Ποινικό δίκαιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να καταστήσει διαθέσιμο υλικό κατάρτισης που θα είναι χρήσιμο τόσο για τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου, για δική τους χρήση, όσο και για τους εκπαιδευτές επαγγελματιών του νομικού κλάδου, ως πόρος για την εργασία τους στο πεδίο του ποινικού δικαίου.

Ποινική δικαιοσύνη στην ΕΕ

Αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης

Δικαιώματα των θυμάτων

Αποκαταστατική δικαιοσύνη

Γλωσσική κατάρτιση

Νομική διερμηνεία σε ποινικές διαδικασίες

Ποινική δικαιοσύνη στην ΕΕ

Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση στον τομέα της ευρωπαϊκής ποινικής δικαιοσύνης (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών — ΕΔΚΔ)

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ) έχει εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης, οι οποίες απευθύνονται σε εκπαιδευτές. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές ενημερώνονται τακτικά και αξιολογούν τις κύριες πτυχές της δικαστικής κατάρτισης στον τομέα αυτό. Στις κατευθυντήριες γραμμές απαριθμούνται πιθανά ζητήματα και δίδεται η σχετική τεκμηρίωση και νομολογία για κάθε ένα από αυτά επίσης διατυπώνονται συστάσεις ως προς τους κατάλληλα προφίλ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων στον κάθε τομέα, προτείνονται δε κατάλληλες μέθοδοι κατάρτισης. Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι διαθέσιμες στην αγγλική γλώσσα.

Δικονομικά δικαιώματα στην ΕΕ για τους συνηγόρους υπεράσπισης

Τα ακόλουθα εργαλεία έχουν αναπτυχθεί από την οργάνωσης Fair Trials (αμερόληπτες δίκες) και τη συμβουλευτική ομάδα νομικών εμπειρογνωμώνων, παρέχοντας έναν οδηγό για τους ποινικολόγους για να χρησιμοποιούν τις οδηγίες για τα δικονομικά δικαιώματα.

Εργαλεία: Χρήση του δικαίου της ΕΕ στην ποινική δικαιοσύνη

Εργαλεία: Δκαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών

Εργαλεία: Οδηγία για τη διερμηνεία και τη μετάφραση

Εργαλεία: Οδηγία για το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο

Αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης

Εγχειρίδιο για τους δικαστές, τους εισαγγελείς και τις άλλες αρμόδιες αρχές σχετικά με τον τρόπο έκδοσης και εκτέλεσης ενός αιτήματος να επιβληθεί απόφαση δέσμευσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Το παρόν εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους δικαστές, τους εισαγγελείς και άλλες αρμόδιες αρχές κατά την έκδοση και εκτέλεση αιτήματος για την επιβολή μιας απόφασης δέσμευσης με βάση την απόφαση-πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με την εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο σκοπός του εγχειριδίου είναι να παράσχει οδηγίες για υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών βάσει της κεκτημένης εμπειρίας και, ταυτόχρονα, να προσφέρει, στους αρμόδιους δικαστές και εισαγγελείς, συγκεκριμένες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να συμπληρωθούν τα έντυπα απόφασης δέσμευσης. Το εγχειρίδιο μπορείτε να το βρείτε εδώ PDF (4413 Kb) en.

Δικαιώματα των θυμάτων

Εγχειρίδιο για την απόδοση δικαιοσύνης στα θύματα: σχετικά με τη χρήση και την εφαρμογή της δήλωσης για τις βασικές αρχές δικαιοσύνης για τα θύματα της εγκληματικότητας και της κατάχρησης εξουσίας (Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον έλεγχο των ναρκωτικών και την πρόληψη του εγκλήματος — UNODC)

