Права на детето

Европейската комисия желае да предостави материали за обучение, които ще бъдат в помощ както на практикуващите юристи за тяхно лично ползване, така и на обучителите на практикуващи юристи като ресурс за тяхната работа в областта на правата на детето.

Правосъдие, съобразено с интересите на децата

Правосъдие по въпроси, свързани с деца, които са жертви и свидетели на престъпления

Борба с трафика на деца

Борба с гениталното осакатяване на жени

Правосъдие, съобразено с интересите на децата

Насоки относно правосъдие, съобразено с интересите на децата (Съвет на Европа)

В насоките относно правосъдието, съобразено с интересите на децата, се разглеждат въпроси, свързани с ролята, възгледите, правата и нуждите на децата в рамките на съдебното производство и алтернативните процедури. Насоките и придружаващият ги обяснителен меморандум могат да бъдат използвани при създаване на модули за обучение. Те са приети на 17 ноември 2010 г. от Комитета на министрите на Съвета на Европа. Насоките са достъпни наанглийски и френски език, а преводите им на много други езици на ЕС са достъпни тук.

Набор от инструменти за правосъдие, съобразено с интересите и правата на децата (Международна мрежа за правата на детето — CRIN)

Международната мрежа за правата на детето е разработила набор от инструменти във връзка с правото на детето на правосъдие, съобразено с неговите интереси, включително примери за най-добри практики, международни и регионални стандарти и изследвания, както и други ресурси. Той е достъпен на английски, френски и испански език.

Набор от инструменти във връзка с отклоняване на детето от системата за наказателно правосъдие и алтернативи на задържане (УНИЦЕФ)

УНИЦЕФ разработи набор от инструменти за съдебни производства и алтернативи на задържане, които предоставят указания за това как да се гарантира, че правата на децата в конфликт със закона са гарантирани съгласно член 37, буква б), член 40, параграф 1, член 40, параграф 3, ,буква б) и член 40, параграф 4 от Конвенцията за правата на детето. Наборът от инструменти предоставя практически съвети за това как да се прилагат отклоняването на детето от системата за наказателно правосъдие и алтернативите на задържане, като освен това включва примери за проекти и други ресурси от редица държави, подпомагащи практическото осъществяване на идеите.

Отклоняването е означава (пре)насочване на деца в конфликт със закона извън системата на наказателното правосъдие към по-различен начин на решаване проблема, което позволява голям брой от случаите да бъдат разгледани и решени от несъдебни органи и се избягват негативните ефекти от формалните съдебни производства и създаването на криминално досие. „Алтернативите на задържане“ се отнасят до мерки, които могат да бъдат наложени на деца, формално осъдени чрез наказателната съдебна система, както преди процеса, така и по време на процеса, без да бъдат лишавани от свобода.

Наборът от инструменти е достъпен на английски език тук.

Международна обсерватория на правосъдието за непълнолетни лица (IJJO)

Международната обсерватория на правосъдието за непълнолетни лица (IJJO) е основана през 2003 г. с цел да насърчи световното правосъдие без граници за непълнолетни лица. Чрез своя уебсайт IJJO цели да насърчи обмена на знания и добри практики, източници на информация, ключови изследвания и доклади. Тя също така участва в разработването на обучения в тази област. Уебсайтът е достъпен на английски, френски и испански език.

Междуведомствена група по правосъдие за непълнолетни лица

Междуведомствената група по правосъдие за непълнолетни лица поддържа база данни, която осигурява добър общ поглед върху материалите за обучение, които са налице в тази област и в които може да бъде търсено, за да се намерят инструменти, наръчници и ръководства за обучение. Тя е достъпна на английски, френски и испански език.

Наръчник за обучение по правосъдие за непълнолетни лица (Penal Reform InternationalPRI и УНИЦЕФ)

Наръчникът за обучение по правосъдие за непълнолетни лица е предназначен да помага при организиране на обучението относно правата на детето. Наръчникът за обучение може да бъде използван от всяка структура, която организира сесии за обучение, предназначени за професионалисти, включително съдии, магистрати, адвокати, прокурори, полицията, персонал по задържане, социални работници и други участници, които работят с деца правонарушители. Той е публикуван от Penal Reform International (PRI) и УНИЦЕФ.

Наръчникът е достъпен на английски език.

Наръчник за обучение относно защита на правата на децата в системата за наказателно правосъдие (Penal Reform International – PRI)

Наръчникът „Защита на правата на децата в системата на наказателното правосъдие: наръчник за обучение“ е предназначен да бъде цялостен справочник за работещи в различни области професионалисти или служители на агенции в рамките на системата за наказателно правосъдие. Модулът за обучение е насочен към специалисти и заинтересовани страни, които участват в обучението като част от тяхната работа, и е предназначен да им помага да преподават по-ефективно описаните в наръчника принципи, като се използва основана на опита методика.

