Liġi kriminali

Il-Kummissjoni Ewropea tixtieq tqiegħed għad-disponibbiltà materjal għat-taħriġ li jkun utli kemm għall-ġuristi għall-użu proprju kif ukoll għal min iħarreġ lill-ġuristi bħala riżorsa għall-ħidma tagħhom fil-qasam tal-liġi kriminali.

Il-ġustizzja kriminali fl-UE

Il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku

Id-drittijiet tal-vittmi

Il-ġustizzja restorattiva

Taħriġ tal-lingwa

L-interpretazzjoni legali fi proċedimenti kriminali

Il-ġustizzja kriminali fl-UE

Il-linji gwida Ewropej għat-taħriġ fil-ġustizzja kriminali, (In-Network Ewropew tat-Taħriġ Ġudizzjarju, (European Judicial Training Network – EJTN))

In-Network Ewropew għat-Taħriġ Ġudizzjarju (EJTN) żviluppa linji gwida għat-taħriġ fil-qasam tal-ġustizzja kriminali, li huma mmirati għall-ħarrieġa. Dawn huma aġġornati regolarment u jevalwaw l-oqsma ewlenin rilevanti għat-taħriġ ġudizzjarju f'dan il-qasam. Huma jelenkaw is-suġġetti potenzjali u d-dokumenti rilevanti u l-każistika relatata ma' kull wieħed, u jagħtu wkoll rakkomandazzjonijiet dwar il-profili xierqa ta' ħarrieġa u apprendisti f'kull qasam, u jissuġġerixxu metodi ta' taħriġ xierqa. Il-linji gwida huma disponibbli bl-Ingliż.

Għall-avukati difensuri tad-Drittijiet Proċedurali tal-UE

Is-settijiet ta’ għodod li ġejjin ġew prodotti minn Fair Trials u l-Panel ta' Konsulenti Espert Legali, li jipprovdu gwida għall-avukati kriminali li jużaw id-Direttivi dwar id-Drittijiet Proċedurali.

Kitt għall-għodda: L-Użu tal-Liġi tal-UE fil-Prattika Kriminali

Kitt għall-għodda: Id-Dritt għall-Informazzjoni fid-Direttiva tal-Proċedimenti Kriminali

Kitt għall-għodda: Id-Direttiva dwar l-Interpretazzjoni u t-Traduzzjoni

Kitt għall-għodda: Id-Direttiva dwar l-Aċċess għal Avukat

Il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku

Manwal għal imħallfin, prosekuturi u awtoritajiet kompetenti oħra dwar kif għandhom joħorġu u jesegwixxu talba għal ordni ta' ffriżar (Il-Kummissjoni Ewropea)

Dan il-manwal huwa mfassal biex jgħin lill-imħallfin, il-prosekuturi u l-awtoritajiet kompetenti l-oħra fil-ħruġ u l-eżekuzzjoni ta' talba għall-infurzar ta' ordni ta' ffriżar fuq il-bażi tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2003/577/ĠAI tat-22 ta' Lulju 2003 dwar l-eżekuzzjoni fl-Unjoni Ewropea ta' ordnijiet li jiffriżaw proprjetà jew evidenza. L-għan tal-manwal huwa li jipprovdi linji gwida għall-adozzjoni ta' prattika tajba fid-dawl tal-esperjenza filwaqt li jforni wkoll lill-imħallfin kompetenti u l-prosekuturi responsabbli b'informazzjoni speċifika dwar kif għandhom jimtlew il-formoli tal-ordnijiet ta' ffriżar. Tista' ssib il-manwal hawnhekk PDF (4413 Kb) en.

Id-drittijiet tal-vittmi

Manwal dwar il-ġustizzja għall-vittmi: dwar l-użu u l-applikazzjoni tad-Dikjarazzjoni tal-Prinċipji Bażiċi tal-Ġustizzja għall-Vittmi tal-Kriminalità u l-Abbuż tal-Poter (L-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Droga u l-Kriminalità - UNODC)

