Lidská práva

Evropská komise chce zpřístupnit výukový materiál, který bude užitečný jak pro vlastní potřebu právníků, tak i pro školitele právníků coby zdroj informací pro jejich práci v oblasti lidských práv.

Internetové stránky HELP (Rada Evropy)

Internetové stránky HELP (Human Rights Education for Legal Professionals – vzdělávání v oblasti lidských práv pro právníky) byly vytvořeny Radou Evropy s cílem podpořit vzdělávání všech právních odborníků v oblasti lidských práv. V listopadu 2011 byly přepracovány a cílem je, aby se staly hlavním referenčním rámcem pro toto téma. Všechny zainteresované strany se mohou na tyto stránky připojit a získat přístup k široké řadě zdrojů informací o odborném vzdělávání vypracovaných Evropským soudem pro lidská práva. Informace jsou k dispozici v několika jazycích (včetně angličtiny, francouzštiny a němčiny) a zahrnují výukové příručky o klíčových konceptech a specifických otázkách a prezentace a nástroje on-line vzdělávání týkající se různých článků a témat Evropské úmluvy o lidských právech.

K získání přístupu ke zdrojům zveřejněným na internetových stránkách se uživatelé musí zaregistrovat. Je k dispozici informativní dokument v angličtině, který má novým uživatelům usnadnit orientaci na těchto stránkách.

Program HELP in the 28 poskytuje podporu právním odborníkům z EU při osvojování nových znalostí a dovedností ohledně toho, jak odkazovat na Listinu základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), Evropskou úmluvu o lidských právech (EÚLP) a Evropskou sociální chartu. K dispozici jsou tyto vzdělávací moduly:

  1. Boj proti rasismu, xenofobii, homofobii a transfobii
  2. Ochrana údajů
  3. Pracovní práva
  4. Právo na osobní integritu

Příručky o lidských právech určené právníkům (Rada Evropy)

Rada Evropy vypracovala několik příruček s cílem pomoci příslušníkům právních profesí lépe porozumět Evropské úmluvě o lidských právech a judikatuře Evropského soudu pro lidská práva.

Tyto praktické příručky se zabývají následujícími tématy: právo na respektování soukromého a rodinného života, právo na spravedlivý proces, právo na osobní svobodu a bezpečnost, svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání; svoboda projevu, právo na vlastnictví, zákaz mučení, právo na život a ochrana migrantů.

Všechny příručky jsou k dispozici v angličtině a většinou též ve francouzštině.

Praktická příručka pro právníky vystupující před Evropským soudem pro lidská práva (Rada evropských advokátních komor a sdružení právníků – CCBE)

Praktická příručka pro právníky vystupující před Evropským soudem pro lidská práva (ESLP) je určena právníkům, kteří mají v úmyslu předložit určitou věc ESLP. Tato příručka, kterou tvoří seznam otázek a odpovědí, obsahuje informace a praktické rady týkající se řízení před vnitrostátními soudy před podáním stížnosti k ESLP, samotného řízení před ESLP a řízení při výkonu jeho rozhodnutí.

V příručce se pojednává o řadě otázek, například: v jaké fázi řízení před vnitrostátními soudy je třeba namítat porušení lidských práv na základě Evropské úmluvy o lidských právech; jak podat stížnost na porušení úmluvy ESLP; technické aspekty řízení; úloha právníka po vynesení rozsudku. Jsou zde rovněž zahrnuty odkazy na nástroje a zdroje, které jsou k dispozici účastníkům řízení a jejich právníkům.

Praktická příručka byla vypracována v partnerství s ESLP a je k dispozici na internetových stránkách Rady evropských advokátních komor a sdružení právníků (CCBE) v angličtině a ve francouzštině.

Pokyny Evropské sítě pro justiční vzdělávání (EJTN) týkající se vzdělávání v oblasti správního práva

Pokyny pro vzdělávání v oblasti správního práva mají sloužit jako aktuální a spolehlivý seznam nejdůležitějších právních předpisů, judikatury a příslušné dokumentace v různých dílčích oblastech evropského správního práva. Jejich cílem je poskytnout cenný zdroj informací pro rozvoj vysoce kvalitního vzdělávání v oblasti správního práva v celé Evropě a mají sloužit justičním školitelům a pracovníkům v soudnictví jako příručka o aktuálním vývoji v klíčových oblastech správního práva EU.

Tyto pokyny zahrnují pododdíl o lidských a základních právech.

Boj proti mrzačení ženských pohlavních orgánů

Nástroj elektronického učení „Společně k ukončení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů“

Mrzačení ženských pohlavních orgánů je na mezinárodní úrovni považováno za porušování lidských práv žen a za formu týrání dítěte. Stejně jako jakýkoli jiný druh genderového násilí představuje porušení základního práva na život, svobodu, bezpečnost, důstojnost, na rovnost žen a mužů, na nediskriminaci a fyzickou a duševní nedotknutelnost podle definice Světové zdravotnické organizace.

Kurz elektronického učení „Společně k ukončení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů“ se zabývá otázkou mrzačení ženských pohlavních orgánů v kontextu zdravotnických a azylových služeb. Pro právníky mohou být zajímavé první dva základní moduly, které představují úvod k chápání problematiky mrzačení ženských pohlavních orgánů jako otázky lidských práv a specifické formy genderového násilí. Právníky zabývající se azylovým právem mohou zajímat dva zvláštní moduly v oblasti azylu.

Kurz je k dispozici v angličtiněitalštiněportugalštiněřečtině, ve francouzštiněšvédštině, v nizozemštiněněmčině.

Související odkazy

Evropská síť pro justiční vzdělávání (EJTN)

Poslední aktualizace: 22/01/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.