и съдебна практика, свързани с всяка от тях, и също така предоставят препоръки за подходящи профили на обучители и обучаващи се във всяка област, и предлагат подходящи методи за обучение. Насоките са достъпни на английски език.

Процесуални права на адвокатите на защитата, регламентирани от ЕС

Организацията Fair Trials и мрежата от експерти Legal Expert Advisory Panel са изготвили следните инструментариуми, чрез които на адвокатите, практикуващи в областта на наказателното право, се предоставят насоки за ползване на директивите относно процесуалните права.

Инструментариум: Using EU Law in Criminal Practice

Инструментариум: Right to Information in Criminal Proceedings Directive

Инструментариум: Interpretation and Translation Directive

Инструментариум: Access to a Lawyer Directive

Принцип на взаимно признаване

Наръчник за съдии, прокурори и други компетентни органи относно това как да се издава и изпълнява искане за заповед за обезпечаване (Европейска комисия)

Наръчникът е предназначен да бъде в помощ на съдии, прокурори и други компетентни органи при издаването и изпълнението на искане за изпълнение на заповед за обезпечаване въз основа на Рамково решение 2003/577/JHA на Съвета от 22 юли 2003 г. относно изпълнението в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество или доказателства. Целта на наръчника е да предостави насоки за приемането на най-добри практики в в светлината на натрупания опит, като същевременно предостави на компетентните отговорни съдии и прокурори специфична информация относно това как следва да се попълват формулярите за изпълнение на решения за обезпечаване. Наръчникът може да бъде намерен тук PDF (4413 Kb) en.

Права на жертвите

Наръчник за правосъдие за жертвите: относно използването и прилагането на Декларацията за основните принципи на правосъдието, отнасящи се до жертвите на престъпления и злоупотреба с власт (Службата на ООН по наркотиците и престъпността — СНПООН)

Наръчникът за правосъдие за жертвите е изготвен от Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН) като инструмент за прилагане на програми за подкрепа на жертвите и за разработване на чувствителни към жертвите политики, процедури и протоколи за агенциите за наказателно правосъдие, както и други, които се свързват с жертвите. Наръчникът очертава основните стъпки при разработването на услуги за всеобхватна подкрепа за жертвите на престъпления, като кризи или дългосрочно консултиране, компенсация, съпровод до съда и други застъпнически услуги. Той е изготвен с разбирането, че при прилагането на принципите в контекста на различни правни системи, социално подпомагане и житейски ситуации ще се проявят различия. Не всичко, което е описано в наръчника, със сигурност ще бъде целесъобразно или дори възможно във всяка ситуация. Ето защо наръчникът не е създаден с цел да дава задължителни предписания, а да предложи на съдилищата набор от примери, които да бъдат проверени и изпитани в реални ситуации. Тъй като представените в наръчника материали са предназначени за различни видове аудитория, индивидуалните потребители могат да намерят някои от разделите за по-важни и интересни от други. Наръчникът е достъпен на английски език.

Наръчник за защита на правата на децата в системата за наказателно правосъдие (Penal Reform International)

Защита на правата на децата в системата за наказателно правосъдие: Наръчник за обучение, предназначен да бъде подробен справочник за тези, които практикуват редица професии в рамките на системата за наказателното правосъдие. Модулът за обучение е насочен към специалисти и заинтересовани страни, които участват в обучението като част от тяхната работа и е предназначен да им помага да преподават по-ефективно описаните в наръчника принципи, като се използва основана на опита методика за обучение.

В наръчника се разглеждат проблемите на деца правонарушители и деца жертви и свидетели. В него също така се разглеждат начините за оказване на помощ на деца,, които могат да бъдат изложени на риск от съдебно преследване. Наръчникът обхваща множество теми и проблеми, включително закрила на детето, превенция на престъпленията, правоприлагане, съдебни производства, постановяване на присъда и рехабилитация.

Наръчникът е разработен от Penal Reform International и е достъпен на английски език.

Възстановително правосъдие

Наръчник за програми за възстановително правосъдие и допълнителен наръчник за основните принципи и обещаващи практики за алтернативи на лишаването от свобода (СНПООН)

Наръчникът за програми за възстановително правосъдие запознава читателя с програмите и процесите за възстановително правосъдие. Той предлага преглед на основните съображения за справяне с престъпността, въз основа на подход на възстановително правосъдие. Наръчникът по-специално е изготвен за ползване от служители от сферата на наказателното правосъдие, но материалите са насочени към различна аудитория и поради това индивидуални потребителите могат да намерят някои от разделите по-значими и по- интересни, отколкото други. Този наръчник е част от поредица практически инструменти, разработени от СНПООН. Той е достъпен на английски и френски език.

СНПООН също така предлага допълнителен наръчник на основните принципи и обещаващи практики относно алтернативите на лишаването от свобода. Този наръчник представя основните принципи, които са най-важни за разбирането на алтернативите на лишаването от свобода, както и описание на практиките в различни части на света, за които се счита че притежават потенциал. Той предоставя информация за алтернативите на лишаването от свобода на всеки етап от процеса на наказателно правосъдие и относно въпроси, които трябва да бъдат взети предвид при изпълнението им, включително и това, което различните страни, участващи в процеса, трябва да направят, за да гарантират успеха на тези алтернативи, заедно с примери за системи, които са намалили използването на лишаването от свобода. Този наръчник е достъпен на английски, френски и испански език.

Езиково обучение

Наръчник по езиково обучение във връзка с речника за съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси (Европейска мрежа за съдебно обучение – EJTN)

Този наръчник по езиково обучение във връзка с речника за съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси представлява сборник от най-важните материали за обучение, използвани в рамките на поредица от седем семинара, организирани от Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN) по този въпрос през 2011 и 2012 г.; той е предназначен за всеки съдия или прокурор, който желае да развие своите лингвистични умения в тази област. Наръчникът е достъпен както на английски, така и на френски език тук, където могат да бъдат намерени и общите подготвителни правни документи и езикови материали за семинари.

Юридически устен превод в наказателното производство

Уеб базирани видеоматериали за обучение относно работата с юридически устни преводачи в наказателни производства (проект „Изграждане на взаимно доверие 2“)

Ефективното и правилното използване на обучени юридически устни преводачи в европейските наказателни дела ще подобри крайните резултати за заподозрените лица и ответниците, както и за съдебните служители на всички нива. В полза на съдии, прокурори и други практикуващи юристи, участващи в съдебните производства, при които са необходими устни преводачи, бе създаден набор от аудио-визуални обучителни материали за практики на работа с юридически устни преводачи в редица ситуации. Видеоматериалите са предназначени да бъдат лесни за употреба и достъпни за нелингвисти. Те могат да се използват от обучители като учебни помагала или от практикyващи лица, които се обучават самостоятелно.

В контекста на Директива 2010/64/ЕС относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство проектът „Изграждане на взаимно доверие 2“ изготвя уеб базирани видеоматериали за обучение, които да илюстрират процесите на комуникация и мениджмънт, необходими за ефективна комуникация чрез устен преводач. В лесна за употреба форма видеоматериалите (на преведени полицейски разпити, правни консултации и съдебни заседания) показват добри практики и потенциални проблеми при работата с устни преводачи. Проектът беше финансиран от ЕС.

Петте видеоматериала са достъпни на уебсайта на проекта на английски език, със субтитри на английски, полски, румънски и испански език.

Връзки по темата

Академична мрежа за европейско наказателно право (ECLAN)

Европейска мрежа за съдебно обучение (EJTN)

Последна актуализация: 14/09/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.