Il-manwal dwar il-ġustizzja għall-vittmi huwa mfassal mill-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Droga u l-Kriminalità (UNODC) bħala għodda għall-implimentazzjoni tal-programmi ta' appoġġ lill-vittmi u għall-iżvilupp ta' politiki, proċeduri u protokolli sensittivi għall-vittmi għall-aġenziji tal-ġustizzja kriminali u oħrajn li jiġu f'kuntatt ma' vittmi. Dan jiddeskrivi l-passi bażiċi fl-iżvilupp ta' servizzi ta' appoġġ komprensivi għall-vittmi tal-kriminalità, bħat-terapija waqt kriżi jew fit-tul, kumpens, akkumpanjament il-qorti u servizzi ta' avukatura oħrajn. Ġie abbozzat fl-għarfien li se jinħolqu differenzi meta l-prinċipji tiegħu jiġu applikati fil-kuntest ta' sistemi legali, strutturi ta' appoġġ soċjali u sitwazzjonijiet tal-ħajja differenti. Mhux dak kollu li huwa deskritt fil-manwal se jkun neċessarjament xieraq jew saħansitra possibbli f'kull sitwazzjoni. Il-manwal għalhekk mhux maħsub biex ikun preskrittiv iżda biex iservi bħala sett ta' eżempji biex il-ġurisdizzjonijiet jeżaminawhom u jittestjawhom. Peress li l-materjali ppreżentati fil-manwal huma mmirati lejn numru ta' udjenzi differenti, l-utenti individwali jistgħu jsibu xi sezzjonijiet aktar rilevanti u interessanti minn oħrajn. Il-manwal huwa disponibbli bl-Ingliż.

Manwal ta' taħriġ dwar il-ħarsien tad-drittijiet tat-tfal fis-sistemi tal-ġustizzja kriminali (Penal Reform International)

Il-Protezzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal fis-Sistemi tal-Ġustizzja Kriminali: Il-manwal ta' taħriġ jimmira li jipprovdi gwida ta' referenza komprensiva għal dawk li jaħdmu f'firxa ta' professjonijiet jew aġenziji fis-sistema tal-ġustizzja kriminali. Il-modulu ta' taħriġ huwa mmirat għall-professjonisti u l-partijiet interessati li huma involuti fit-taħriġ bħala parti minn xogħolhom u huwa maħsub biex jgħinhom biex jgħallmu b'mod effettiv il-prinċipji mniżżla fil-manwal bl-użu ta' metodoloġija tat-taħriġ ibbażata fuq l-esperjenza.

Il-manwal jindirizza l-kwistjonijiet tat-tfal fil-ksur tal-liġi u l-vittmi u xhieda tfal. Huwa jfittex ukoll li jindirizza t-tfal li jistgħu jkunu f'riskju li jaqgħu taħt is-sistemi tal-ġustizzja kriminali. Il-manwal ikopri varjetà ta' suġġetti u kwistjonijiet inklużi l-protezzjoni tat-tfal, il-prevenzjoni tal-kriminalità, l-infurzar tal-liġi, il-proċess, is-sentenzi u r-riabilitazzjoni.

Il-manwal ġie żviluppat minn Penal Reform International u huwa disponibbli bl-Ingliż.

Il-ġustizzja restorattiva

Il-manwal dwar il-programmi ta' ġustizzja restorattiva u l-manwal akkumpanjanti dwar il-prinċipji bażiċi u prattiċi promettenti dwar alternattivi għall-ħabs (UNODC)

Il-manwal dwar il-programmi ta' ġustizzja restorattiva jintroduċi lill-qarrej għall-programmi u l-proċessi ta' ġustizzja restorattiva. Dan joffri ħarsa ġenerali lejn il-konsiderazzjonijiet ewlenin fl-implimentazzjoni tat-tweġibiet parteċipattivi għall-kriminalità bbażati fuq approċċ ta' ġustizzja restorattiva. Huwa ġie ppreparat b'mod partikolari għall-użu mill-uffiċjali tal-ġustizzja kriminali, iżda l-materjali huma diretti lejn numru ta' udjenzi differenti u għalhekk, l-utenti individwali jistgħu jsibu xi sezzjonijiet aktar rilevanti u interessanti minn oħrajn. Dan il-manwal huwa wieħed minn serje ta' għodod prattiċi żviluppati mill-UNODC. Huwa disponibbli bl-Ingliż u bil-Franċiż.

