Strafferet

Europa-Kommissionen ønsker at stille undervisningsmateriale til rådighed, som er nyttigt både for retsvæsenets aktører til eget brug og for undervisere af retsvæsenets aktører som et redskab til deres arbejde på det strafferetlige område.

Strafferet i EU

Princippet om gensidig anerkendelse

Ofres rettigheder

Uformel konfliktløsning

Sprogundervisning

Tolkning i straffesager

Strafferet i EU

Retningslinjer for uddannelse i strafferet i EU (Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere – EJTN)

Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN) har udarbejdet retningslinjer for uddannelse på det strafferetlige område rettet mod undervisere. Disse retningslinjer ajourføres regelmæssigt med henblik på at vurdere de vigtigste områder af relevans for uddannelsen af dommere og anklagere inden for dette område. De omfatter potentielle emner og relevante dokumenter samt relevant retspraksis vedrørende hvert enkelt emne og indeholder også henstillinger om passende underviser- og kursistprofiler for hvert område og forslag til passende undervisningsmetoder. Retningslinjerne findes på engelsk.

EU's processuelle rettigheder for forsvarsadvokater

Følgende redskaber er blevet udarbejdet af Fair Trials og Legal Expert Advisory Panel, og fungerer som en vejledning til strafferetsjurister i anvendelsen af direktiverne om processuelle rettigheder.

Redskab: Anvendelse af EU-retten i strafferetslig praksis

Redskab: Direktivet om ret til information under straffesager

Redskab: Direktivet om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager

Redskab: Direktivet om retten til adgang til advokatbistand

Princippet om gensidig anerkendelse

Håndbog for dommere, anklagere og andre kompetente myndigheder om, hvordan man udsteder og fuldbyrder en indefrysningskendelse (Europa-Kommissionen)

Denne håndbog skal være en hjælp for dommere, anklagere og andre kompetente myndigheder, når de skal udstede og fuldbyrde en anmodning om håndhævelse af en indefrysningskendelse på grundlag af Rådets rammeafgørelse 2003/577/RIA af 22. juli 2003 om fuldbyrdelse i Den Europæiske Union af kendelser om indefrysning af formuegoder eller bevismateriale. Målet med håndbogen er at opstille retningslinjer for indførelsen af god praksis på baggrund af erfaringer, og også at give kompetente og ansvarlige dommere og anklagere særlig information om, hvordan indefrysningskendelser skal udfyldes. Du finder håndbogen her PDF (4413 Kb) en.

Ofres rettigheder

Håndbog om retfærdighed for ofre: om brug og anvendelse af erklæringen om de grundlæggende retsplejeprincipper vedrørende ofre for forbrydelser og magtmisbrug (FN's Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalitetsbekæmpelse – UNODC)

Håndbogen om retfærdighed for ofre er udarbejdet af FN's Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalitetsbekæmpelse (UNODC) som et værktøj til gennemførelse af støtteprogrammer for ofre og til udvikling af politikker, procedurer og protokoller for hensyntagen til ofre. Målgruppen er strafferetlige myndigheder og andre, der kommer i kontakt med ofre. I håndbogen skitseres de grundlæggende skridt i udviklingen af omfattende støttetjenester til ofre for kriminalitet såsom krise- eller langtidsrådgivning, kompensation, ledsagelse til retten og andre relevante støttetjenester. Håndbogen er udarbejdet velvidende, at der vil opstå forskelle, når principperne anvendes i forbindelse med forskellige retssystemer, sociale støttestrukturer og livssituationer. Ikke alt, der står i håndbogen, vil nødvendigvis være relevant eller muligt i enhver situation. Håndbogen er derfor ikke normativ, men giver en række eksempler, som domstolene kan undersøge og afprøve. Da materialet i håndbogen henvender sig til forskellige målgrupper, kan de enkelte brugere finde afsnit, der er mere relevante og interessante end andre. Håndbogen foreligger på engelsk.

Uddannelsesmanual om beskyttelse af børns rettigheder i strafferetssystemer (Penal Reform International)

Protecting Children’s Rights in Criminal Justice Systems: A training manual er en omfattende referencevejledning til personer, der arbejder inden for en række forskellige erhverv eller organer inden for strafferetssystemet. Uddannelsesmodulet er rettet mod fagfolk og interessenter, der arbejder med uddannelse som led i deres job, og skal hjælpe dem til effektivt at undervise i de principper, der er skitseret i manualen ved hjælp af en erfaringsbaseret uddannelsesmetodologi.

