Trestní právo

Evropská komise chce zpřístupnit výukový materiál, který bude užitečný jak pro vlastní potřebu právníků, tak i pro školitele právníků coby zdroj informací pro jejich práci v oblasti trestního práva.

Trestní soudnictví EU

Zásada vzájemného uznávání

Práva obětí

Restorativní justice

Jazykové vzdělávání

Soudní tlumočení v trestním řízení

Trestní soudnictví EU

Pokyny pro vzdělávání v oblasti evropského trestního soudnictví (Evropská síť pro justiční vzdělávání – EJTN)

Evropská síť pro justiční vzdělávání (EJTN) vypracovala pokyny pro vzdělávání v oblasti trestního soudnictví, které jsou určeny pro školitele. Pokyny jsou pravidelně aktualizovány a věnují se hlavním oblastem významným pro justiční vzdělávání v této oblasti. Obsahují možná témata a příslušné dokumenty a judikaturu týkající se každého tématu, uvádějí doporučení týkající se vhodného profilu školitele a účastníka vzdělávání v každé oblasti a navrhují vhodné metody výuky. Pokyny jsou k dispozici v angličtině.

Unijní procesní práva obhájců

Níže uvedené soubory nástrojů, které vytvořila organizace Fair Trials a poradní skupina právních odborníků, jsou určeny právníkům v oblasti trestního práva a zabývají se směrnicemi o procesních právech.

Toolkit: Používání unijního práva v trestní praxi

Toolkit: Směrnice o právu na informace v trestním řízení

Toolkit: Směrnice o tlumočení a překladu

Toolkit: Směrnice o právu na přístup k obhájci

Zásada vzájemného uznávání

Příručka pro soudce, státní zástupce a další příslušné orgány o vydávání a provádění žádosti o příkaz k zajištění (Evropská komise)

Tato příručka by měla pomoci soudcům, státním zástupcům a dalším příslušným orgánům při vydávání a provádění žádosti o výkon příkazu k zajištění na základě rámcového rozhodnutí Rady 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii. Cílem této příručky je poskytnout rady při přijímání osvědčených postupů vycházejících ze zkušeností a poskytovat příslušným soudcům a odpovědným státním zástupcům konkrétní informace o tom, jak by měl být vyplňován příkaz k zajištění. Příručku naleznete zde PDF (4413 Kb) en.

Práva obětí

Příručka týkající se spravedlnosti pro oběti: o používání a uplatňování deklarace OSN o základních principech spravedlnosti pro oběti trestných činů a zneužití moci (Úřad OSN pro drogy a kriminalitu – UNODC)

Příručku týkající se spravedlnosti pro oběti vypracoval Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) jako nástroj pro provádění podpůrných programů pro oběti a pro rozvoj politik týkajících se obětí, postupů a protokolů pro orgány činné v trestním řízení a další subjekty, které přichází do styku s oběťmi. Popisuje základní kroky při rozvíjení komplexních služeb pomoci obětem trestných činů, například krizové nebo dlouhodobé poradenství, odškodnění, doprovod k soudu a další podpůrné služby. Byla připravena s vědomím, že budou-li její zásady uplatňovány v souvislostech s rozdílnými právními systémy, systémy sociální podpory a životními situacemi, objeví se rozdíly. Ne všechno, co je uvedeno v příručce, bude v každé situaci nutně vhodné nebo možné. Příručka proto nemá nic předepisovat, ale má sloužit jako soubor příkladů, které mohou příslušné soudy zkoumat a testovat. Vzhledem k tomu, že materiály předkládané v příručce jsou určeny různorodému publiku, mohou být některé části pro jednotlivé uživatele užitečnější a zajímavější než jiné. Příručka je k dispozici v angličtině.

Výuková příručka o ochraně práv dětí v systémech trestního soudnictví (Penal Reform International)

Ochrana práv dětí v systémech trestního soudnictví: Cílem výukové příručky je fungovat jako komplexní referenční návod pro pracovníky v řadě profesí nebo orgánů v rámci systému trestního soudnictví. Výukový modul je zaměřen na odborníky a zúčastněné strany, které jsou v rámci svého povolání zapojeny do vzdělávání, a jejím cílem je pomoci jim účinně vyučovat zásady popsané v příručce za použití metodiky výuky založené na zkušenostech.

