Kazensko pravo

Evropska komisija želi dati na voljo učno gradivo, ki bo koristno za delavce v pravni stroki za njihovo lastno uporabo in za vodje usposabljanj za delavce v pravni stroki kot vir za njihovo delo na področju kazenskega prava.

Kazensko pravosodje EU

Načelo vzajemnega priznavanja

Pravice žrtev

Restorativna pravičnost

Jezikovno usposabljanje

Sodno tolmačenje v kazenskih postopkih

Kazensko pravosodje EU

Smernice za usposabljanje na področju evropskega kazenskega pravosodja (Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju – EJTN)

Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN) je izdelala smernice za usposabljanje na področju kazenskega pravosodja, namenjene izvajalcem usposabljanj. Smernice se redno posodabljajo, v njih pa so obravnavana glavna vprašanja, pomembna za pravosodno usposabljanje na tem področju. Navedeni so teme ter dokumenti in sodna praksa, povezani z vsako temo, priporočila glede ustreznih profilov izvajalcev in udeležencev usposabljanj na posameznem področju ter predlagane primerne metode usposabljanja. Smernice so na voljo v angleščini.

Procesne pravice EU za zagovornike v kazenskih postopkih

Organizacija Fair Trials in svetovalni odbor pravnih strokovnjakov (Legal Expert Advisory Panel) sta pripravila naslednja orodja kot vodnik za zagovornike v kazenskih postopkih pri uporabi direktiv o procesnih pravicah.

Orodje: Uporaba prava EU v kazenskih zadevah

Orodje: Direktiva o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku

Orodje: Direktiva o pravici do tolmačenja in prevajanja

Orodje: Direktiva o pravici do dostopa do odvetnika

Načelo vzajemnega priznavanja

Priročnik za sodnike, tožilce in druge pristojne organe o izdajanju in izvrševanju zaprosila za sklep o zasegu (Evropska komisija)

Ta priročnik naj bi pomagal sodnikom, tožilcem in drugim pristojnim organom pri izdaji in izvršitvi zaprosila za izvršitev sklepa o zasegu na podlagi Okvirnega sklepa Sveta 2003/577/PNZ z dne 22. julija 2003 o izvrševanju sklepov o zasegu premoženja ali dokazov v Evropski uniji. Namen priročnika je zagotoviti smernice za sprejetje dobre prakse na podlagi izkušenj, sočasno pa pristojnim sodnikom in tožilcem zagotoviti natančne informacije o tem, kako izpolniti obrazce za sklepe o zasegu. Priročnik je na voljo tukaj PDF (4413 Kb) en(4413 Kb).

Pravice žrtev

Priročnik o pravosodju za žrtve: uporaba in izvajanje Deklaracije o osnovnih načelih pravičnosti za žrtve kaznivih dejanj ali zlorabe moči (Urad Združenih narodov za droge in kriminal – UNODC)

Priročnik o pravosodju za žrtve je zasnoval Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) kot orodje za organe kazenskega pravosodja in druge, ki prihajajo v stik z žrtvami, pri izvajanju programov podpore žrtvam ter razvoju politik, postopkov in protokolov, pri katerih se upoštevajo potrebe žrtev. V njem so opisani osnovni koraki pri razvoju celovitih storitev podpore za žrtve kaznivih dejanj, kot so krizno ali dolgoročno svetovanje, odškodnina, spremljanje na sodišče in druge storitve zastopanja. Priročnik je bil pripravljen z zavedanjem, da se bodo njegova načela uporabljala različno v različnih pravnih sistemih, strukturah socialne podpore in življenjskih razmerah. To, kar je navedeno v priročniku, ne bo nujno vedno ustrezno ali celo mogoče v vseh situacijah. Namen priročnika torej ni, da bi bil predpisovalen, temveč naj bi se uporabljal kot niz primerov, ki bi jih pravosodni organi proučili in preizkusili. Ker je gradivo, predstavljeno v priročniku, namenjeno vrsti različnih javnosti, se bodo posameznim uporabnikom nekateri deli morda zdeli pomembnejši in zanimivejši od drugih. Priročnik je na voljo v angleščini.

Priročnik za usposabljanje o varstvu pravic otrok v sistemih kazenskega pravosodja (Penal Reform International)

Namen priročnika Varstvo pravic otrok v sistemih kazenskega pravosodja: priročnik za usposabljanje je zagotoviti izčrpen referenčni vodnik za osebe, ki delajo v različnih poklicih ali organih v sistemu kazenskega pravosodja. Modul usposabljanja je namenjen strokovnjakom in deležnikom, ki v okviru svojega dela sodelujejo pri usposabljanju, pomagal pa naj bi jim učinkovito predavati o načelih, predstavljenih v priročniku, in sicer z uporabo metodologije usposabljanja, ki temelji na izkušnjah.

