Kazneno pravo

Europska komisija želi staviti na raspolaganje materijale koji će poslužiti pravosudnim djelatnicima za osobne potrebe, ali i njihovim predavačima kao materijal za rad u području kaznenog prava.

Kazneno pravosuđe u EU-u

Načelo uzajamnog priznavanja

Prava žrtava

Retroaktivna pravda

Jezično osposobljavanje

Pravno tumačenje u kaznenim postupcima

Kazneno pravosuđe u EU-u

Smjernice za izobrazbu u području europskog kaznenog pravosuđa (Europska mreža za pravosudnu izobrazbu – EJTN)

Europska mreža za pravosudnu izobrazbu (EJTN) razvila je smjernice za izobrazbu u području kaznenog pravosuđa koje su namijenjene predavačima. Te se smjernice redovito ažuriraju te se ocjenjuju glavna područja koja su važna za pravosudnu izobrazbu u ovome području. U njima su navedene moguće teme, odgovarajući dokumenti i sudska praksa za svaku temu te se daju preporuke o odgovarajućim profilima predavača i sudionika u izobrazbi u svakom području, kao i primjerenim metodama izobrazbe Smjernice su dostupne na engleskom jeziku.

Postupovna prava u EU-u za odvjetnike obrane

Fair Trials i savjetodavni odbor pravnih stručnjaka izradili su sljedeće alate koji služe kao smjernice za primjenu direktiva o postupvnim pravima odvjetnicima koji se bave kaznenim pravom.

Alat: Primjena prava EU-a u kaznenim predmetima

Alat: Direktiva o pravu na informiranje u kaznenim postupcima

Alat: Direktiva o pravu na prevođenje i tumačenje

Alat: Direktiva o pravu na pristup odvjetniku

Načelo uzajamnog priznavanja

Priručnik za suce, državne odvjetnike i ostala nadležna tijela o postupcima izdavanja i izvršavanja zahtjeva za nalog za zamrzavanje (Europska komisija)

Svrha je ovog priručnika pomoći sucima, državnim odvjetnicima i ostalim nadležnim tijelima u postupku izdavanja i izvršavanja odluka o zamrzavanju na temelju Okvirne odluke Vijeća 2003/577/PUP od 22. srpnja 2003. o izvršenju odluka o zamrzavanju imovine i osiguranju dokaza u Europskoj uniji. Cilj je priručnika osigurati smjernice za donošenje dobre prakse u svjetlu iskustva te istovremeno pružiti nadležnim sucima i državnim odvjetnicima posebne informacije o načinu ispunjavanja obrazaca naloga za zamrzavanje. Priručnik možete pronaći ovdje PDF (4413 Kb) en.

Prava žrtava

Priručnik o pravosuđu za žrtve o uporabi i primjeni Deklaracije o temeljnim načelima pravde za žrtve zločina i zlouporabe moći (Ured Ujedinjenih naroda za droge i kriminal – UNODC)

Priručnik o pravosuđu za žrtve koji je sastavio Ured Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC) alat je za provedbu programa pružanja potpore žrtvama i za razvoj politika prilagođenih žrtvama te protokola za tijela kaznenog pravosuđa i ostalih koji dolaze u kontakt sa žrtvama.  U njemu su opisani osnovni koraci za razvoj sveobuhvatnih usluga potpore za žrtve kaznenih djela, kao što je savjetovanje u kriznom slučaju ili dugoročno savjetovanje, pratnja na sud i ostale usluge zastupanja. Priručnik je sastavljen uz spoznaju da će se njegova načela drugačije primjenjivati u kontekstu različitih pravnih sustava, struktura socijalne pomoći i životnih situacija. Sve opisano u priručniku neće nužno biti primjereno ili moguće u svakoj situaciji. Priručnik stoga ne bi trebao biti preskriptivan već ponuditi niz primjera koje nadležna tijela mogu pročitati i ispitati. Budući da su materijali iz ovog priručnika namijenjeni različitoj publici, korisnicima će neki odjeljci biti važniji i zanimljiviji od drugih. Priručnik je dostupan na engleskom.

Priručnik za izobrazbu o zaštiti prava djece u sustavima kaznenog pravosuđa (Penal Reform International)

Zaštita prava djece u sustavima kaznenog pravosuđa: priručnik za izobrazbu trebao bi služiti kao sveobuhvatan referentni vodič za djelatnike u raznim profesijama ili agencijama u okviru sustava kaznenog pravosuđa. Modul za izobrazbu namijenjen je stručnjacima i dionicima kojima je sudjelovanje u izobrazbi dio opisa posla te bi im trebalo pomoći pri učinkovitom poučavanju načela opisanih u priručniku primjenom metodologije osposobljavanja utemeljene na iskustvu.