Το εγχειρίδιο αυτό έχει εκπονηθεί από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον έλεγχο των ναρκωτικών και την πρόληψη του εγκλήματος (UNODC) ως εργαλείο για την εφαρμογή προγραμμάτων στήριξης των θυμάτων και για την ανάπτυξη πολιτικών, διαδικασιών και πρωτοκόλλων που λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ανάγκες των θυμάτων εκ μέρους των οργάνων ποινικής δικαιοσύνης και λοιπών οργάνων που έρχονται σε επαφή με τα θύματα. Στο εγχειρίδιο περιγράφονται οι βασικές ενέργειες για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης για τα θύματα εγκληματικών πράξεων, όπως η μακροχρόνια παροχή συμβουλών και η παροχή συμβουλών για την αντιμετώπιση κρίσεων, η αποζημίωση, οι συνοδευτικές υπηρεσίες στο δικαστήριο και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης. Το εγχειρίδιο έχει συνταχθεί γνωρίζοντας ότι θα προκύπτουν διαφορές όταν οι αρχές που το διέπουν εφαρμόζονται στο πλαίσιο διαφορετικών νομικών συστημάτων, δομών κοινωνικής στήριξης και πραγματικών καταστάσεων. Όσα περιγράφονται στο εγχειρίδιο δεν είναι κατ’ ανάγκη ενδεδειγμένα ή εφικτά σε κάθε περίπτωση. Το εγχειρίδιο δεν έχει, επομένως, δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά παρέχει παραδείγματα που τα δικαστήρια μπορούν να εξετάσουν και να δοκιμάσουν. Δεδομένου ότι το επιμορφωτικό υλικό που περιέχει το εγχειρίδιο απευθύνεται σε διάφορους αποδέκτες, ο κάθε χρήστης μπορεί να βρει ότι κάποια τμήματα τον αφορούν και τον ενδιαφέρουν περισσότερο από άλλα. Το εγχειρίδιο διατίθεται στην αγγλική γλώσσα.

Εγχειρίδιο εκπαίδευσης για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών στα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης (Διεθνής Ποινική Μεταρρύθμιση)

Προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών στα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης: Το εγχειρίδιο εκπαίδευσης αποσκοπεί στο να αποτελέσει έναν πλήρη οδηγό αναφοράς για όσους ασκούν διάφορα επαγγέλματα ή εργάζονται σε οργανισμούς στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης. Η εκπαιδευτική ενότητα απευθύνεται σε επαγγελματίες και φορείς που εμπλέκονται στην κατάρτιση στο πλαίσιο της εργασίας τους και έχει ως στόχο να τους βοηθήσει να διδάσκουν αποτελεσματικά τις αρχές που περιγράφονται στο εγχειρίδιο, μέσω μεθοδολογίας κατάρτισης που έχει ως βάση την εμπειρία.

Το εγχειρίδιο ασχολείται με τα παιδιά που είναι παραβάτες του νόμου, θύματα ή μάρτυρες. Εξετάζει επίσης τους τρόπους αντιμετώπισης παιδιών που κινδυνεύουν να υπαχθούν στα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης. Το εγχειρίδιο καλύπτει ποικίλα θέματα, όπως η προστασία του παιδιού, η πρόληψη της εγκληματικότητας, η επιβολή του νόμου, η δίκη, η καταδίκη και η αποκατάσταση.

Το εγχειρίδιο εκπόνησε η Διεθνής Ποινική Μεταρρύθμιση και είναι διαθέσιμο στην αγγλική γλώσσα.

Αποκαταστατική δικαιοσύνη

Εγχειρίδιο για προγράμματα αποκαταστατικής δικαιοσύνης και συνοδευτικό εγχειρίδιο βασικών αρχών και ελπιδοφόρων πρακτικών σχετικά με τις εναλλακτικές λύσεις αντί της φυλάκισης (UNODC)

Το εγχειρίδιο σχετικά με προγράμματα αποκαταστατικής δικαιοσύνης, εισάγει τον αναγνώστη στα προγράμματα και τις διαδικασίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης. Προσφέρει μια επισκόπηση των βασικών εκτιμήσεων όσον αφορά την εφαρμογή των συμμετοχικών απαντήσεων στην εγκληματικότητα, οι οποίες βασίζονται σε προσέγγιση αποκαταστατικής δικαιοσύνης. Καταρτίστηκε ιδίως για τη χρήση από τους υπαλλήλους της ποινικής δικαιοσύνης, αλλά, δεδομένου ότι το επιμορφωτικό υλικό που περιέχει το εγχειρίδιο απευθύνεται σε διάφορους αποδέκτες, ο κάθε χρήστης μπορεί να βρει ότι κάποια τμήματα τον αφορούν και τον ενδιαφέρουν περισσότερο από άλλα. Το παρόν εγχειρίδιο ανήκει σε μια σειρά πρακτικών εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC). Διατίθεται στην αγγλικήκαι στη γαλλική γλώσσα.

