Trestné právo

Európska komisia chce sprístupniť vzdelávacie materiály, ktoré budú slúžiť potrebám odborníkov v oblasti práva, ako aj ich školiteľom, ako zdroj, ktorý môžu použiť pri práci v oblasti trestného práva.

Trestná justícia EÚ

Zásada vzájomného uznávania

Práva obetí

Restoratívna spravodlivosť

Jazykové vzdelávanie

Právny výklad v trestnom konaní

Trestná justícia EÚ

Usmernenia EÚ o odbornej príprave v oblasti trestnej justície (Európska sieť odbornej justičnej prípravy – EJTN)

Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN) vypracovala usmernenia týkajúce sa odbornej prípravy v oblasti trestnej justície určené školiteľom. Tieto usmernenia sú pravidelne aktualizované a posudzujú sa v nich hlavné otázky dôležité pre odbornú justičnú prípravu v tejto oblasti. V usmerneniach sú uvedené možné témy, príslušné dokumenty a judikatúra vzťahujúce sa na jednotlivé témy, a tiež odporúčania týkajúce sa vhodných profilov školiteľov a účastníkov odbornej prípravy v každej oblasti, ako aj návrhy vhodných metód odbornej prípravy. Usmernenia sú k dispozícii v angličtine.

Procesné práva EÚ pre obhajcov

Nasledujúce súbory nástrojov vypracovala organizácia Fair Trials a poradná skupina právnych expertov; súbory poskytujú usmernenia obhajcom o požívaní smerníc o procesných právach.

Súbor nástrojov: Používanie práva EÚ v trestnej praxi

Súbor nástrojov: Právo na informácie v smernici o trestnom konaní

Súbor nástrojov: Smernica o tlmočení a preklade

Súbor nástrojov: Smernica o prístupe k advokátovi

Zásada vzájomného uznávania

Príručka pre sudcov, prokurátorov a ďalšie príslušné orgány o vydávaní a vykonávaní žiadosti o príkaz na zaistenie majetku (Európska komisia)

Táto príručka je určená na pomoc sudcom, prokurátorom a ďalším príslušným štátnym orgánom pri vydávaní a vykonávaní žiadostí o vymáhanie príkazu na zaistenie majetku na základe rámcového rozhodnutia Rady 2003/577/SVV z 22. júla 2003 o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii. Cieľom príručky je poskytnúť usmernenia o uplatňovaní osvedčených postupov na základe získaných skúseností, pričom sú v nej uvedené osobitné informácie pre príslušných zodpovedných sudcov a prokurátorov o tom, ako by mali byť vyplnené formuláre príkazu na zmrazenie. Príručku nájdete tu PDF (4413 Kb) en.

Práva obetí

Príručka o spravodlivosti pre obete: o používaní a uplatňovaní Deklarácie o základných zásadách spravodlivosti pre obete trestných činov a zneužívania právomoci (Úrad OSN pre drogy a kriminalitu – UNODC)

Príručku o spravodlivosti pre obete navrhol Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) ako nástroj na vykonávanie programov na podporu obetí a vypracovanie politík, konaní a protokolov, ktoré sú ohľaduplné k obetiam, pre orgány činné v trestnom konaní a ďalšie subjekty, ktoré prichádzajú do styku s obeťami. V príručke sú načrtnuté základné kroky pri tvorbe komplexných podporných služieb pre obete trestných činov, ako je krízové alebo dlhodobé poradenstvo, odškodnenie, sprevádzanie k súdu a ďalšie služby právneho zástupcu. Príručka bola vypracovaná s vedomím, že pri uplatňovaní jej zásad v kontexte odlišných právnych systémov, štruktúr sociálnej podpory a rozličných životných situácií sa vyskytnú rozdiely. Nie všetko, čo je uvedené v tejto príručke, bude nutne vhodné alebo dokonca možné v každej situácii. Príručka preto nemá byť normatívna, ale má slúžiť ako súbor príkladov na preskúmanie a vyskúšanie v rámci jurisdikcií. Vzhľadom na to, že materiály uvedené v príručke sú zamerané na viacero odlišných cieľových skupín, niektoré jej časti môžu mať pre jednotlivých používateľov väčší význam a môžu ich viac zaujímať než iné. Príručka je k dispozícii v angličtine.

Príručka odbornej prípravy na tému ochrany práv detí v systémoch trestnej justície (Penal Reform International)

Cieľom Príručky odbornej prípravy: Ochrana práv detí v systémoch trestnej justície je poskytnúť osobám, ktoré pracujú v rozmanitých profesiách a agentúrach v rámci systému trestnej justície, komplexné referenčné usmernenia. Tento modul odbornej prípravy je zameraný na odborníkov a zainteresované strany zapojené do odbornej prípravy v rámci svojej práce a má im pomôcť efektívne vyučovať zásady uvedené v príručke pomocou metodiky odbornej prípravy založenej na skúsenostiach z praxe.

