Ihmisoikeudet

Euroopan komissio on laatinut ihmisoikeuksiin liittyvää oppimateriaalia, joka on tarkoitettu avuksi sekä oikeusalan ammattilaisille että oikeusalan ammattilaisten kouluttajille.

HELP-sivusto (Euroopan neuvosto)

Euroopan neuvosto on perustanut ihmisoikeuskoulutusta oikeusalan ammattilaisille tarjoavan HELP-sivuston (Human Rights Education for Legal Professionals) tukeakseen kaikkien oikeusalan ammattilaisten koulutusta ihmisoikeuslainsäädännön alalla. Marraskuussa 2011 uudistetusta sivustosta on tarkoitus tehdä tätä aihetta koskeva ensisijainen tietolähde. Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat kirjautua sivustolle ja tutustua laajaan aineistoon, joka koskee Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuottamaa koulutusta. Tietoa on saatavana useilla kielillä (mm. englanniksi, ranskaksi ja saksaksi) ja se sisältää muun muassa keskeisistä käsitteistä ja erityiskysymyksistä laadittuja koulutusoppaita sekä esittelyjä. Lisäksi tarjolla on verkkokoulutusta useiden Euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklojen ja aiheiden alalta.

Sivuston aineistoon tutustuminen edellyttää rekisteröitymistä. Uudet käyttäjät voivat tutustua sivustoon englanninkielisen käyttöoppaan avulla.

HELP in the 28 auttaa EU:n oikeusalan ammattilaisia hankkimaan tietoja ja taitoja siitä, miten viitataan Euroopan unionin perusoikeuskirjaan, Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan. Saatavilla ovat seuraavat koulutusmoduulit:

  1. Rasismin, muukalaisvihan ja homo- ja transfobian torjunta
  2. Tietosuoja
  3. Työoikeudet
  4. Oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen

Ihmisoikeuskäsikirjat oikeusalan ammattilaisille (Euroopan neuvosto)

Euroopan neuvosto on laatinut useita käsikirjoja, joiden tarkoituksena on auttaa oikeusalan ammattilaisia ymmärtämään paremmin Euroopan ihmisoikeussopimusta ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä.

Näissä käytännön oppaissa käsitellään seuraavia aiheita: oikeus yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen, oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja turvallisuuteen, ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus, ilmaisunvapaus, omistusoikeus, kidutuskielto, oikeus elämään ja maahanmuuttajien suojelu.

Kaikkiin käsikirjoihin voi tutustua englanniksi ja useimpiin myös ranskaksi.

Käytännön opas Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa esiintyville asianajajille (Euroopan unionin asianajajaliittojen neuvosto)

Käytännön opas Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa esiintyville asianajajille on suunnattu asianajajille, jotka aikovat nostaa kanteen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Kysymysten ja vastausten muotoon laadittu opas sisältää tietoa ja käytännön neuvoja kansallisissa tuomioistuimissa vireillä olevia menettelyjä varten ennen asian viemistä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Lisäksi siinä annetaan sekä ihmisoikeustuomioistuimen menettelyjä että sen tuomioiden täytäntöönpanoa koskevia ohjeita.

Oppaassa käsitellään muun muassa sitä, missä kansallisen tuomioistuinmenettelyn vaiheessa ihmisoikeusloukkauksesta olisi vedottava Euroopan ihmisoikeussopimukseen, miten nostaa kanne Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, oikeudenkäyntiin liittyviä teknisiä seikkoja ja asianajajan roolia tuomion antamisen jälkeen. Siinä on myös tietoa asianosaisten ja asianajajien saatavilla olevista välineistä ja resursseista.

Opas on laadittu yhdessä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanssa, ja se on saatavana Euroopan unionin asianajajaliittojen neuvoston (Council of Bars and Law Societies of Europe, CCBE) verkkosivuilla englanniksi ja ranskaksi.

Hallinto-oikeudellista koulutusta koskevat Euroopan juridisen koulutusverkoston (EJTN) suuntaviivat

Hallinto-oikeudellista koulutusta koskevat suuntaviivat tarjoavat ajantasaisen luettelon tärkeimmistä velvoittavista säädöksistä, oikeuskäytännöstä ja aiheeseen liittyvistä asiakirjoista unionin hallinto-oikeuden eri osa-alueilla. Niissä annetaan hyödyllistä tietoa korkealaatuisen hallinto-oikeuden alan koulutuksen kehittämiseksi kaikkialla Euroopassa. Myös oikeusalan kouluttajat ja ammattilaiset saavat niistä keskeiset tiedot viimeisimmästä kehityksestä EU:n hallinto-oikeuden avainaloilla.

Suuntaviivoihin sisältyy ihmis- ja perusoikeuksia koskeva osio.

Naisten sukuelinten silpomisen torjunta

Verkko-opetusväline naisten sukuelinten silpomisen vastaisesta yhteistyöstä

Naisten sukuelinten silpominen katsotaan kansainvälisesti naisten ihmisoikeuksien rikkomiseksi ja lasten kaltoinkohteluksi. Yhdessä muiden sukupuoleen perustuvan väkivallan muotojen kanssa se loukkaa Maailman terveysjärjestön määritelmän mukaan perustavanlaatuista oikeutta elämään, vapauteen, turvallisuuteen, ihmisarvoon, naisten ja miesten tasa-arvoon, syrjimättömyyteen ja ruumiilliseen ja henkiseen koskemattomuuteen.

Naisten sukuelinten silpomisen vastaista yhteistyötä (”United to end female genital mutilation”, UEFGM) koskevassa verkko-opetusvälineessä käsitellään kysymystä naisten sukuelinten silpomisesta terveydenhuolto- ja turvapaikkapalvelujen yhteydessä. Oikeusalan ammattilaiset saattavat olla kiinnostuneita kahdesta perusmoduulista, joissa perehdytään naisten sukuelinten silpomiseen ihmisoikeuskysymyksenä ja erityisenä sukupuoleen perustuvan väkivallan muotona. Turvapaikkaoikeuteen erikoistuville oikeusalan ammattilaisille voi puolestaan olla hyötyä kahdesta turvapaikka-asioiden alan erityismoduulista.

Tämä kurssi on saatavilla englanniksiitaliaksiportugaliksikreikaksiranskaksiruotsiksihollanniksi ja saksaksi.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Euroopan juridinen koulutusverkosto (EJTN)

Päivitetty viimeksi: 22/01/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.