Ľudské práva

Európska komisia chce sprístupniť vzdelávacie materiály, ktoré budú slúžiť potrebám odborníkov pracujúcich v oblasti práva, ako aj ich školiteľom, ako zdroj, ktorý môžu použiť pri práci v oblasti ľudských práv.

Webové sídlo HELP (Rada Európy)

Rada Európy vytvorila webové sídlo HELP (vzdelávanie v oblasti ľudských práv pre osoby vykonávajúce právnické povolania) s cieľom podporiť odbornú prípravu všetkých osôb vykonávajúcich právnické povolania v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa ľudských práv. V novembri 2011 bolo toto webové sídlo prepracované tak, aby sa stalo hlavným referenčným miestom k danej téme. Na toto webové sídlo sa môžu prihlásiť všetky zainteresované strany, ktoré tak získajú prístup k veľkému množstvu informačných zdrojov o odbornej príprave vypracovaných Európskym súdom pre ľudské práva. Informácie sú k dispozícii v niekoľkých jazykoch (vrátane angličtiny, francúzštiny a nemčiny) a zahŕňajú príručky odbornej prípravy o kľúčových pojmoch, špecifické otázky, prezentácie a online vzdelávanie zahŕňajúce rozličné články a témy zahrnuté v Európskom dohovore o ľudských právach.

Na získanie prístupu k zdrojom tohto webového sídla sa používatelia musia zaregistrovať. S cieľom uľahčiť novým používateľom orientáciu na tejto stránke je k dispozícii vysvetľujúci dokument v angličtine.

Program HELP in the 28 poskytuje podporu osobám vykonávajúcim právnické povolania v EÚ pri získavaní nových poznatkov a schopností v súvislosti s tým, ako odkazovať na Chartu základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“), Európsky dohovor o ľudských právach (ďalej len „EDĽP“) a Európsku sociálnu chartu. K dispozícii sú tieto vzdelávacie moduly:

  1. Boj proti rasizmu, xenofóbii, homofóbii a transfóbii
  2. Ochrana údajov
  3. Pracovné práva
  4. Právo na nedotknuteľnosť osoby

Príručky pre odborníkov pracujúcich v oblasti práva na tému ľudských práv (Rada Európy)

Rada Európy vypracovala viacero príručiek s cieľom pomôcť odborníkom pracujúcim v oblasti práva lepšie pochopiť Európsky dohovor o ľudských právach a judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva.

Tieto praktické príručky sa vzťahujú na tieto témy: právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, právo na spravodlivý proces, právo na osobnú slobodu a bezpečnosť, sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania; sloboda prejavu, vlastnícke právo, zákaz mučenia, právo na život a ochrana migrantov.

Všetky príručky sú k dispozícii v angličtine a väčšina z nich aj vo francúzštine.

Praktická príručka pre právnikov, ktorí vystupujú pred Európskym súdom pre ľudské práva (Rada advokátskych komôr a združení právnikov Európy – CCBE)

Praktická príručka pre právnikov, ktorí vystupujú pred Európskym súdom pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“ alebo „súd“), je zameraná na právnikov, ktorí majú v úmysle obrátiť sa na ESĽP. Táto príručka vo forme otázok a odpovedí obsahuje informácie a praktické rady pre konania na vnútroštátnych súdoch pred podaním návrhu na ESĽP, pre konania na tomto súde a pre výkon jeho rozhodnutí.

Príručka je venovaná mnohým otázkam vrátane toho, v akej fáze konania na vnútroštátnych súdoch by sa pri porušovaní ľudských práv malo odvolať na Európsky dohovor o ľudských právach, ako podať žalobu súdu, ako aj technickým aspektom konaní a úlohy právnika po vynesení rozsudku. Sú v nej uvedené aj odkazy na nástroje a zdroje dostupné pre účastníkov konania a ich právnikov.

Táto príručka, ktorá bola vypracovaná v spolupráci s ESĽP, je k dispozícii na webovom sídle Rady advokátskych komôr a združení právnikov Európy (CCBE) v angličtine a vo francúzštine.

Usmernenia Európskej siete odbornej justičnej prípravy (EJTN) o odbornej príprave v oblasti správneho práva

Usmernenia o odbornej príprave v oblasti správneho práva majú slúžiť ako aktuálny smerodajný index najdôležitejších právnych predpisov, judikatúry a príslušnej dokumentácie v rozličných podoblastiach európskeho správneho práva. Ich cieľom je poskytnúť cenný zdroj informácií na vypracovanie vysokokvalitnej odbornej prípravy v oblasti správneho práva v celej Európe a slúžiť ako príručka pre súdnych školiteľov a odborníkov z praxe o najnovšom vývoji v kľúčových oblastiach správneho práva EÚ.

Tieto usmernenia zahŕňajú pododdiel venovaný ľudským a základným právam.

Boj proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov

Nástroj elektronického vzdelávania „Spoločne za skončenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov“ (UEFGM)

Mrzačenie ženských pohlavných orgánov sa na medzinárodnej úrovni považuje za porušovanie ľudských práv žien a za jednu z foriem týrania detí. Takisto ako akákoľvek iná forma násilia založeného na rodovej príslušnosti je porušením základného práva na život, slobodu, bezpečnosť, dôstojnosť, rovnosť medzi ženami a mužmi, nediskrimináciu a telesnú a duševnú integritu, ako ich vymedzuje Svetová zdravotnícka organizácia.

„Spoločne za skončenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov“ (UEFGM) je elektronický vzdelávací kurz, ktorý sa zaoberá problematikou mrzačenia ženských pohlavných orgánov v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou a s azylovými službami. Odborníci pracujúci v oblasti práva môžu mať záujem o prvé dva základné moduly, ktoré poskytujú úvod k problematike mrzačenia ženských pohlavných orgánov ako otázky ľudských práv a ako osobitnej formy násilia založeného na rodovej príslušnosti. Odborníci pracujúci v oblasti práva, ktorí sa špecializujú na oblasť azylového práva, môžu mať záujem o dva moduly špecificky zamerané na oblasť azylu.

Kurz je k dispozícii v angličtinetaliančineportugalčinegréčtine, vo francúzštine, vošvédčine, v holandčinenemčine.

Súvisiaci odkaz

Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN)

Posledná aktualizácia: 22/01/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.