Straffrätt

Europeiska kommissionens avsikt är att utbildningsmaterialet ska vara till hjälp både för rättstillämpare för eget bruk och som en resurs för fortbildare av rättstillämpare i deras arbete inom straffrätten.

Europeisk straffrätt

Princip om ömsesidigt erkännande

Brottsoffrens rättigheter

Reparativ rättvisa

Språkutbildning

Rättstolkning i straffrättsliga förfaranden

EU-straffrätt

Riktlinjer för utbildning i europeisk straffrätt (Europeiska nätverket för rättslig utbildning – EJTN)

Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN) har tagit fram riktlinjer för utbildning på det straffrättsliga området, som riktar sig till lärare. Dessa aktualiseras regelbundet och tar upp de viktigaste områden som är relevanta för rättslig utbildning på detta område. De förtecknar möjliga ämnen och relevanta dokument samt rättspraxis, och lämnar rekommendationer om den lämpliga profilen för fortbildare och deltagare för varje område, och vidare föreslås lämpliga undervisningsmetoder. Riktlinjerna finns på engelska.

Processuella rättigheter inom EU för försvarsadvokater

Verktygen har tagits fram av Fair Trials och the Legal Expert Advisory Panel, och ger en vägledning för brottmålsadvokater om hur man använder sig av direktiven om processuella rättigheter.

Verktygslåda: Användning av EU-rätten i straffrättslig praxis

Verktygslåda: Direktivet om rätt till information vid straffrättsliga förfaranden

Verktygslåda: Direktivet om tolkning och översättning

Verktygslåda: Direktivet om rätten till tillgång till försvarare

Princip om ömsesidigt erkännande

Handbok för domare, åklagare och andra behöriga myndigheter angående hur en begäran om ett beslut om frysning ska utfärdas och verkställas (Europeiska kommissionen)

Handboken är avsedd att hjälpa domare, åklagare och andra behöriga myndigheter att utfärda och verkställa en begäran om verkställighet av ett beslut om frysning som grundar sig på rådets rambeslut 2003/577/JHA av den 22 juli 2003 om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial. Syftet är att mot bakgrund av erfarenheterna ge riktlinjer för god praxis och samtidigt ge behöriga domare och åklagare specifik information om hur formulären för beslut om frysning bör fyllas i. Handboken finns här PDF (4413 Kb) en.

Brottsoffrens rättigheter

Handbok om rättvisa för brottsoffer: om användning och tillämpning av deklarationen om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk (FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå – UNODC)

Handboken har utarbetats av FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå (UNODC) som ett verktyg för straffrättsliga myndigheter och andra som kommer i kontakt med brottsoffer för att genomföra program för stöd av brottsoffer och för att utveckla riktlinjer, förfaranden och protokoll med brottsoffret i centrum. Den beskriver de viktigaste stegen i hur övergripande stödtjänster för brottsoffer inrättas, t.ex. rådgivning vid kriser eller under längre perioder, ersättning, beledsagning till domstolen och andra rättsombudstjänster. Den har utarbetats i vetskap om att skillnader uppstår när dess principer tillämpas i olika rättssystem, socialstödstrukturer och livssituationer. Allt som beskrivs i handboken är inte nödvändigtvis lämpligt eller ens möjligt i alla situationer. Handboken är därför inte avsedd att vara föreskrivande, utan snarare ett exempel för domstolarna att undersöka och använda. Eftersom materialet i handboken är inriktat på ett antal olika målgrupper kan enskilda användare finna vissa delar  mer relevanta och intressanta än andra. Handboken finns tillgänglig på engelska.

Fortbildningsmanual om skydd av barns rättigheter i straffrättsliga system (Penal Reform International)

Skydd av barns rättigheter i straffrättsliga system: Fortbildningsmanualen är tänkt att vara en heltäckande referensguide för människor som arbetar i olika yrken eller organ inom det straffrättsliga systemet. Fortbildningsmodulen riktar sig till fackmän och andra berörda som sysslar med utbildning som en del av sitt arbete, och den är avsedd att med stöd i erfarenhetsbaserade utbildningsmetoder hjälpa dem att effektivt undervisa i de principer som behandlas i manualen .

