Prava djeteta

Europska komisija želi staviti na raspolaganje materijale koji će poslužiti pravosudnim djelatnicima za osobne potrebe, ali i njihovim predavačima kao materijal za rad u području prava djeteta.

Pravosuđe prilagođeno djeci

Pravosuđe u pitanjima koja se odnose na djecu žrtve i svjedoke zločina

Borba protiv trgovanja djecom

Borba protiv genitalnog sakaćenja žena

Pravosuđe prilagođeno djeci

Smjernice o pravosuđu prilagođenom djeci (Vijeće Europe)

Smjernice o pravosuđu prilagođenom djeci odnose se na pitanja uloge, stajališta, prava i potreba djece u sudskim postupcima i alternativnim postupcima. Smjernice i prateće obrazloženje mogu se upotrijebiti u izradi modula za izobrazbu. Donio ih je Odbor ministara Vijeća Europe 17. studenoga 2010. Dostupne su naengleskom ifrancuskom, a ovdje su dostupni prijevodi na mnogim drugim jezicima EU-a.

Priručnik o pravosuđu prilagođenom djeci i o dječjim pravima (Međunarodna mreža o pravima djeteta – CRIN)

Međunarodna mreža o pravima djeteta pripremila je priručnik o pravu djeteta na pravosuđe prilagođeno djeci, uključujući primjere dobre prakse, međunarodne i regionalne norme i istraživanja i ostale resurse. Priručnik je dostupan na engleskom, francuskom i španjolskom.

Priručnik o odstupanju od sudskih postupaka i alternativama pritvoru (UNICEF)

UNICEF je pripremio priručnik o sudskim postupcima i alternativama pritvoru u kojem su navedene smjernice o tome kako osigurati zaštitu prava djece, u slučajevima kada djeca prekrše zakon, u skladu s člankom 37. točkom (b)., člankom 40. stavkom 1., člankom 40. stavkom 3. točkom (b) i člankom 40. stavkom 4. Konvencije o pravima djeteta. U priručniku su navedeni praktični savjeti o tome kako izbjeći sudski postupak i primijeniti alternative pritvoru te su uključeni primjeri projekata i ostalih resursa iz raznih zemalja kao pomoć u primjeni tih ideja u praksi.

Odstupanje od sudskih postupaka uvjetno je odmicanje djece koja su prekršila zakon od sudskih postupaka i njihovo usmjeravanje prema drugačijim načinima rješavanja problema. Mnoge od tih problema, a možda i većinu, rješavaju izvansudska tijela i time se izbjegavaju negativni učinci formalnih sudskih postupaka i upis u kaznenu evidenciju. Izrazom „alternative pritvoru” misli se na mjere koje se mogu izreći djeci koja se nalaze u sustavu kaznenog pravosuđa u fazi prije suđenja i u fazi izricanja kazne, a da pritom ne budu lišena slobode.

Priručnik je dostupanovdje na engleskom.

Međunarodni opservatorij maloljetničkog pravosuđa (IJJO)

Međunarodni opservatorij maloljetničkog pravosuđa (IJJO) osnovan je u 2003. s ciljem poticanja globalnog maloljetničkog pravosuđa bez granica. Putem svog web-mjesta IJJO planira promicati razmjenu znanja i dobre prakse, izvora informacija, ključnih istraživanja i izvješća. Sudjeluje i u razvoju izobrazbe u tome području. Web-mjesto je dostupno na engleskom, francuskom i španjolskom.

Međuagencijski odbor za maloljetničko pravosuđe

Međuagencijski odbor za maloljetničko pravosuđe vodi bazu podataka u kojoj se nalazi dobar pregled materijala za izobrazbu dostupnih u tome području i u kojoj se primjenom filtara mogu pretraživati alati, udžbenici i priručnici za izobrazbu. Baza je dostupna na engleskom, francuskom i španjolskom.

Priručnik za izobrazbu o maloljetničkom pravosuđu (Penal Reform International – PRI i UNICEF)

Svrha je Priručnika za izobrazbu o maloljetničkom pravosuđu olakšavanje organizacije tečajeva izobrazbe o pravima djeteta. Priručnik za izobrazbu može upotrijebiti pružatelj izobrazbe koji organizira tečajeve izobrazbe usmjerene na stručnjake, uključujući suce, odvjetnike, državne odvjetnike, policiju, zatvorske djelatnike, socijalne radnike i ostale dionike koji rade s djecom koja su prekršila zakon. Priručnik su objavile organizacije Penal Reform International (PRI) i UNICEF.

Dostupan je ovdje naengleskom.

Priručnik za izobrazbu o zaštiti prava djece u sustavima kaznenog pravosuđa (Penal Reform International – PRI)

Zaštita prava djece u sustavima kaznenog pravosuđa: priručnik za izobrazbu trebao bi služiti kao sveobuhvatan referentni vodič za razne djelatnike ili tijela u sustavu kaznenog pravosuđa. Modul za izobrazbu namijenjen je stručnjacima i dionicima kojima je sudjelovanje u izobrazbi dio opisa posla i kojima bi ona trebala pomoći da učinkovito podučavaju o načelima opisanima u priručniku primjenom metodologije osposobljavanja utemeljene na iskustvu.