Håndbogen omhandler spørgsmål om børn som lovovertrædere, som ofre og som vidner. Den ser også på, hvad der kan gøres for børn, som er i fare for at stifte bekendtskab med det strafferetlige system. Håndbogen omfatter en række forskellige emner og spørgsmål, bl.a. beskyttelse af børn, forebyggelse af kriminalitet, retshåndhævelse, retsprocedurer, domfældelse og resocialisering.

Håndbogen er udarbejdet af Penal Reform International og foreligger på engelsk.

Uformel konfliktløsning

Håndbog om uformel konfliktløsning og den ledsagende håndbog om grundlæggende principper og lovende alternativer til fængselsstraf (UNODC)

Håndbogen om mulighederne for uformel konfliktløsning indfører læseren i mulighederne for og fremgangsmåden ved uformel konfliktløsning. Den giver et overblik over de væsentligste overvejelser i forbindelse med gennemførelsen af en reaktion på kriminalitet, der er baseret på den forurettede og gerningsmandens deltagelse. Den er udarbejdet til brug for personer, der har strafferetlige problemstillinger inde på livet, men materialet er rettet mod forskellige målgrupper, og de enkelte brugere kan derfor finde nogle afsnit mere relevante og interessante end andre. Håndbogen er et af en række praktiske værktøjer, UNODC har udviklet. Den findes på engelsk og fransk.

UNODC har også udarbejdet en ledsagende håndbog i grundlæggende principper og lovende alternative foranstaltninger til fængsling. Håndbogen indeholder de grundlæggende principper, som er afgørende for at forstå alternativer til fængsling, samt beskrivelser af perspektivrige metoder, der er afprøvet i forskellige dele af verden. Den indeholder oplysninger om alternativer til fængsling på alle trin i den strafferetlige proces og om de overvejelser, der skal gøres, før de gennemføres, bl.a. hvad de forskellige involverede parter skal gøre for at sikre et positivt resultat, sammen med eksempler på ordninger, der har reduceret brugen af fængselsstraf. Denne håndbog foreligger på engelsk, fransk og spansk.

Sprogundervisning

Håndbog i sprogbrug i forbindelse med retligt samarbejde i straffesager (Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere – EJTN)

Denne håndbog i sprogbrug i forbindelse med retligt samarbejde i straffesager er en samling af de mest relevante undervisningsmaterialer, som blev brugt på syv seminarer om emnet, der blev afholdt af Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN) i 2011 og 2012. Den henvender sig til alle dommere og offentlige anklagere, der ønsker at udvikle deres sprogfærdigheder på dette område. Håndbogen foreligger på engelsk og fransk her, og det samme gælder forberedende juridiske dokumenter og sprogmateriale til seminarer.

Tolkning i straffesager

Webbaserede undervisningsvideoer om arbejde med retstolke i straffesager (projekt om opbygning af gensidig tillid, Building Mutual Trust 2 project)

En effektiv og korrekt brug af uddannede retstolke i europæiske straffesager vil forbedre resultaterne for mistænkte og tiltalte og for personalet på alle niveauer i retsvæsenet. Der er udviklet audiovisuelt kursusmateriale om praksis for arbejde med retstolke i forskellige miljøer til gavn for dommere, anklagere og andre aktører i retsvæsenet, som deltager i retssager, hvor der er behov for tolke. Videoerne er udformet, så de er brugervenlige og tilgængelige for personer uden en sproglig uddannelse. De kan enten bruges af undervisere som pædagogisk hjælpemiddel eller af praktikere til selvstudium.

Inden for rammerne af direktiv 2010/64/EU om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager er der gennem projektet Building Mutual Trust 2 fremstillet fem webbaserede undervisningsvideoer til at illustrere de kommunikationsprocesser og ledelsesstrategier, der er nødvendige for at sikre en effektiv kommunikation via tolk. Videoerne (af en politiafhøring, en juridisk rådgivning og et retsmøde gennem tolk) viser god praksis og potentielle faldgruber i arbejdet med tolke i et brugervenligt format. Projektet fik økonomisk støtte fra EU.

De fem videoer findes på projektets websted på engelsk og med undertekster på engelsk, polsk, rumænsk eller spansk.

Relevante links

European Criminal Law Academic Network (ECLAN)

Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN)

Sidste opdatering: 14/09/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.