Příručka se věnuje problematice dětí porušujících zákon a dětských obětí a svědků. Věnuje se i dětem, které mohou být ohroženy tím, že se dostanou do sféry působení systémů trestního soudnictví. Příručka se zabývá různými tématy a problémy, včetně ochrany dětí, předcházení trestné činnosti, výkonu práva, soudního jednání, ukládání trestů a rehabilitace.

Příručku vypracovala organizace Penal Reform International a je k dispozici v angličtině.

Restorativní justice

Příručka k programům restorativní justice a doprovodná příručka k základním zásadám a slibným postupům v oblasti alternativních řešení k trestu odnětí svobody (UNODC)

Příručka k programům restorativní justice uvádí čtenáře do programů a postupů restorativní justice. Nabízí přehled základní problematiky zavádění participačních reakcí na trestnou činnost na základě přístupu restorativní justice. Byla vypracována zejména pro použití pracovníky trestního soudnictví, ale materiály jsou zaměřeny na různorodé publikum a některé části mohou být pro jednotlivé uživatele užitečnější a zajímavější než jiné. Tato příručka je jedním z praktických nástrojů vypracovaných UNODC. Je k dispozici v angličtině a ve francouzštině.

Z provenience UNODC je rovněž k dispozici doprovodná příručka k základním zásadám a slibným postupům v oblasti alternativních řešení k trestu odnětí svobody. Tato příručka představuje základní zásady nezbytné pro pochopení alternativních řešení k odnětí svobody a popisuje postupy v různých částech světa, které jsou považovány za slibné. Přináší informace o alternativních řešeních k odnětí svobody v každé fázi procesu v trestním soudnictví a o problematice, kterou je třeba zvážit při jejich zavádění, včetně toho, co musí jednotlivé subjekty podílející se na tomto procesu zajistit, aby řešení byla úspěšná, a včetně příkladů systémů, které omezily používání trestu odnětí svobody. Tato příručka je k dispozici v angličtině, francouzštině a španělštině.

Jazykové vzdělávání

Příručka k jazykovému vzdělávání v oblasti terminologie justiční spolupráce v trestních věcech (Evropská síť pro justiční vzdělávání – EJTN)

Tato příručka k jazykovému vzdělávání v oblasti terminologie justiční spolupráce v trestních věcech je souborem nejdůležitějších výukových materiálů použitých na sedmi seminářích organizovaných Evropskou sítí pro justiční vzdělávání (EJTN) k této problematice v letech 2011 a 2012. Je určena všem soudcům a státním zástupcům, kteří chtějí rozvíjet své jazykové znalosti v této oblasti. Příručka je k dispozici v angličtině a ve francouzštině zde, stejně jako obecné přípravné právní dokumenty a jazykové materiály na seminář.

Soudní tlumočení v trestním řízení

Internetová výuková videa o práci se soudními tlumočníky v trestním řízení (projekt budování vzájemné důvěry 2)

Účinné a řádné využívání školených soudních tlumočníků v evropských trestních věcech zlepší kvalitu řízení z pohledu podezřelých a obžalovaných i z pohledu pracovníků soudů na všech úrovních. Pro potřeby soudců, státních zástupců a dalších právníků zabývajících se soudními řízeními, v nichž jsou potřební tlumočníci, byl vytvořen soubor audiovizuálních výukových materiálů pro práci se soudními tlumočníky v rozmanitých oblastech. Videa jsou zpracována tak, aby byla pro uživatele snadno pochopitelná a přístupná i těm, kdo nemají jazykové vzdělání. Mohou je používat jak školitelé jako výukovou pomůcku, tak právníci, kteří studují samostatně.

V souvislosti se směrnicí 2010/64/EU o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení bylo v rámci projektu budování vzájemné důvěry 2 vyrobeno pět internetových výukových videí, která ilustrují komunikační postupy a strategie řízení nezbytné pro účinnou komunikaci prostřednictvím tlumočníka. Videa (tlumočení policejního výslechu, právní konzultace a soudního slyšení) uvádí formou přístupnou pro uživatele osvědčené postupy a možné nástrahy práce s tlumočníky. Projekt byl finančně podpořen EU.

Všech pět videí je k dispozici na internetové stránce projektu v angličtině, s anglickými, polskými, rumunskými nebo španělskými titulky.

Související odkazy

Evropská akademická síť pro trestní právo (ECLAN)

Evropská síť pro justiční vzdělávání (EJTN)

Poslední aktualizace: 14/09/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.