Ανθρώπινα δικαιώματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να καταστήσει διαθέσιμο υλικό κατάρτισης που θα είναι χρήσιμο τόσο για τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου, για δική τους χρήση, όσο και για τους εκπαιδευτές επαγγελματιών του νομικού κλάδου, ως πόρος για την εργασία τους στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ιστότοπος για το πρόγραμμα HELP (Συμβούλιο της Ευρώπης)

Ο ιστότοπος για το πρόγραμμα HELP (εκπαίδευση των επαγγελματιών του νομικού κλάδου στα ανθρώπινα δικαιώματα) έχει αναπτυχθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης με στόχο να υποστηριχθεί η κατάρτιση όλων των επαγγελματιών του νομικού κλάδου στο δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο ιστότοπος επανασχεδιάστηκε τον Νοέμβριο του 2011, με στόχο να καταστεί πρωταρχικό σημείο αναφοράς σχετικά με το θέμα. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να εισέλθουν στον ιστότοπο και να έχουν πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό πηγών ενημέρωσης σχετικά με την κατάρτιση που αναπτύσσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμο σε ορισμένες γλώσσες (μεταξύ άλλων στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά) και περιλαμβάνει εκπαιδευτικά εγχειρίδια για βασικές έννοιες, ειδικά θέματα, παρουσιάσεις και κατάρτιση από απόσταση η οποία καλύπτει διάφορα άρθρα και θέματα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Οι χρήστες πρέπει να εγγραφούν προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στους πόρους του ιστοτόπου. Διατίθεται επεξηγηματικό έγγραφο στα αγγλικά, ώστε να διευκολύνει τους νέους χρήστες να εξοικειωθούν με τα περιεχόμενα του ιστοτόπου.

Το πρόγραμμα HELP στους 28 υποστηρίζει τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου από την ΕΕ στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τον τρόπο παραπομπής στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο Χάρτης), στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ) και στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (ESC). Οι ακόλουθες ενότητες κατάρτισης είναι διαθέσιμες:

  1. Καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας
  2. Προστασία των δεδομένων
  3. Εργατικά δικαιώματα
  4. Δικαίωμα στην ακεραιότητα ενός προσώπου

Εγχειρίδια σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα για επαγγελματίες του νομικού κλάδου (Συμβούλιο της Ευρώπης)

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει αναπτύξει διάφορα εγχειρίδια με στόχο να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου.

Οι εν λόγω πρακτικοί οδηγοί καλύπτουν τα εξής θέματα: το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια, την ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας την ελευθερία έκφρασης, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, την απαγόρευση των βασανιστηρίων, το δικαίωμα στη ζωή και την προστασία των μεταναστών.

Όλα τα εγχειρίδια είναι διαθέσιμα στα αγγλικά και τα περισσότερα και στα γαλλικά.

Πρακτικός οδηγός για δικηγόρους που παρίστανται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – CCBE)

Ο πρακτικός οδηγός για δικηγόρους που παρίστανται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ ή το «Δικαστήριο») απευθύνεται σε δικηγόρους που σκοπεύουν να προσφύγουν ενώπιον του ΕΔΑΔ. Ο οδηγός, ο οποίος αποτελεί κατάλογο ερωτήσεων και απαντήσεων, περιέχει πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων πριν από την άσκηση προσφυγής στο ΕΔΑΔ, ενώπιον του ίδιου του Δικαστηρίου και κατά την εφαρμογή των αποφάσεων του Δικαστηρίου.

Καλύπτονται διάφορες ερωτήσεις στο εγχειρίδιο, μεταξύ άλλων: σε ποιο στάδιο της διαδικασίας ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων πρέπει να γίνεται επίκληση παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου πώς ασκείται προσφυγή στο Δικαστήριο οι τεχνικές πτυχές της διαδικασίας και ο ρόλος ενός δικηγόρου από τη στιγμή που εκδόθηκε απόφαση. Περιλαμβάνονται επίσης αναφορές σε εργαλεία και πόρους που είναι διαθέσιμα για τους διαδίκους και τους δικηγόρους τους.

Ο οδηγός, ο οποίος συντάχθηκε σε συνεργασία με το ΕΔΑΔ, διατίθεται στον ιστότοπο του Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE) στα αγγλικά και στα γαλλικά.

Κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού δικτύου κατάρτισης δικαστικών (ΕΔΚΔ) για την κατάρτιση στο διοικητικό δίκαιο

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση στο διοικητικό δίκαιο έχουν ως στόχο να χρησιμεύσουν ως ενημερωμένο έγκυρο ευρετήριο της σημαντικότερης νομοθεσίας, νομολογίας και τεκμηρίωσης στους διάφορους υποτομείς του ευρωπαϊκού διοικητικού δικαίου. Στόχος τους είναι να παράσχουν μια πολύτιμη πηγή ενημέρωσης για την ανάπτυξη κατάρτισης υψηλού επιπέδου στον τομέα του διοικητικού δικαίου σε ολόκληρη την Ευρώπη και να χρησιμεύσουν ως εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτές σε θέματα απονομής δικαιοσύνης και τους επαγγελματίες του δικαστικού κλάδου σχετικά με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις σε βασικούς τομείς του διοικητικού δικαίου της ΕΕ.

Περιλαμβάνουν μια υποενότητα σχετικά με τα ανθρώπινα και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Ο αγώνας κατά του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων.

Εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης «Ενωμένοι για να τεθεί τέλος στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων»

Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων έχει αναγνωρισθεί διεθνώς ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και μορφή κακοποίησης των παιδιών. Όπως κάθε έμφυλη βία, συνιστά παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος στη ζωή, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια, καθώς και παραβίαση της ισότητας των φύλων, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας, όπως ορίζεται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.

Το εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης «Ενωμένοι για να τεθεί τέλος στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων» προσεγγίζει το θέμα του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στα πλαίσια των υγειονομικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών ασύλου. Οι επαγγελματίες του νομικού κλάδου μπορεί να ενδιαφέρονται για τις δύο πρώτες βασικές ενότητες, οι οποίες εισάγουν στην κατανόηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων ως ζητήματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως ειδικής μορφής έμφυλης βίας. Οι επαγγελματίες του νομικού κλάδου που ειδικεύονται στο δίκαιο του ασύλου μπορεί να ενδιαφέρονται για τις δύο εξειδικευμένες ενότητες στον τομέα του ασύλου.

Το μάθημα είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, τα ιταλικά , τα πορτογαλικά, τα ελληνικά, τα γαλλικά, τα σουηδικά, τα ολλανδικά και τα γερμανικά.

Σχετικός σύνδεσμος

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ)

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/01/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.