Δικαιώματα του παιδιού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να καταστήσει διαθέσιμο υλικό κατάρτισης που θα είναι χρήσιμο τόσο για τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου, για δική τους χρήση, όσο και για τους εκπαιδευτές επαγγελματιών του νομικού κλάδου, ως πόρος για την εργασία τους στο πεδίο των δικαιωμάτων του παιδιού.

Φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη

Δικαιοσύνη σε υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται παιδιά ως θύματα ή μάρτυρες εγκληματικών πράξεων

Καταπολέμηση της εμπορίας παιδιών

Καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων

Φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη

Κατευθυντήριες γραμμές για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη (Συμβούλιο της Ευρώπης)

Οι κατευθυντήριες γραμμές για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη εξετάζουν θέματα σχετικά με το ρόλο, τις απόψεις, τα δικαιώματα και τις ανάγκες των παιδιών κατά τις δικαστικές και τις εναλλακτικές διαδικασίες. Οι κατευθυντήριες γραμμές και το συνοδευτικό επεξηγηματικό σημείωμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τον σχεδιασμό ενοτήτων κατάρτισης. Εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 17 Νοεμβρίου 2010. Είναι διαθέσιμες στην αγγλική και γαλλική γλώσσα μεταφράσεις σε πολλές άλλες γλώσσες της ΕΕ είναι διαθέσιμες εδώ.

Εργαλειοθήκη για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη και τα δικαιώματα του παιδιού (Διεθνές Δίκτυο Δικαιωμάτων του Παιδιού – CRIN)

Το Διεθνές Δίκτυο Δικαιωμάτων του Παιδιού εκπόνησε μια εργαλειοθήκη για το δικαίωμα του παιδιού σε μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη σε αυτήν περιλαμβάνονται παραδείγματα ορθής πρακτικής, πρότυπα και έρευνα σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και άλλοι πόροι. Διατίθεται στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα ισπανικά.

Εργαλειοθήκη για την παρέκκλιση από δικαστικές διαδικασίες και τις εναλλακτικές ως προς την κράτηση ποινές (UNICEF)

Η UNICEF εκπόνησε μια εργαλειοθήκη για την παρέκκλιση από δικαστικές διαδικασίες και τις εναλλακτικές ως προς την κράτηση ποινές, η οποία εξηγεί το πώς διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που παραβαίνουν τον νόμο, σύμφωνα με τα άρθρα 37 σημείο (β), 40 παράγραφος 1, 40 παράγραφος 3 σημείο β) και 40 παράγραφος 4 της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού. Η εργαλειοθήκη παρέχει πρακτικές συμβουλές σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της εκτροπής από δικαστικές διαδικασίες και των εναλλακτικών ως προς την κράτηση λύσεων, περιλαμβάνει δε και παραδείγματα σχεδίων και λοιπών πόρων από διάφορες χώρες, προκειμένου να διευκολύνει την πρακτική εφαρμογή των ιδεών.

Ως παρέκκλιση νοείται η υπό όρους υπαγωγή των παιδιών που παραβαίνουν τον νόμο σε έναν τρόπο επίλυσης της υπόθεσης εκτός δικαστικής διαδικασίας, έτσι ώστε πολλές — ενδεχομένως οι περισσότερες — περιπτώσεις να αντιμετωπίζονται από μη δικαστικούς φορείς με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις της επίσημης δικαστικής διαδικασίας και η επιβάρυνση του ποινικού μητρώου. Οι «εναλλακτικές ως προς την κράτηση ποινές» αναφέρονται σε μέτρα που μπορεί να επιβληθούν σε παιδιά τα οποία έχουν υπαχθεί επισήμως στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, τόσο κατά την προδικασία όσο και κατά την επιβολή της ποινής, χωρίς στέρηση της ελευθερίας τους.

Η εργαλειοθήκη διατίθεται εδώ στην αγγλική γλώσσα.

Διεθνές παρατηρητήριο της δικαιοσύνης ανηλίκων (IJJO)

Το Διεθνές παρατηρητήριο της δικαιοσύνης ανηλίκων (IJJO) ιδρύθηκε το 2003 με σκοπό την ενθάρρυνση της παγκόσμιας δικαιοσύνης ανηλίκων χωρίς σύνορα. Μέσω του δικτυακού του τόπου, το IJJO έχει ως στόχο να προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων και ορθών πρακτικών, πηγών πληροφοριών, έρευνας σε βασικά ζητήματα και εκθέσεων. Δραστηριοποιείται επίσης στην ανάπτυξη της κατάρτισης στον τομέα αυτό. Ο δικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα ισπανικά.

