Права на човека

Европейската комисия желае да предостави материали за обучение, които ще бъдат в помощ както на практикуващите юристи за тяхно лично ползване, така и на обучителите на практикуващи юристи като ресурс за тяхната работа в областта на правата на човека.

Уебсайтът HELP (Съвет на Европа)

Уебсайтът HELP (Human Rights Education for Legal Professionals - Обучение по правата на човека за практикуващи юристи) е разработен от Съвета на Европа за подпомагане на обучението на всички практикуващи юристи в областта на правото на правата на човека. Дизайнът на уебсайта бе обновен през ноември 2011 г., като целта е той да се превърне в основна отправна точка по тази тема. Всички заинтересовани страни могат да влязат в уебсайта и да получат достъп до голям брой източници на информация за обучение, предоставени от Европейския съд по правата на човека. Информацията е достъпна на редица езици (включително английски, френски и немски език) и включва материали за обучение по основни понятия, специфични въпроси, презентации и онлайн курсове, обхващащи различни членове и теми в рамките на Европейската конвенция за защита на правата на човека.

За да имат достъп до ресурсите на уебсайта, потребителите трябва да се регистрират. За да се улесни ориентацията на новите потребители в сайта, в него е предоставен достъп до обяснителен документ на английски език.

Програмата HELP в 28 предоставя подкрепа на практикуващите юристи при придобиването на знания и умения за това как да се позовават на Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата), Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и Европейската социална харта (ЕСХ). Осигурен е достъп до следните модули за обучение:

  1. Борба срещу расизма, ксенофобията, хомофобията и трансфобията
  2. Защита на данните
  3. Трудови права
  4. Право на лична неприкосновеност

Наръчници по правата на човека за практикуващи юристи (Съвет на Европа)

Съветът на Европа е разработил няколко наръчника с цел да помогне на практикуващите юристи да разберат по-добре Европейската конвенция за защита на правата на човека и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека.

Практическите ръководства обхващат следните теми: правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на справедлив процес, правото на лична свобода и сигурност, свободата на мисълта, съвестта и религията; свобода на изразяване, правото на собственост, забраната на изтезанията, правото на живот и защитата на мигрантите.

Наръчниците са достъпни на английски и преди всичко на френски език.

Практическо ръководство за адвокати, пледиращи пред Европейския съд по правата на човека (Съвет на адвокатските колегии и правните общества в Европа – CCBE)

Практическото ръководство за адвокати, пледиращи пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ или „Съдът“) е предназначено за адвокати, които възнамеряват да заведат дело пред ЕСПЧ. Ръководството, което представлява списък с въпроси и отговори, съдържа информация и практически съвети за производството пред националните съдилища (преди подаването на жалба пред ЕСПЧ), производството пред ЕСПЧ и при изпълнението на решенията на Съда.

В наръчника са обхванати редица въпроси, включително: на какъв етап от производството пред националните съдилища следва да се пледира за нарушаване на правата на човека съгласно Европейската конвенция за защита на правата на човека; как да се подаде жалба пред Съда; технически аспекти на производството; както и ролята на адвоката след постановяването на съдебното решение. Наръчникът също така включва препратки към инструменти и ресурси, които са достъпни за страните и техните адвокати.

Разработен съвместно с ЕСПЧ, наръчникът е достъпен на уебсайта на Съвета на адвокатските колегии и правните общества в Европа (CCBE) на английски и на френски език.

Насоки за обучение по административно право на Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN)

Насоките за обучение по административно право са предназначени да служат като актуализиран авторитетен индекс на най-важното законодателство, съдебна практика и съответната документация по различни подобласти на европейското административно право. Целта е те да осигуряват ценен източник на информация за разработването на висококачествено обучение в областта на административното право в цяла Европа, както и да послужат като наръчник за съдебни обучители и експерти относно най-новите развития в ключови области от административното право на ЕС.

Те включват подраздел по правата на човека и основните права.

Борба срещу гениталното осакатяване на жени

Инструмент за електронно обучение „Обединени за прекратяване на гениталното осакатяване на жени“

Гениталното осакатяване на жени е международно признато като нарушение на правата на жените и форма на насилие над деца. Като всяка друга форма на основано на пола насилие то представлява нарушение на основните права на живот, свобода, сигурност, достойнство, равенство между жените и мъжете, недискриминация и физическа и психическа неприкосновеност съгласно определението на Световната здравна организация.

В курса за електронно обучение „Обединени за прекратяване на гениталното осакатяване на жени“ (United to end female genital mutilation — UEFGM) се разглежда проблемът за гениталното осакатяване на жени в контекста на здравните служби и службите за убежище. Практикуващите юристи могат да бъдат заинтересовани от първите два основни модула, които предоставят въведение в разбирането за гениталното осакатяване на жени като въпрос, свързан с правата на човека, и като специфична форма на основано на пола насилие. Практикуващи юристи, специализиращи в правото в областта на убежището, могат да бъдат заинтересовани от двата специализирани модула в областта на убежището.

Курсът е наличен на английскииталианскипортугалскигръцкифренскишведскинидерландски и немски език.

Връзки по темата

Европейска мрежа за съдебно обучение (EJTN)

Последна актуализация: 22/01/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.