Наръчникът обхваща въпроси, свързани с деца правонарушители и деца, които са жертви и свидетели. Той също така разглежда начини за реагиране по отношение на деца, които могат да бъдат изложени на риск от съдебно преследване. В рамките на тези области наръчникът се съсредоточава върху теми като закрила на детето, превенция на престъпления, правоприлагане, съдебни производства, постановяване на присъди и рехабилитация.

Разработения от Penal Reform International наръчник е достъпен на английски език.

Правосъдие по въпроси, свързани с деца, които са жертви и свидетели на престъпления

Наръчник за професионалисти и политици относно правосъдието по въпроси, свързани с деца, които са жертви и свидетели на престъпления (Служба на ООН по наркотиците и престъпността – СНПООН)

Наръчникът, изготвен за професионалисти и политици, е предназначен да помага на държавите при изпълнението на национално ниво на насоките относно правосъдието по въпроси, свързани с деца, които са жертви и свидетели на престъпления, както и други съответни международни насоки. Той се основава на най-добрите международни практики в областта на третирането на деца, които са жертви и свидетели на престъпления, в системата за наказателно правосъдие. Наръчникът дава насоки за политици и за професионалисти, занимаващи се с деца, които са жертви и свидетели на престъпления, като съдии, медицински и помощен персонал, служители на правоприлагащи органи, прокурори, социални работници, служители в неправителствени организации (НПО) и учители. Наръчникът е достъпен на английски, френски и испански език. По същата тема на английски език също така са достъпни закон— образец и коментарите по него.

Онлайн обучение по насоките на ООН за правосъдие по въпроси, свързани с деца, които са жертви и свидетели на престъпления (СНПООН и УНИЦЕФ)

Това онлайн обучение може да бъде следвано от всеки професионалист или работещ в тази област, който е заинтересован или работи в областта на предоставянето на помощ за деца, които са жертви и свидетели на престъпления. Курсът е разработен съвместно от СНПООН, УНИЦЕФ и Международното бюро за правата на детето (МБПД) с подкрепата на правителството на Канада. Онлайн обучението е безплатно и достъпът до него се осъществява просто чрез регистриране на уебсайта. След като преминат през всички съответни тестове, потребителите получават сертификат за завършен курс. Курсът е достъпен на английски език.

Борба с трафика на деца

Насоки относно закрилата на деца, които са жертви на трафик (УНИЦЕФ)

Насоките относно закрилата на деца, които са жертви на трафик, определят стандартите за най-добри практики, основани на международните политики за правата на човека. Насоките обхващат закрилата на деца, които са жертви на трафик, от момента на тяхното идентифициране до момента на тяхното връщане и повторна интеграция и могат да бъдат използвани заедно с други насоки и инструменти, разработени с цел да помогнат за предотвратяване на трафика на деца. На национално и регионални ниво тези насоки могат да бъдат използвани като отправна точка за разработване на политики и практики, като се вземат предвид местните обстоятелства, ограничения и ресурси. Целта на насоките е да се подпомогнат правителствата и държавните субекти, международните организации и НПО, както и други доставчици на услуги. Те са достъпни на английски език.

Други ресурси на УНИЦЕФ относно закрилата на детето могат да бъдат намерени тук.

Наръчник за обучение относно борбата с трафика на деца с цел трудова, сексуална и други форми на експлоатация (Международна организация на труда МОТ)

Този наръчник за обучение е предназначен да помага на правителства, служители, работодатели и международни организации, както и НПО, участващи в борбата с трафика на деца за трудова, сексуална и други форми на експлоатация. Той се състои от три учебника (Разбиране на трафика на деца, Действия срещу трафика на деца на политическо и информационно ниво и Процесуални въпроси), книга за практически упражнения, както и ръководство за обучители. Ръководството е достъпно на английски, френски и испански език. То е разработено от МОТ и УНИЦЕФ и е част от глобалната инициатива на ООН за борба с трафика на хора.

Борба с гениталното осакатяване на жени

Инструмент за електронно обучение „Обединени за прекратяване на гениталното осакатяване на жени“ (UEFGM)

Гениталното осакатяване на жени (FGM) е международно признато като нарушение на правата на жените и форма на насилие над деца. Като всяка друга форма на основано на пола насилие то представлява нарушение на основните права на живот, свобода, сигурност, достойнство, равенство между жените и мъжете, недискриминация и физическа и психическа неприкосновеност съгласно определението на Световната здравна организация.

Курсът за електронно обучение „Обединени за прекратяване на гениталното осакатяване на жени“ (UEFGM) разглежда проблема за FGM в контекста на здравните служби и службите за предоставяне на убежище. Практикуващите юристи могат да бъдат заинтересовани от първите два основни модула, които предоставят въведение в разбирането на FGM като въпрос, свързан с правата на човека, и като специфична форма на основано на пола насилие. Практикуващите юристи, специализирани в правото в областта на убежището, могат да бъдат заинтересовани от двата специализирани модула в областта на предоставянето на убежище.

Курсът е достъпен на английски, италиански и португалски език.

Последна актуализация: 06/10/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.