Priručnikom su obuhvaćena pitanja djece koja krše zakon i djece žrtava i svjedoka. Njime su obuhvaćena i djeca za koju postoji rizik da će postati dio sustava kaznenog pravosuđa. U okviru tih područja priručnik je usmjeren na teme kao što su zaštita djece, suzbijanje zločina, provedba zakona, sudski postupci, izricanje kazni i rehabilitacija.

Priručnik, koji je sastavio Penal Reform International, dostupan je naengleskom.

Pravosuđe u pitanjima koja se odnose na djecu žrtve i svjedoke zločina

Priručnik za stručnjake i kreatore politika o pravosuđu u pitanjima koja se odnose na djecu žrtve i svjedoke zločina (Ured Ujedinjenih naroda za droge i kriminal – UNODC)

Svrha je priručnika, koji je napisan za stručnjake i kreatore politika, državama olakšati, na nacionalnoj razini, provođenje smjernica o pitanjima koja se odnose na djecu žrtve i svjedoke zločina i ostalih relevantnih međunarodnih smjernica. On se zasniva na međunarodnoj najboljoj praksi postupanja s djecom žrtvama i svjedocima zločina u sustavu kaznenog pravosuđa. Priručnik bi trebao služiti kao vodič za kreatore politika i stručnjake koji rade s djecom žrtvama i svjedocima zločina, kao što su suci, liječničko osoblje, policijski službenici, tužitelji, socijalni radnici, osoblje nevladinih organizacija (NVO) i učitelji. Priručnik je dostupan naengleskom, francuskom i španjolskom. Primjer zakona i povezane primjedbe na istu temu također su dostupni naengleskom.

Izobrazba putem interneta o smjernicama UN-a o pravosuđu u pitanjima koja se odnose na djecu žrtve i svjedoke zločina (UNODC i UNICEF).

U izobrazbi putem interneta može sudjelovati svaki stručnjak ili kreator politike koji je zainteresiran za rad ili koji radi u području pružanja potpore djeci žrtvama ili svjedocima zločina. Tečaj su zajedno razvili UNODC, UNICEF i međunarodni ured za ljudska prava (IBCR) uz potporu kanadske Vlade. Dostupan je besplatno na internetu i može mu se pristupiti jednostavnom prijavom na web-mjesto. Svi korisnici koji prođu sve potrebne testove dobit će potvrdu o završetku tečaja. Tečaj je dostupan naengleskom.

Borba protiv trgovanja djecom

Smjernice o zaštiti djece žrtava trgovanja ljudima (UNICEF)

U smjernicama o zaštiti djece žrtava trgovanja ljudima propisani su standardi za dobru praksu na temelju međunarodnih politika za zaštitu ljudskih prava. Smjernicama je obuhvaćena zaštita djece žrtava trgovanja ljudima od njihovog pronalaženja do vraćanja i ponovne integracije. Smjernice se mogu upotrebljavati zajedno s drugim smjernicama i alatima razvijenima za pomoć u sprječavanju trgovanja djecom, a na nacionalnoj i regionalnoj razini te se smjernice mogu upotrebljavati kao početna točka za razvoj politika i prakse uzimajući u obzir lokalne okolnosti, ograničenja i resurse. Smjernicama se želi olakšati rad vladama i državnim dionicima, međunarodnim organizacijama, NVO-ima i ostalim pružateljima usluga. Dostupne su naengleskom.

Ostali UNICEF-ovi resursi za zaštitu djece dostupni suovdje.

Priručnik za borbu protiv trgovanja djecom radi radnog, seksualnog i ostalih oblika iskorištavanja (Međunarodna organizacija rada – ILO)

Svrha je ovog priručnika olakšavanje rada vladama, radnicima, poslodavcima i međunarodnim organizacijama, kao i NVO-ima koji sudjeluju u borbi protiv trgovanja djecom radi radnog, seksualnog i ostalih oblika iskorištavanja. Sastoji se od tri udžbenika (Razumijevanje trgovanja djecom, Djelovanje protiv trgovanja djecom na razini politika i informiranja i Postupovna pitanja), knjige s praktičnim vježbama i vodiča za posrednike. Priručnik je dostupan naengleskom, francuskom i španjolskom. Pripremili su ga ILO i UNICEF i on čini dio globalne inicijative UN-a u borbi protiv trgovanja ljudima.

Borba protiv genitalnog sakaćenja žena

Alat e-učenja „Zajedno u borbi protiv genitalnog sakaćenja žena” (UEFGM)

Genitalno sakaćenje žena (FGM) međunarodno je priznato kao kršenje ljudskih prava žena i oblik zlostavljanja djece. Kao i svi drugi oblici spolnog zlostavljanja, ono predstavlja povredu temeljnog prava na život, slobodu, sigurnost, dostojanstvo, ravnopravnost žena i muškaraca, nediskriminaciju i fizički i psihički integritet, u skladu s definicijom Svjetske zdravstvene organizacije.

Elektroničkim tečajem „Zajedno u borbi protiv genitalnog sakaćenja žena” (UEFGM) obuhvaćeno je pitanje FGM-a u kontekstu zdravstvenih usluga i usluga azila. Pravosudni djelatnici mogli bi biti zainteresirani za prva dva temeljna modula u kojima se daje uvod u razumijevanje FGM-a kao pitanja ljudskih prava i posebnog oblika spolnog zlostavljanja. Pravosudne djelatnike specijalizirane za azil mogla bi zanimati dva specijalizirana modula u području azila.

Tečaj je dostupan na engleskom, talijanskom iportugalskom.

Posljednji put ažurirano: 06/10/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.