Ένα συνοδευτικό εγχειρίδιο βασικών αρχών και ελπιδοφόρων πρακτικών σχετικά με τις εναλλακτικές λύσεις αντί της φυλάκισης είναι επίσης διαθέσιμο από το UNODC. Το εγχειρίδιο αυτό παρουσιάζει τις βασικές αρχές που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των εναλλακτικών της φυλάκισης ποινών, καθώς και περιγραφές των πρακτικών σε διάφορα μέρη του κόσμου που θεωρούνται ελπιδοφόρες. Παρέχει ενημέρωση σχετικά με τις εναλλακτικές λύσεις αντί της φυλάκισης σε κάθε στάδιο της διαδικασίας της ποινικής δικαιοσύνης και σχετικά με τα θέματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή τους, μεταξύ άλλων το τι πρέπει να πράξουν αυτοί που εμπλέκονται στη διαδικασία ώστε να διασφαλίσουν την επιτυχία της, καθώς και παραδείγματα συστημάτων που έχουν μειώσει την προσφυγή σε ποινή φυλάκισης. Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα ισπανικά.

Γλωσσική κατάρτιση

Εγχειρίδιο γλωσσικής κατάρτισης σχετικά με το λεξιλόγιο της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών — ΕΔΚΔ)

Το παρόν εγχειρίδιο γλωσσικής κατάρτισης σχετικά με το λεξιλόγιο της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις είναι μια συλλογή του πλέον σημαντικού επιμορφωτικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια σειράς επτά σεμιναρίων που διοργανώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ) και αφορούσαν το εν λόγω ζήτημα το 2011 και το 2012 απευθύνεται σε δικαστές ή εισαγγελείς που επιθυμούν να αναπτύξουν τις γλωσσικές δεξιότητές τους στον τομέα αυτό. Το εγχειρίδιο διατίθεται στα γαλλικά και στα αγγλικά εδώ το ίδιο και τα γενικά προπαρασκευαστικά νομικά έγγραφα και το γλωσσικό διδακτικό υλικό για τα σεμινάρια.

Νομική διερμηνεία σε ποινικές διαδικασίες

Διαδικτυακό εκπαιδευτικό βίντεο για εργασία με νομικούς διερμηνείς σε ποινικές διαδικασίες (Σχέδιο 2 για την οικοδόμηση κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης)

Η αποτελεσματική και ορθή χρήση καταρτισμένων νομικών διερμηνέων σε ποινικές υποθέσεις στην Ευρώπη θα βοηθήσει τους υπόπτους και κατηγορουμένους, καθώς και το δικαστικό προσωπικό σε όλα τα επίπεδα. Ένα σύνολο οπτικοακουστικού υλικού κατάρτισης για τις πρακτικές εργασίας με νομικούς διερμηνείς σε διάφορα περιβάλλοντα δημιουργήθηκε για δικαστές, εισαγγελείς και άλλους ασκούντες νομικά επαγγέλματα που συμμετέχουν σε δικαστικές διαδικασίες οι οποίες απαιτούν την προσφυγή σε διερμηνεία. Το βίντεο έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι εύχρηστα και προσιτά σε ανθρώπους που δεν είναι επαγγελματίες του γλωσσικού κλάδου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτές ως βοήθημα για τη διδασκαλία ή από ασκούντες νομικά επαγγέλματα ως μέσο αυτοδιδασκαλίας.

Στο πλαίσιο της οδηγίας 2010/64/ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης κατά την ποινική διαδικασία, το σχέδιο 2 για την οικοδόμηση κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης είχε ως αποτέλεσμα την εκπόνηση πέντε διαδικτυακών εκπαιδευτικών βίντεο που παρουσιάζουν τις διαδικασίες επικοινωνίας και τις στρατηγικές διαχείρισης που απαιτούνται για την αποτελεσματική επικοινωνία μέσω διερμηνέα. Στα βίντεο (διερμηνεία κατά τη διάρκεια αστυνομικής προανάκρισης, παροχής νομικών συμβουλών και διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου) αναφέρονται ορθές πρακτικές και πιθανά εμπόδια κατά την εργασία με διερμηνείς, με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη. Το σχέδιο αυτό υποστηρίχθηκε οικονομικά από την ΕΕ.

Τα πέντε βίντεο είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του σχεδίου στα αγγλικά με υπότιτλους στην αγγλική, πολωνική, ρουμανική και ισπανική γλώσσα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ακαδημαϊκό Δίκτυο Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου (ECLAN)

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ)

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/09/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.