Príručka je zameraná na problémy detí, ktoré porušili zákon, detské obete a svedkov. Je zameraná aj na to, ako reagovať v prípade detí, ktorým môže hroziť, že sa ocitnú v systémoch trestnej justície. Príručka zahŕňa širokú škálu tém a otázok, vrátane ochrany dieťaťa, predchádzania trestnej činnosti, presadzovania práva, súdnych konaní, vynášania rozsudkov a rehabilitácie.

Príručku vypracovala organizácia Penal Reform International a je k dispozícii v angličtine.

Restoratívna spravodlivosť

Príručka o programoch restoratívnej spravodlivosti a sprievodná príručka základných zásad a sľubných postupov týkajúcich sa alternatívnych riešení k trestu odňatia slobody (UNODC)

V príručke o programoch restoratívnej spravodlivosti sa čitateľ oboznámi s programami a postupmi restoratívnej spravodlivosti. Príručka obsahuje prehľad hlavných aspektov pri vykonávaní participatívnych reakcií na trestný čin na základe postupu restoratívnej spravodlivosti. Bola vypracovaná najmä na použitie pre úradníkov v oblasti trestnej justície, ale materiály sú zamerané na viacero odlišných cieľových skupín, preto pre jednotlivých používateľov môžu mať niektoré jej časti väčší význam a môžu ich viac zaujímať než iné. Táto príručka je jedným z niekoľkých praktických nástrojov, ktoré vypracoval úrad UNODC. Je k dispozícii v angličtine a vo francúzštine.

Úrad UNODC poskytuje aj sprievodnú príručku základných zásad a sľubných postupov týkajúcich sa alternatívnych riešení k trestu odňatia slobody. V tejto príručke sú predstavené základné zásady, ktoré sú ústredné na pochopenie alternatívnych riešení k trestu odňatia slobody, ako aj opis postupov v rozličných častiach sveta, ktoré sú považované za sľubné. Príručka poskytuje informácie o alternatívnych riešeniach k trestu odňatia slobody v každej fáze trestného procesu a o otázkach, ktoré je potrebné zvážiť pri ich vykonávaní, vrátane toho, čo musia urobiť rozličné strany zapojené do procesu, aby bol proces úspešný, spolu s uvedením príkladov systémov, v ktorých sa znížilo využívanie trestu odňatia slobody. Táto príručka je k dispozícii v angličtine, vo francúzštine a v španielčine.

Jazykové vzdelávanie

Príručka o jazykovom vzdelávaní zameranom na terminológiu v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach (Európska sieť odbornej justičnej prípravy – EJTN)

Táto príručka o jazykovom vzdelávaní zameranom na terminológiu v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach je súhrnom najdôležitejších materiálov odbornej prípravy použitých počas série siedmich seminárov organizovaných Európskou sieťou odbornej justičnej prípravy (EJTN) na danú tému v rokoch 2011 a 2012. Príručka je určená sudcom alebo prokurátorom, ktorí chcú rozvíjať svoje jazykové zručnosti v tejto oblasti. Príručka je k dispozícii v angličtine a vo francúzštine tu spolu so všeobecnými prípravnými právnymi dokumentmi a jazykovými materiálmi pre semináre.

Právny výklad v trestnom konaní

Webové vzdelávacie videá o práci so súdnymi tlmočníkmi v trestnom konaní (projekt „Budovanie vzájomnej dôvery 2“)

Efektívne a správne využívanie služieb vyškolených súdnych tlmočníkov v európskych trestnoprávnych prípadoch zlepší výsledky pre podozrivých aj obžalovaných, a tiež pre súdnych zamestnancov na všetkých úrovniach. Súbor audiovizuálnych materiálov odbornej prípravy o postupoch pri práci so súdnymi tlmočníkmi v rozličných prostrediach bol vytvorený pre sudcov, prokurátorov a ďalších odborníkov pracujúcich v oblasti práva zapojených do súdnych konaní, kde sú potrební tlmočníci. Videá sú navrhnuté tak, aby boli zrozumiteľné a dostupné pre používateľov bez lingvistického vzdelania. Môžu ich používať školitelia ako učebnú pomôcku, ale aj odborníci, ktorí sa vzdelávajú samostatne.

V kontexte smernice 2010/64/EÚ o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní bolo v rámci projektu „Budovanie vzájomnej dôvery 2“ vypracovaných päť webových vzdelávacích videí na ukážku komunikačných postupov a stratégií riadenia, ktoré sú potrebné na efektívnu komunikáciu prostredníctvom tlmočníka. Na týchto videách (tlmočeného policajného vypočúvania, právneho poradenstva a súdneho pojednávania), ktoré sú v prístupnej forme pre používateľa, sú ukázané osvedčené postupy a možné úskalia pri práci s tlmočníkmi. Projekt finančne podporila EÚ.

Týchto päť videí je k dispozícii na webovom sídle projektu v angličtine s titulkami v angličtine, poľštine, rumunčine alebo španielčine.

Súvisiace odkazy

Európska akademická sieť pre trestné právo (ECLAN)

Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN)

Posledná aktualizácia: 14/09/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.