Manwal akkumpanjanti dwar prinċipji bażiċi u prattiċi promettenti fuq l-alternattivi għall-ħabs huwa wkoll disponibbli mill-UNODC. Dan il-manwal jippreżenta l-prinċipji bażiċi ċentrali għall-fehim ta' alternattivi għall-ħabs kif ukoll deskrizzjonijiet ta' prattiċi fil-partijiet differenti tad-dinja li huma kkunsidrati bħala ta' potenzjal. Dan jipprovdi informazzjoni dwar l-alternattivi għall-ħabs f'kull stadju tal-proċess tal-ġustizzja kriminali u dwar il-kwistjonijiet li għandhom jiġu kkunsidrati fl-implimentazzjoni tagħhom, inkluż xi jridu jagħmlu l-bosta partijiet involuti fil-proċess biex jiżguraw is-suċċess tiegħu, flimkien ma' eżempji ta' sistemi li naqqsu l-użu tal-ħabs. Dan il-manwal huwa disponibbli bl-Ingliż, bil-Franċiż u bl-Ispanjol.

Taħriġ tal-lingwa

Manwal dwar it-taħriġ fil-lingwi fil-vokabularju tal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali (In-Network Ewropew tat-Taħriġ Ġudizzjarju - EJTN)

Dan il-manwal dwar it-taħriġ tal-lingwa fil-vokabularju tal-koperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali huwa ġabra tal-iktar materjali tat-taħriġ rilevanti użati matul serje ta' seba' seminars organizzati min-Network Ewropew tat-Taħriġ Ġudizzjarju (EJTN) dwar is-suġġett fl-2011 u fl-2012; huwa mmirat lejn kwalunkwe imħallef jew prosekutur pubbliku li jixtieq jiżviluppa l-ħiliet lingwistiċi tiegħu jew tagħha f'dan il-qasam. Il-manwal huwa disponibbli kemm bl-Ingliż u bil-Franċiż hawnhekk, kif ukoll dokumenti legali preparatorji ġenerali u materjali tal-lingwa għas-seminars.

L-interpretazzjoni legali fi proċedimenti kriminali

Vidjos ta' taħriġ fuq l-internet dwar il-ħidma ma' interpreti legali fi proċedimenti kriminali (Il-Proġett tal-Bini tal-Fiduċja Reċiproka 2)

L-użu effettiv u xieraq ta' interpreti legali mħarrġa fil-każijiet kriminali Ewropej se jtejjeb ir-riżultati għall-persuni suspettati u l-akkużati u għall-istaff ġudizzjarju fil-livelli kollha. Inħoloq sett ta' materjali ta' taħriġ awdjo-viżiv fuq il-prattiki tal-ħidma mal-interpreti legali f'firxa ta' kuntesti għall-benefiċċju tal-imħallfin, il-prosekuturi u l-ġuristi oħrajn involuti fi proċeduri ġudizzjarji fejn huma meħtieġa l-interpreti. Il-vidjos huma magħmula b'tali mod li jkunu faċli għall-utent u aċċessibbli għall-persuni li mhux lingwisti. Dawn jistgħu jintużaw jew mill-ħarrieġa bħala għajnuna fit-tagħlim jew mill-ġuristi li qed jitgħallmu waħedhom.

Fil-kuntest tad-Direttiva 2010/64/UE dwar id-dritt għal interpretazzjoni u traduzzjoni fi proċedimenti kriminali, il-Proġett tal-Bini tal-Fiduċja Reċiproka 2 ipproduċa ħames vidjos ta' taħriġ fuq l-internet biex juri l-proċessi ta' komunikazzjoni u l-istrateġiji ta' ġestjoni meħtieġa għall-komunikazzjoni effettiva permezz ta' interpretu. Il-vidjos (ta' intervista tal-pulizija, konsultazzjoni legali u smigħ tal-qorti interpretati) jindikaw prattiki tajbin u l-iżvantaġġi potenzjali tal-ħidma mal-interpreti, f'format faċli għall-utent. Il-proġett kien appoġġjat finanzjarjament mill-UE.

Il-ħames vidjos huma disponibbli fuq is-sit web tal-proġett bl-Ingliż, bis-sottotitoli bl-Ingliż, bil-Pollakk, bir-Rumen jew bl-Ispanjol.

Ħoloq relatati

Network Akkademiku Ewropew dwar il-Liġi Kriminali (European Criminal Law Academic Network, ECLAN)

In-Network Ewropew għat-Taħriġ ġudizzjarju (EJTN)

L-aħħar aġġornament: 24/03/2022

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.