Mänskliga rättigheter

Europeiska kommissionens avsikt är att utbildningsmaterialet ska vara till hjälp både för rättstillämpare för eget bruk och som en resurs för fortbildare av rättstillämpare i deras arbete på människorättsområdet.

Webbplatsen HELP (Europarådet)

Webbplatsen HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) har tagits fram av Europarådet för att stödja utbildningen av alla rättstillämpare i människorättslagstiftning. Webbplatsen gjordes om i november 2011 och ambitionen är att den ska bli den primära referenspunkten i ämnet. Alla intresserade kan logga in på webbplatsen och ta del av en mängd information om utbildning som tagits fram av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (nedan kallad Europadomstolen). Informationen finns tillgänglig på flera språk (bl.a. engelska, franska tyska) och innehåller manualer om nyckelbegrepp, specifika frågor, presentationer och online-utbildning avseende olika artiklar och ämnesområden i Europakonventionen.

Användare måste registrera sig för att få tillgång till webbplatsen. Ett förklarande dokument finns på engelska till hjälp för nya användare att orientera sig på webbplatsen.

HELP in the 28 stöder rättstillämpare i EU att förvärva kunskaper och färdigheter om hur man hänvisar till EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och den europeiska sociala stadgan. Följande utbildningsmoduler finns tillgängliga:

  1. Kamp mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och transfobi
  2. Dataskydd
  3. Arbetstagares rättigheter
  4. Människans rätt till integritet

Människorättshandböcker för rättstillämpare (Europarådet)

Europarådet har utarbetat flera handböcker för att hjälpa rättstillämpare att bättre förstå den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen) och Europadomstolens rättspraxis.

De här praktiska riktlinjerna omfattar följande ämnen: rätten till skydd för privat- och familjeliv, rätten till en rättvis rättegång, rätten till personlig frihet och säkerhet, tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, yttrandefrihet, rätten till egendom, förbud mot tortyr, rätten till liv och skydd av migranter.

Handböckerna är tillgängliga på engelska och de flesta av dem också på franska.

Practical guide for lawyers appearing before the European Court of Human Rights (Council of Bar and Law Societies in Europe – CCBE)

Denna vägledning är tänkt för advokater som avser att föra upp ett mål till Europadomstolen. Den som består av en lista med frågor och svar, innehåller information och praktiska råd vid förfaranden inför nationella domstolar före ansökan till Europadomstolen, vid denna domstol, och när dess domar verkställs.

Flera frågor tas upp i handboken, bl.a. i vilket skede av förfarandet inför nationella domstolar som kränkningar av människorätten bör anföras med hänvisning till Europakonventionen, hur man inger en ansökan till Europadomstolen, de tekniska aspekterna av förfarandet, och advokatens roll när dom väl har meddelats. En hänvisning ingår också till verktyg och resurser tillgängliga för parterna och deras advokater.

Vägledningen har tagits fram i partnerskap med Europadomstolen och är tillgänglig på webbplatsen för Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) på engelska och på franska.

EJTN:s Administrative law training guidelines

Dessa riktlinjer för fortbildning i förvaltningsrätt är avsedda att vara ett aktualiserat index över den viktigaste lagstiftningen, rättspraxis och relevant dokumentation inom olika underområden av EU:s förvaltningslagstiftning. Avsikten är att de ska vara en värdefull informationskälla för att ta fram högkvalitativa kurser på området förvaltningslag över hela Europa och fungera som handbok för fortbildare och rättstillämpare över de senaste nyheterna inom centrala områden av EU:s förvaltningslagstiftning.

En underavdelning ingår om mänskliga och grundläggande rättigheter.

Kampen mot kvinnlig könsstympning

E-kursen "United to end female genital mutilation

Kvinnlig könsstympning är internationellt erkänt som en kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter och en form av övergrepp mot barn. Liksom alla andra former av könsrelaterat våld utgör den ett brott mot den grundläggande rätten till liv, frihet, säkerhet, värdighet, jämlikhet mellan kvinnor och män, icke-diskriminering samt mot den fysiska och mentala integriteten, i enlighet med Världshälsoorganisationens definition.

E-kursen "United to end female genital mutilation" tar upp denna fråga i sammanhang av hälso- och asyltjänster. Rättstillämpare kan vara intresserade av de första två grundmodulerna som innehåller en introduktion till kvinnlig könsstympning som en människorättsfråga och som en särskild form av könsrelaterat våld. De två specialmodulerna på asylområdet kan intressera rättstillämpare som är specialiserade på asylrätt.

Kursen finns tillgänglig på engelskaitalienskaportugisiskagrekiskafranskasvenskanederlänska och tyska.

Länkar

Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN)

Senaste uppdatering: 22/01/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.