Διοργανικό πάνελ για τη δικαιοσύνη ανηλίκων

Το διοργανικό πάνελ για τη δικαιοσύνη ανηλίκων διατηρεί βάση δεδομένων η οποία προσφέρει καλή επισκόπηση του προσβάσιμου επιμορφωτικού υλικού στον εν λόγω τομέα και στην οποία μπορεί να γίνει αναζήτηση (με φίλτρα) για την εξεύρεση εργαλείων, εγχειριδίων και εγχειριδίων κατάρτισης. Διατίθεται στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα ισπανικά.

Εγχειρίδιο κατάρτισης της δικαιοσύνης ανηλίκων (Διεθνής Ποινική Μεταρρύθμιση και UNICEF)

Το εγχειρίδιο κατάρτισης της δικαιοσύνης ανηλίκων έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στη διοργάνωση κατάρτισης για τα δικαιώματα του παιδιού. Το εγχειρίδιο κατάρτισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε φορέα κατάρτισης που διοργανώνει κατάρτιση για επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων των δικαστών, των δικηγόρων, των εισαγγελέων, των αστυνομικών, του προσωπικού καταστημάτων κράτησης, των κοινωνικών λειτουργών και άλλων φορέων που εργάζονται με παιδιά τα οποία παραβαίνουν τον νόμο. Το εγχειρίδιο δημοσιεύθηκε από τη Διεθνή Ποινική Μεταρρύθμιση (PRI) και τη UNICEF.

Διατίθεται εδώ στην αγγλική γλώσσα.

Εγχειρίδιο κατάρτισης για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών στα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης (Διεθνής Ποινική Μεταρρύθμιση)

Το «Εγχειρίδιο κατάρτισης για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών στα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης » αποσκοπεί στο να αποτελέσει έναν πλήρη οδηγό αναφοράς για όσους ασκούν διάφορα επαγγέλματα ή εργάζονται σε οργανισμούς στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης. Η ενότητα κατάρτισης απευθύνεται σε επαγγελματίες και φορείς που εμπλέκονται στην κατάρτιση στο πλαίσιο της εργασίας τους και έχει ως στόχο να τους βοηθήσει να διδάσκουν αποτελεσματικά τις αρχές που περιγράφονται στο εγχειρίδιο, μέσω μεθοδολογίας κατάρτισης που έχει ως βάση την εμπειρία.

Το εγχειρίδιο ασχολείται με τα παιδιά που είναι παραβάτες του νόμου, θύματα ή μάρτυρες. Εξετάζει επίσης τους τρόπους αντιμετώπισης παιδιών που κινδυνεύουν να υπαχθούν στα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης. Στο πλαίσιο των εν λόγω τομέων, το εγχειρίδιο επικεντρώνεται σε θέματα όπως η προστασία του παιδιού, η πρόληψη της εγκληματικότητας, η επιβολή του νόμου, η δίκη, η καταδίκη και η αποκατάσταση.

Το εγχειρίδιο, το οποίο εκπόνησε η Διεθνής Ποινική Μεταρρύθμιση, είναι διαθέσιμο στην αγγλική γλώσσα.

Δικαιοσύνη σε υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται παιδιά ως θύματα ή μάρτυρες εγκληματικών πράξεων

Εγχειρίδιο για τους επαγγελματίες και τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής για τη δικαιοσύνη σε υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται παιδιά ως θύματα ή μάρτυρες εγκληματικών πράξεων (Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον έλεγχο των ναρκωτικών και την πρόληψη του εγκλήματος — UNODC)

Το εγχειρίδιο για τους επαγγελματίες και τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, προορίζεται να βοηθήσει τις χώρες να υλοποιήσουν, σε εθνικό επίπεδο, τις κατευθυντήριες γραμμές για τη δικαιοσύνη σε υποθέσεις με παιδιά ως θύματα ή μάρτυρες εγκληματικών πράξεων, καθώς και άλλες σχετικές διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές. Βασίζεται στη διεθνή βέλτιστη πρακτική όσον αφορά τη μεταχείριση, από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, των ανήλικων θυμάτων και μαρτύρων εγκληματικών πράξεων. Το εγχειρίδιο αποσκοπεί να χρησιμεύσει ως καθοδήγηση για τους φορείς χάραξης πολιτικής και για τους επαγγελματίες που ασχολούνται με παιδιά ως θύματα ή μάρτυρες εγκληματικών πράξεων, όπως δικαστές, ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό, υπαλλήλους επιβολής του νόμου, εισαγγελείς, κοινωνικούς λειτουργούς, προσωπικό μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και εκπαιδευτικούς. Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα ισπανικά. Διατίθεται επίσης στα αγγλικά υπόδειγμα νομοθεσίας και συναφείς παρατηρήσεις για το ίδιο θέμα.

