Inimõigused

Euroopa Komisjon soovib teha kättesaadavaks koolitusmaterjalid, millest on abi nii õiguspraktikutel kui ka õiguspraktikute koolitajatel, kes saavad neid materjale kasutada oma töös inimõiguste valdkonnas.

Veebisait Help (Euroopa Nõukogu)

Veebisaidi HELP (Human Rights Education for Legal Professionals, inimõigustealane koolitus õiguspraktikutele) lõi Euroopa Nõukogu, et toetada kõigi õiguspraktikute koolitamist inimõigustealase õiguse valdkonnas. Veebisait kujundati 2011. aasta novembris ümber eesmärgiga olla selle teema peamiseks teabepunktiks. Kõik huvitatud isikud võivad sellele veebisaidile sisse logida ja saada juurdepääsu suurele hulgale teabeallikatele Euroopa Inimõiguste Kohtu korraldatud koolituste kohta. Teave on kättesaadav mitmes keeles (sealhulgas inglise, prantsuse ja saksa keeles) ja hõlmab koolitusmaterjale olulisemate kesksete mõistete ja spetsiifiliste küsimuste kohta ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni eri artikleid ja teemasid käsitlevaid ettekandeid ja veebipõhiseid koolitusi.

Kasutajad peavad veebisaidi sisule juurde pääsemiseks registreeruma. Uusi kasutajaid abistab veebilehe kasutamisel ingliskeelne selgitav dokument.

Veebisait HELP in the 28 aitab ELi õiguspraktikutel saada teadmisi ja oskusi selle kohta, kuidas viidata Euroopa Liidu põhiõiguste hartale, Euroopa inimõiguste konventsioonile ja Euroopa sotsiaalhartale. Kättesaadavad on järgmised koolitusmoodulid:

  1. Rassismi, ksenofoobia, homofoobia ja transfoobia vastane võitlus
  2. Andmekaitse
  3. Töötaja õigused
  4. Õigus isikupuutumatusele

Inimõiguste alased käsiraamatud õiguspraktikutele (Euroopa Nõukogu)

Euroopa Nõukogu on välja töötanud mitu käsiraamatut eesmärgiga aidata õiguspraktikutel paremini mõista Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikat.

Need praktilised käsiraamatud hõlmavad järgmisi teemasid: õigus era- ja perekonnaelu austamisele, õigus õiglasele kohtulikule arutamisele, õigus isikuvabadusele ja turvalisusele, õigus mõtte-, südametunnistuse ja usuvabadusele; sõnavabadus, õigus omandile, piinamise keeld, õigus elule ja rändajate kaitse.

Kõik käsiraamatud on kättesaadavad inglise keeles ja suurem osa ka prantsuse keeles.

Praktiline juhend advokaatidele, kes esindavad klienti Euroopa Inimõiguste Kohtus (Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu – CCBE)

Praktiline juhend advokaatidele, kes esindavad klienti Euroopa Inimõiguste Kohtus (edaspidi „kohus”) on suunatud advokaatidele, kes soovivad esitada hagi Euroopa Inimõiguste Kohtusse. Küsimustest ja vastustest koosnev juhend sisaldab teavet ja praktilisi nõuandeid selle kohta, kuidas toimida riiklikes kohtutes enne inimõiguste kohtusse pöördumist, inimõiguste kohtu ees ja kohtu otsuste täitmise ajal.

Juhend hõlmad erinevaid teemasid, kaasa arvatud: missuguses riiklikus kohtus toimuva menetluse etapis tuleks inimõiguste rikkumist käsitleda Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni alusel; kuidas esitada avaldus inimõiguste kohtule; menetluse tehniline korraldus; advokaadi roll pärast otsuse langetamist. Juhend sisaldab ka viiteid pooltele ja nende advokaatidele kättesaadavate vahendite ja ressursside kohta.

Koostöös Euroopa Inimõiguste Kohtuga valminud juhend on kättesaadav Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu veebisaidil inglise ja prantsuse keeles.

Euroopa õigusalase koolituse võrgustiku haldusõiguse alase koolituse suunised

Haldusõiguse alase koolituse suuniste eesmärk on olla kõige olulisemate õigusaktide, kohtupraktika ja seonduva dokumentatsiooni ajakohastatud ja usaldusväärne register Euroopa haldusõiguse eri allvaldkondades. Suunised on väärtusliku teabeallikana abiks kvaliteetsete haldusõiguse alaste koolituste väljatöötamisel kogu Euroopas. Õigusala koolitajad ja töötajad saavad suuniseid kasutada käsiraamatuna, mis käsitleb kõige uuemaid suundumusi ELi haldusõiguse peamistes valdkondades.

Suunistes on ka inim- ja põhiõigusi käsitlev alljaotis.

Võitlus naiste suguelundite moonutamise vastu

E-õppevahend „Teeme ühiselt lõpu naiste suguelundite moonutamisele“

Naiste suguelundite moonutamine on rahvusvaheliselt tunnistatud naiste inimõiguste rikkumiseks ja laste väärkohtlemise vormiks. Nagu iga teisegi soolise vägivalla vormiga, rikutakse sellega Maailma Terviseorganisatsiooni definitsiooni kohaselt põhiõigust elule, vabadusele, turvalisusele, inimväärikusele, meeste ja naiste võrdõiguslikkusele, mittediskrimineerimisele ning füüsilisele ja vaimsele puutumatusele.

E-õppevahend „Teeme ühiselt lõpu naiste suguelundite moonutamisele“ käsitleb naiste suguelundite moonutamist tervishoiu- ja varjupaigateenistuse kontekstis. Õiguspraktikutele võib huvi pakkuda kaks esimest sissejuhatavat moodulit, milles antakse sissejuhatavat teavet naiste suguelundite moonutamise kui inimõigustega seotud küsimuse ning soolise vägivalla erivormi kohta. Varjupaigaõigusele spetsialiseerunud õiguspraktikutele võib huvi pakkuda kaks varjupaigaküsimusi käsitlevat moodulit.

Kursus on kättesaadav ingliseitaaliaportugalikreekaprantsuserootsihollandi ja saksa keeles.

Seonduv link

Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN)

Viimati uuendatud: 22/01/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.