Kriminaalõigus

Euroopa Komisjon soovib teha kättesaadavaks koolitusmaterjalid, millest on abi nii õigusala töötajatel kui ka õigusala töötajate koolitajatel, kes saavad neid materjale kasutada oma töös kriminaalõiguse valdkonnas.

ELi kriminaalõigus

Vastastikuse tunnustamise põhimõte

Ohvrite õigused

Restoratiivne õigus

Keeleõpe

Õigustõlge kriminaalmenetluses

ELi kriminaalõigus

Kriminaalõiguse koolituse suunised (Euroopa õigusalase koolituse võrgustik)

Euroopa õigusalase koolituse võrgustik on koostanud koolitajatele suunised kriminaalõiguse valdkonnas koolituste korraldamiseks. Neid ajakohastatakse korrapäraselt ja nendes hinnatakse, missugused valdkonnad on selle valdkonna õigusalase koolituse seisukohast olulised. Suunistes loetletakse koolitustel käsitletavad võimalikud teemad ning iga teemaga seotud dokumendid ja antakse ülevaade kohtupraktikast. Samuti antakse soovitusi koolitajate ja õppurite profiilide kohta ning soovitatakse ka sobivaid koolitusmeetodeid. Suunised on kättesaadavad inglise keeles.

ELi menetlusõiguste õppevahendid kaitseadvokaatidele

Organisatsioon Fair Trials ja õigusekspertide nõuandekomisjon on välja töötanud allpool esitatud õppevahendid, et pakkuda kriminaalõiguse advokaatidele juhiseid menetlusõigusi käsitlevate direktiivide kasutamise kohta.

Õppevahend: ELi õiguse kasutamine kriminaalõiguse praktiseerimisel

Õppevahend: Direktiiv, mille käsitletakse õigust saada teavet

Õppevahend: Direktiiv, milles käsitletakse õigust suulisele ja kirjalikule tõlkele

Õppevahend: Direktiiv, mis käsitleb õigust kaitsjale

Vastastikuse tunnustamise põhimõte

Kohtunike, prokuröride ja teiste pädevate asutuste käsiraamat, mis käsitleb arestimisotsuse taotluse esitamist ja täitmist (Euroopa Komisjon)

Käsiraamat on koostatud kohtunike, prokuröride ja teiste pädevate asutuste aitamiseks, kui nad esitavad ja täidavad taotluse arestimisotsuse täitmisele pööramiseks vastavalt nõukogu 22. juuli 2003. aasta raamotsusele 2003/577/JSK vara või tõendite arestimise otsuste täitmise kohta Euroopa Liidus. Käsiraamatu eesmärk on anda suuniseid kogemustel põhineva hea tava vastuvõtmiseks. Samuti antakse kohtunikele ja prokuröridele vajalikku teavet selle kohta, kuidas arestimisotsuse vorme tuleks täita. Käsiraamat on kättesaadav siin PDF (4413 Kb) en.

Ohvri õigused

Ohvri õiguste tagamise käsiraamat „Kuritegude ja võimu kuritarvitamise ohvrite õiguste tagamise aluspõhimõtete deklaratsiooni kasutamine ja kohaldamine” (ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemise büroo – UNODC)

Ohvrite õiguste tagamise käsiraamatu on koostanud ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemise büroo (UNODC). See on vahend ohvriabiprogrammide rakendamiseks ja ohvritega arvestavate tegevuspõhimõtete, menetluste ja käitumisnormide väljatöötamiseks kriminaalõigusasutuste ja teiste ohvritega kokkupuutuvate ametiasutuste jaoks. Käsiraamatus on esitatud põhilised sammud, kuidas töötada kuriteoohvrite jaoks välja ulatuslikud tugiteenused, nagu kriisinõustamine, pikaajaline nõustamine, hüvitised, abistamine kohtumenetluses ja muud nende huvide kaitsmisega seotud teenused. Käsiraamatu koostajad on teadlikud sellest, et käsiraamatus esitatud põhimõtete kohaldamisel eri õigussüsteemides, sotsiaalabistruktuurides ja olukordades esineb erinevusi. Kõik käsiraamatus kirjeldatu ei ole igas olukorras asjakohane või isegi võimalik. Seetõttu ei tehta käsiraamatus ettekirjutusi, vaid see on pigem näidete kogumik uurimiseks ja katsetamiseks. Käsiraamatus esitatud materjalid on suunatud erinevatele sihtrühmadele ning sihtrühmast võib sõltuda ka see, millist jaotist peetakse olulisemaks ja huvitavamaks. Käsiraamat on kättesaadav inglise keeles.

Koolituskäsiraamat „Laste õiguste kaitsmine kriminaalõigussüsteemis” (Penal Reform International)

Koolituskäsiraamatu „Laste õiguste kaitsmine kriminaalõigussüsteemis” eesmärk on anda põhjalikud suunised paljude elukutsete esindajatele ja ametiasutustele, kes töötavad kriminaalõigussüsteemis. Koolituskäsiraamat on suunatud õigusala töötajatele ja sidusrühmadele, kes on oma töö tõttu kaasatud koolitustesse ning selle eesmärk on aidata neil tulemuslikult õpetada käsiraamatus esitatud põhimõtteid, kasutades kogemustepõhiseid koolitusmeetodeid.