Priručnikom su obuhvaćena pitanja djece koja krše zakon i djece žrtava i svjedoka. Cilj mu je također obuhvatiti djecu za koju postoji rizik da će postati dio sustava kaznenog pravosuđa.  Priručnikom su pokrivene brojne teme i pitanja, uključujući zaštitu djece, sprječavanje zločina, provedbu zakona, sudske postupke, izricanje kazni i rehabilitaciju.

Priručnik je sastavila organizacija Penal Reform International i dostupan je na English.

Retroaktivna pravda

Priručnik o programima retroaktivne pravde i prateći priručnik o osnovnim načelima i obećavajućoj praksi u području alternativa zatvorskoj kazni (UNODC)

Priručnikom o programima retroaktivne pravde čitatelja se upoznaje s programima i postupcima retroaktivne pravde. U njemu se daje pregled ključnih pitanja u provedbi participativnih odgovora na zločine na temelju pristupa retroaktivne pravde. On je u prvom redu namijenjen pravosudnim djelatnicima, ali su materijali prilagođeni različitim publikama, pa će pojedini odjeljci nekim korisnicima biti važniji i zanimljiviji od drugih.  Ovaj je priručnik jedan od priručnika iz serije praktičnih alata koje je razvio UNODC. Dostupan je na engleskom i na francuskom.

UNODC je pripremio i prateći priručnik o osnovnim načelima i obećavajućoj praksi u području alternativa zatvorskoj kazni. U ovom su priručniku prikazana osnovna načela koja su važna za razumijevanje alternativa zatvorskoj kazni te je opisana praksa u raznim dijelovima svijeta za koju se smatra da bi mogla biti uspješna. U njemu su navedene informacije o alternativama zatvorskoj kazni u svakoj fazi kaznenopravnog postupka i o pitanjima koja treba uzeti u obzir u njihovoj provedbi, uključujući što različite stranke uključene u postupak moraju učiniti kako bi osigurale uspjeh tog postupka, a uvršteni su i primjeri sustava u kojima je smanjeno izricanje zatvorskih kazni. Priručnik je dostupan na engleskom, francuskom i španjolskom.

Jezično osposobljavanje

Priručnik za jezičnu izobrazbu o rječniku pravosudne suradnje u kaznenim stvarima (Europska mreža za pravosudnu izobrazbu – EJTN)

Ovaj priručnik za jezičnu izobrazbu o rječniku pravosudne suradnje u kaznenim stvarima predstavlja skup najvažnijih materijala za izobrazbu koji su se upotrebljavali tijekom serije od sedam seminara koje je organizirala Europska mreža za pravosudnu izobrazbu (EJTN) na tu temu u 2011. i 2012. Namijenjen je sucima i državnim odvjetnicima koji žele unaprijediti svoje jezične vještine u tome području. Priručnik je dostupan ovdje i na engleskom i na francuskom, kao i opći pripremni pravni dokumenti i jezični materijali za seminare.

Pravno tumačenje u kaznenim postupcima

Video materijali na internetu za izobrazbu za rad sa sudskim tumačima u kaznenim postupcima (projekt Izgradnje uzajamnog povjerenja 2)

Učinkovitom i primjerenom uporabom usluga kvalificiranih sudskih tumača u europskim kaznenopravnim predmetima poboljšat će se rezultati za osumnjičene i optužene osobe i za sudsko osoblje na svim razinama.  Pripremljen je niz audio- i videomaterijala za izobrazbu o radu sa sudskim tumačima u nizu okruženja.Ti su materijali namijenjeni sucima, državnim odvjetnicima i ostalim pravosudnim djelatnicima koji sudjeluju u sudskim postupcima u kojima su potrebni prevoditelji. Videomaterijali osmišljeni su kako bi bili jednostavni i pristupačni osobama koje nemaju lingvističko obrazovanje. Mogu ih upotrebljavati predavači kao nastavno pomagalo ili stručnjaci iz prakse koji samostalno uče.

U kontekstu Direktive 2010/64/EU o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima i u sklopu projekta Izgradnje uzajamnog povjerenja izrađeno je pet videozapisa za izobrazbu putem interneta radi prikazivanja komunikacijskih postupaka i strategija upravljanja koje su potrebne za učinkovitu komunikaciju putem tumača. U videozapisima je prikazana dobra praksa i mogući problemi u radu s tumačima, u formatu prilagođenom korisnicima – prikazani su policijski razgovor, savjetovanje s odvjetnikom i sudske rasprave s prijevodom.  Projekt je financijski podržao EU.

Na internetskim stranicama projekta dostupno je pet videozapisa na engleskom s podnaslovima na engleskom, poljskom, rumunjskom ili španjolskom.

Druge poveznice

Europska akademska mreža za kazneno pravo (ECLAN)

Europska mreža za pravosudnu izobrazbu (EJTN)

Posljednji put ažurirano: 14/09/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.