Priročnik obravnava problematiko otrok, ki so prišli v navzkrižje z zakonom, in otrok, ki so žrtve ali priče. Vključuje tudi vprašanje otrok, pri katerih lahko obstaja tveganje, da bi se znašli v sistemu kazenskega pravosodja. Zajema vrsto tem in vprašanj, med katerimi so zaščita otrok, preprečevanje kaznivih dejanj, kazenski pregon, sodni postopki, obsodbe in rehabilitacija.

Priročnik je pripravila organizacija Penal Reform International in je na voljo v angleščini.

Restorativna pravičnost

Priročnik o programih restorativne pravičnosti ter spremljevalni priročnik o temeljnih načelih in obetavnih praksah pri alternativah zaporni kazni (UNODC)

Priročnik o programih restorativne pravičnosti bralca seznanja s programi in postopki restorativne pravičnosti. Ponuja pregled ključnih vidikov pri izvajanju participativnih odzivov na kazniva dejanja na podlagi pristopa restorativne pravičnosti. Pripravljen je bil zlasti za uradnike kazenskega pravosodja, vendar je gradivo namenjeno številnim različnim javnostim, tako da se bodo posameznim uporabnikom nekateri deli morda zdeli pomembnejši in zanimivejši od drugih. Ta priročnik je eno od več praktičnih orodij, ki jih je pripravil urad UNODC. Na voljo je v angleščini in francoščini.

Pri uradu UNODC je na voljo tudi spremljevalni priročnik o temeljnih načelih in obetavnih praksah pri alternativah zaporni kazni. V tem priročniku so predstavljena temeljna načela, ki so bistvena za razumevanje alternativ zaporni kazni, opisane pa so tudi obetavne prakse v različnih delih sveta. Priročnik vsebuje informacije o alternativah zaporni kazni v vsaki fazi postopka v kazenskem pravosodju in navaja vprašanja, o katerih je treba razmisliti pri njihovem izvajanju, vključno s tem, kaj morajo različne stranke v postopku storiti za zagotovitev uspeha, ter primeri sistemov, s katerimi se je zmanjšala uporaba zaporne kazni. Ta priročnik je na voljo v angleščini, francoščini in španščini.

Jezikovno usposabljanje

Priročnik za jezikovno usposabljanje v zvezi z besediščem s področja pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju – EJTN)

Ta priročnik za jezikovno usposabljanje v zvezi z besediščem s področja pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah je zbirka najpomembnejšega gradiva za usposabljanje, uporabljenega v sklopu sedmih seminarjev, ki jih je na to temo v letih 2011 in 2012 organizirala Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN). Namenjen je vsem sodnikom ali državnim tožilcem, ki želijo razviti svoje jezikovne sposobnosti na tem področju. Priročnik je na voljo v angleščini in francoščini, skupaj s splošnimi pripravljalnimi pravnimi dokumenti in jezikovnim gradivom za seminarje.

Sodno tolmačenje v kazenskih postopkih

Spletni videoposnetki za usposabljanje za delo s sodnimi tolmači v kazenskih postopkih (projekt Vzpostavitev medsebojnega zaupanja 2)

Z učinkovito in pravilno uporabo usposobljenih sodnih tolmačev v evropskih kazenskih zadevah se bodo izboljšali rezultati za osumljence in obtožence ter za pravosodno osebje na vseh ravneh. Sklop avdiovizualnega gradiva za usposabljanje o praksah za delo s sodnimi tolmači v različnih okoliščinah je bil pripravljen za sodnike, tožilce in druge delavce v pravni stroki, ki sodelujejo v sodnih postopkih, kjer so potrebni tolmači. Videoposnetki so oblikovani tako, da so uporabnikom prijazni in primerni za nejezikoslovce. Uporabljajo jih lahko izvajalci usposabljanj kot učni pripomoček ali delavci v pravni stroki za samostojno učenje.

Na podlagi Direktive 2010/64/EU o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih je bilo v okviru projekta Vzpostavitev medsebojnega zaupanja 2 pripravljenih pet spletnih videoposnetkov za usposabljanje, s katerimi se ponazarjajo postopki komuniciranja in strategije vodenja, ki so potrebni za učinkovito komuniciranje prek tolmača. Videoposnetki (tolmačenje policijskega zaslišanja, pravnega svetovanja in sodne obravnave) v uporabniku prijazni obliki prikazujejo dobre prakse in morebitne pasti pri delu s tolmači. Projekt je finančno podprla EU.

Na spletnem mestu projekta je na voljo pet videoposnetkov v angleščini s podnapisi v angleščini, poljščini, romunščini ali španščini.

Sorodne povezave

Akademska mreža za evropsko kazensko pravo (ECLAN)

Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN)

Zadnja posodobitev: 14/09/2020

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.