Käsiraamatus käsitletakse teemasid, mis on seotud seadusega vastuollu läinud lastega ning lapsohvrite ja -tunnistajatega. Samuti käsitletakse nende lastega seotud küsimusi, keda võib ähvardada oht sattuda kriminaalmenetlusse. Käsiraamat hõlmab palju erinevaid teemasid, nagu lastekaitse, kuritegude ärahoidmine, õiguskaitse, kohtumenetluse toimingud ning karistuse määramine ja rehabilitatsioon.

Käsiraamatu on koostatud Penal Reform International ja see on kättesaadav inglise keeles.

Restoratiivne õigus

Restoratiivse õiguse programmide käsiraamat ja sellele lisatud käsiraamat „Vangistuse alternatiivide aluspõhimõtted ja head lahendused” (UNODC)

Restoratiivse õiguse programmide käsiraamatus tutvustatakse lugejale restoratiivse õiguse programme ja toiminguid. Selles antakse ülevaade peamistest kaalutlustest kuriteo osaliste kaasamise võimaluste rakendamiseks restoratiivsel õigusel põhineva lähenemisviisi alusel. Käsiraamat koostati eelkõige kriminaalõiguse valdkonna ametnike jaoks, kuid materjali saavad kasutada erinevad sihtrühmad ja kasutajast võib sõltuda ka see, millist jaotist peetakse olulisemaks ja huvitavamaks. See käsiraamat on osa UNODCi koostatud praktiliste materjalide seeriast. See on kättesaadav inglise ja prantsuse keeles.

Lisaks on UNODC koostanud käsiraamatu „Vangistuse alternatiivide aluspõhimõtted ja head lahendused”. Selles tutvustatakse vangistuse alternatiivide mõistmise keskseid põhimõtteid ning kirjeldatakse mitmel pool maailmas kasutatavaid meetodeid, mida peetakse edukaks. Selles antakse teavet vangistuse alternatiivide kohta kriminaalmenetluse kõikides etappides ja küsimuste kohta, mida tuleb neid alternatiive rakendades arvesse võtta (näiteks mida peavad menetlusosalised tegema, et tagada edukas menetlus). Samuti esitatakse näiteid õigussüsteemide kohta, kus vangistuse kohaldamist on piiratud. Käsiraamat on kättesaadav inglise, prantsuse ja hispaania keeles.

Keeleõpe

Keeleõppe käsiraamat „Kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna sõnavara” (Euroopa õigusalase koolituse võrgustik – EJTN)

Käsiraamat „Kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna sõnavara” sisaldab kõige olulisemaid koolitusmaterjale, mida kasutati 2011. ja 2012. aastal Euroopa õigusalase koolituse võrgustiku korraldatud seitsmel seminaril. Käsiraamat on suunatud kohtunikele ja prokuröridele, kes soovivad täiendada oma keeleoskust selles valdkonnas. Käsiraamat on kättesaadav nii inglise kui ka prantsuse keeles, kui klõpsate siin. Samuti saate siin tutvuda üldiste ettevalmistavate õigusalaste dokumentidega ja seminaride jaoks mõeldud keeleõppematerjalidega.

Õigustõlge kriminaalmenetluses

Veebipõhised koolitusvideod selle kohta, kuidas töötada kriminaalmenetluses koos õigustõlkidega (Vastastikuse usalduse loomise 2. projekt)

Asjaomase koolituse läbinud õigustõlkide tulemuslik ja nõuetekohane kasutamine Euroopa kriminaalmenetlustes parandab menetluse tulemusi kahtlustatavate ja kaitsjate ning ka kohtuasutuste töötajate jaoks kõikidel tasanditel. Kohtunike, prokuröride ja teiste õigusala töötajate jaoks, kes osalevad kohtumenetlustes, kus võib tekkida vajadus kasutada tõlki, on loodud audio-visuaalsed koolitusmaterjalid töömeetodite kohta erinevate olukordade jaoks, kus tehakse koostööd õigustõlgiga. Videod on kasutajasõbralikud ja mõeldud kasutamiseks mittelingvistidele. Neid võivad kasutada nii koolitajad (abimaterjalina) kui ka iseseisvalt õppivad õigusala töötajad.

Lähtudes direktiivist 2010/64/EL õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses, on vastastikuse usalduse loomise 2. projekti põhjal tehtud viis veebipõhist koolitusvideot, et näitlikustada kommunikatsiooniprotsessi ja juhtimisstrateegiaid, mille abil tõlgi vahendusel tulemuslikult suhelda. Videod (tõlgitud ülekuulamine politseis, õigusalane konsultatsioon ja kohtulik arutamine) näitavad kasutajasõbralikult, milline on hea tava ning juhivad tähelepanu võimalikele ohtudele, kui töös kasutatakse tõlki. Projekt toetas rahaliselt EL.

Viit videot saate vaadata projekti veebisaidil. Videod on inglise keeles inglis-, poola-, rumeenia- ja hispaaniakeelsete subtiitritega.

Lingid

Euroopa Kriminaalõiguse Akadeemiline Võrgustik (ECLAN)

Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN)

Viimati uuendatud: 14/09/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.