Διαδικτυακή κατάρτιση για τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ σχετικά με τη δικαιοσύνη σε υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται παιδιά ως θύματα ή μάρτυρες εγκληματικών πράξεων (UNODC και UNICEF)

Τη διαδικτυακή αυτή κατάρτιση μπορούν να παρακολουθήσουν οι επαγγελματίες ή οι φορείς χάραξης πολιτικής που ενδιαφέρονται ή που εργάζονται ήδη στον τομέα της στήριξης των παιδιών τα οποία είναι θύματα ή μάρτυρες εγκληματικών πράξεων. Τη σειρά μαθημάτων εκπόνησαν από κοινού το UNODC, η UNICEF και το Διεθνές Γραφείο για τα δικαιώματα των παιδιών (IBCR), με τη στήριξη της κυβέρνησης του Καναδά. Διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο για την πρόσβαση απαιτείται απλώς εγγραφή στον δικτυακό τόπο. Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της κατάρτιση χορηγείται σε χρήστες που περνούν όλα τα σχετικά τεστ. Διατίθεται στην αγγλική γλώσσα.

Καταπολέμηση της εμπορίας παιδιών

Κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των παιδιών που γίνονται θύματα εμπορίας (UNICEF)

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των παιδιών που γίνονται θύματα εμπορίας ορίζουν πρότυπα ορθής πρακτικής βάσει διεθνών πολιτικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι κατευθυντήριες γραμμές καλύπτουν την προστασία των παιδιών που γίνονται θύματα εμπορίας, από τον εντοπισμό τους έως την επιστροφή και την επανένταξή τους, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλες κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία που αναπτύχθηκαν για την πρόληψη της εμπορίας παιδιών. Σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως σημείο αφετηρίας για την ανάπτυξη πολιτικών και πρακτικών, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών συνθηκών, περιορισμών και πόρων. Ο στόχος των κατευθυντηρίων γραμμών είναι να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις και τους κρατικούς φορείς, τους διεθνείς οργανισμούς, τις ΜΚΟ και λοιπούς φορείς παροχής υπηρεσιών. Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι διαθέσιμες στην αγγλική γλώσσα.

Άλλοι πόροι της UNICEF σχετικά με την προστασία των παιδιών διατίθενται εδώ.

Εγχειρίδιο κατάρτισης για την καταπολέμηση της εμπορίας παιδιών για εργασιακή, σεξουαλική και άλλες μορφές εκμετάλλευσης (Διεθνής Οργάνωση Εργασίας — ΔΟΕ)

Το παρόν εγχειρίδιο αποσκοπεί στο να βοηθήσει τις κυβερνήσεις, τους εργαζόμενους, τους εργοδότες, τους διεθνείς οργανισμούς και τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της εμπορίας παιδιών για εργασιακή, σεξουαλική και άλλες μορφές εκμετάλλευσης. Αποτελείται από τρεις τόμους (Τι είναι η εμπορία παιδιών;, Δράση για την καταπολέμηση της εμπορίας παιδιών σε επίπεδο πολιτικής και ευαισθητοποίησης και Ζητήματα διαδικασίας), ένα βιβλίο πρακτικών ασκήσεων και έναν οδηγό για τους διαμεσολαβητές. Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα ισπανικά. Συντάχθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και την UNICEF και αποτελεί τμήμα της παγκόσμιας πρωτοβουλίας του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων

«Ενωμένοι για να σταματήσουμε τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων» (UEFGM): ένα εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης

Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αναγνωρίζεται διεθνώς ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και ως μορφή παιδικής κακοποίησης. Όπως και κάθε άλλη μορφή βίας με βάση το φύλο, συνιστά παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος στη ζωή, την ελευθερία, την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια, την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, τη μη διακριτική μεταχείριση και τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα, όπως ορίζονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.

Η σειρά μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης: «Ενωμένοι για να σταματήσουμε τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων» (UEFGM) αντιμετωπίζει το ζήτημα του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στο πλαίσιο των υπηρεσιών υγείας και ασύλου. Οι επαγγελματίες του νομικού κλάδου ενδεχομένως να ενδιαφέρονται για τις δύο πρώτες βασικές ενότητες, που αποτελούν εισαγωγή στην κατανόηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων ως ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως ειδική μορφή βίας με βάση το φύλο. Οι επαγγελματίες του νομικού κλάδου που ειδικεύονται στον τομέα του δικαίου για το άσυλο μπορεί να ενδιαφέρονται για τις δύο ειδικές ενότητες στον τομέα του ασύλου.

Η σειρά μαθημάτων είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, τα ιταλικά και τα πορτογαλικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/10/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.