Manualen tar upp frågor om barn som brutit mot lagen samt om barn som brottsoffer och vittnen. Den behandlar också frågan om hur man bemöter barn som riskerar att komma i kontakt med straffrättsliga system. Manualen täcker in en rad olika ämnen och frågor, däribland skyddet av barn, brottsförebyggande, brottsbekämpning, rättegångsförfaranden, domars avkunnande och rehabilitering.

Manualen har tagits fram av Penal Reform International och finns tillgänglig på engelska.

Reparativ rättvisa

Handbok om program för reparativ rättvisa och en åtföljande handbok om de grundläggande principer och lovande praxis gällande alternativ till fängelse (UNODC)

Handboken om program för reparativ rättvisa ger läsaren en inblick i program och processer som gäller reparativ rättvisa. Den ger en översikt över de viktigaste aspekterna angående reparativa åtgärder mot brottslighet som grundar sig på en strategi med sikte på reparativ rättvisa. Den har särskilt utarbetats för användning av anställda inom rättsväsendet, men materialet är inriktat på flera olika målgrupper och för enskilda användare kan därför vissa delar vara mer relevanta och intressanta än andra. Handboken ingår i en serie praktiska verktyg som tagits fram av UNODC. Den finns att tillgå på engelska och franska.

En åtföljande handbok om grundläggande principer och lovande praxis gällande alternativ till fängelse kan också erhållas från UNODC. Handboken innehåller presentationer av de grundläggande principerna för alternativen till fängelsestraff och av praxis i olika delar av världen som anses vara lovande. Den ger information om alternativ till fängelsestraff i alla skeden av den straffrättsliga processen och om frågor som måste beaktas när de genomförs, däribland vad olika parter som deltar i processen måste göra för att utfallet ska bli positivt, jämte exempel på system som har minskat användningen av fängelsestraff. Den finns att tillgå på engelska, franska och spanska.

Språkutbildning

Handbok om språkutbildning i det straffrättsliga samarbetets vokabulär (Europeiska nätverket för rättslig utbildning – EJTN)

Denna handbok om språkutbildning i det straffrättsligt samarbetets vokabulär är en sammanställning av det mest relevanta fortbildningsmaterial som använts i en serie av sju seminarier i ämnet anordnad av det europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN) 2011 och 2012. Den riktar sig till alla domare och åklagare som vill utveckla sina språkliga färdigheter på området. Handboken finns både på franska och engelska här, med allmänna förberedande rättsliga dokument och språkmaterial för seminarierna.

Rättstolkning i straffrättsliga förfaranden

Webbaserade fortbildningsvideor om arbete med rättstolkar i straffrättsliga förfaranden (Building Mutual Trust 2 project)

En effektiv och korrekt användning av utbildade rättstolkar i europeiska straffrättsliga mål kommer att förbättra situationen för misstänkta och tilltalade och för rättspersonal på alla nivåer. En serie med audiovisuellt fortbildningsmaterial om praxis för arbete med rättstolkar i olika miljöer har tagits fram för domare, åklagare och andra rättstillämpare som deltar i det rättsliga förfarandet där tolkning behövs. Videoklippen är utarbetade för att vara användbara för andra än språkvetare. De kan antingen användas av utbildare som undervisningshjälp eller av rättstillämpare för egenstudier.

Med utgångspunkt i direktiv 2010/64/EU om rätt till tolkning och översättning i straffrättsliga förfaranden har Building Mutual Trust 2 project producerat fem webbaserade fortbildningsvideor som illustrerar de kommunikationsprocesser och ledningsstrategier som är nödvändig för en effektiv kommunikation genom tolkning. Videoklippen (av ett tolkat polisförhör, en juridisk konsultation och domstolsförhandlingar) har ett användarvänligt format och ger bästa praxis och redovisar potentiella fallgropar i arbetet med tolkar. Projektet stöddes finansiellt av EU.

De fem videoklippen finns på projektets webbplats på engelska, med undertextning på engelska, polska, rumänska eller spanska.

Länkar

European Criminal Law Academic Network (ECLAN)

Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN)

Senaste uppdatering: 14/09/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.