Prawa człowieka

Komisja Europejska pragnie udostępnić materiały szkoleniowe, które będą przydatne zarówno dla prawników praktyków korzystających z nich na własny użytek, jak i dla osób prowadzących szkolenia dla prawników praktyków, które mogłyby wykorzystywać je jako podstawę szkoleń z zakresu praw człowieka.

Strona internetowa HELP (Rada Europy)

Rada Europy opracowała stronę internetową HELP (ang. Human Rights Education for Legal Professionals – kształcenie prawników praktyków w zakresie praw człowieka) w celu wspierania szkolenia wszystkich prawników praktyków zajmujących się prawami człowieka. W listopadzie 2011 r. stronę przeprojektowano tak, aby stała się głównym punktem odniesienia dla osób poszukujących informacji na temat tego zagadnienia. Wszystkie zainteresowane strony mogą zalogować się na tej stronie i uzyskać dostęp do wielu źródeł informacji na temat szkoleń opracowanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Informacje są dostępne w wielu językach (w tym w języku angielskim, francuskim i niemieckim) i obejmują podręczniki szkoleniowe dotyczące kluczowych pojęć, szczegółowe zagadnienia, prezentacje i szkolenia online dotyczące różnych artykułów i zagadnień zawartych w europejskiej konwencji praw człowieka.

Aby uzyskać dostęp do zasobów znajdujących się na wspomnianej stronie internetowej, użytkownicy muszą się zarejestrować. Dla nowych użytkowników udostępniono przewodnik w języku angielskim, aby ułatwić im poruszanie się po stronie.

HELP w 28 wspomaga prawników praktyków z Unii Europejskiej w zdobywaniu wiedzy i umiejętności dotyczących korzystania z Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, europejskiej konwencji praw człowieka i Europejskiej karty społecznej. Dostępne są następujące moduły szkoleniowe:

  1. zwalczanie rasizmu, ksenofobii, homofobii i transfobii;
  2. ochrona danych;
  3. prawa pracownicze;
  4. prawo do integralności osoby.

Podręczniki dotyczące praw człowieka dla prawników praktyków (Rada Europy)

Rada Europy opracowała szereg podręczników, aby pomóc prawnikom praktykom w lepszym zrozumieniu europejskiej konwencji praw człowieka i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Te praktyczne poradniki obejmują następujące zagadnienia: prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, prawo do rzetelnego procesu sądowego, prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, wolność myśli, sumienia i wyznania; wolność wypowiedzi, prawo do posiadania własności, zakaz tortur, prawo do życia i ochrona migrantów.

Wszystkie te podręczniki są dostępne w języku angielskim, a większość również w języku francuskim.

Poradnik praktyczny dla adwokatów występujących przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (Rada Izb Adwokackich i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej – CCBE)

Poradnik praktyczny dla adwokatów występujących przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (EKPC) jest skierowany do adwokatów, którzy zamierzają wnieść sprawę do EKPC. Poradnik, przygotowany w formie pytań i odpowiedzi, zawiera informacje i praktyczne porady dotyczące postępowania przed sądami krajowymi na etapie przed wniesieniem sprawy do EKPC, w toku postępowania oraz na etapie wykonywania wyroków EKPC.

W podręczniku omówiono szereg zagadnień, w tym: na jakim etapie postępowania przed sądami krajowymi należy stawiać zarzuty dotyczące naruszeń praw człowieka na podstawie europejskiej konwencji praw człowieka; jak wnieść skargę do EKPC; techniczne aspekty postępowania oraz rola adwokata po wydaniu wyroku przez EKPC. Uwzględniono również odniesienia do narzędzi i źródeł, które są dostępne dla stron i ich adwokatów.

Opracowany we współpracy z EKPC poradnik jest dostępny na stronie internetowej Rady Izb Adwokackich i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej (CCBE) w językach angielskimfrancuskim.

Wytyczne Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) dotyczące szkoleń z zakresu prawa administracyjnego

Wytyczne dotyczące przeprowadzania szkoleń z zakresu prawa administracyjnego mają służyć jako aktualny i wiarygodny indeks najważniejszych przepisów, orzecznictwa i istotnych dokumentów dotyczących różnych działów europejskiego prawa administracyjnego. Wytyczne mają stanowić cenne źródło informacji na potrzeby opracowywania wysokiej jakości szkoleń z zakresu prawa administracyjnego w całej Europie i mają służyć jako poradnik dla osób prowadzących szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości i dla praktyków przedstawiający najnowsze zmiany w kluczowych obszarach unijnego prawa administracyjnego.

Zawierają one podsekcję dotyczącą praw człowieka i praw podstawowych.

Zwalczanie okaleczania żeńskich narządów płciowych

Internetowe narzędzie szkoleniowe „Razem na rzecz położenia kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych” (ang. UEFGM – United to end female genital mutilation)

Okaleczanie żeńskich narządów płciowych jest uznawane na poziomie międzynarodowym za naruszenie praw człowieka w odniesieniu do kobiet i stanowi formę znęcania się nad dziećmi. Podobnie jak każda inna forma przemocy ze względu na płeć stanowi ono naruszenie prawa podstawowego do życia, wolności, bezpieczeństwa, godności, równouprawnienia płci, niedyskryminacji oraz integralności cielesnej i psychicznej, zgodnie z definicją opracowaną przez Światową Organizację Zdrowia.

W ramach kursu internetowego pt. „Razem na rzecz położenia kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych” (UEFGM) kwestię okaleczania narządów płciowych kobiet porusza się w nawiązaniu do służby zdrowia i służb azylowych. Prawnicy praktycy mogą być zainteresowani pierwszymi dwoma podstawowymi modułami, które przestawiają zagadnienie okaleczania żeńskich narządów płciowych w kontekście naruszenia praw człowieka i szczególnej formy przemocy ze względu na płeć. Prawnicy specjalizujący się w prawie azylowym mogą być zainteresowani dwoma modułami specjalistycznymi dotyczącymi azylu.

Kurs jest dostępny w językach: angielskimwłoskimportugalskimgreckimfrancuskimszwedzkimniderlandzkimniemieckim.

Powiązana strona

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)

Ostatnia aktualizacja: 22/01/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.