Zákaz diskriminace

Evropská komise chce zpřístupnit výukový materiál, který bude užitečný jak pro vlastní potřebu právníků, tak i pro školitele právníků coby zdroj informací pro jejich práci v oblasti zákazu diskriminace.

„Úvod do práva EU v oblasti zákazu diskriminace“, kurz elektronického učení (Evropská komise)

Tento kurz elektronického učení představuje úvod do klíčových pojmů práva EU v oblasti nediskriminace, do vývoje v této oblasti a do příslušné judikatury. Obsahuje videoprezentace, příklady aktuálních případů a kvízy a je součástí řady seminářů, které si objednala Komise a které jsou uvedeny níže. Zájemci z řad právníků mohou kurz absolvovat zde.

Semináře o právních předpisech EU v oblasti zákazu diskriminace (Evropská komise)

Tyto semináře se týkají obou evropských antidiskriminačních směrnic přijatých podle článku 19 SFEU (bývalý článek 13 SES). Směrnice 2000/43/ES zakazuje všechny formy diskriminace na základě rasy nebo etnického původu v řadě oblastí. Směrnice 2000/78/ES zakazuje všechny formy diskriminace v zaměstnání a povolání na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Podklady a příspěvky řečníků na semináři objednaném Komisí jsou k dispozici zde.

Příručka evropského antidiskriminačního práva (Agentura Evropské unie pro základní práva – FRA a Evropský soud pro lidská práva – ESLP)

Příručka evropského antidiskriminačního práva vydaná společně Agenturou Evropské unie pro základní práva (FRA) a Evropským soudem pro lidská práva (ESLP) uvádí judikaturu ESLP a Soudního dvora Evropské unie. Zabývá se souvislostmi a pozadím práva EU v oblasti zákazu diskriminace (včetně úmluv OSN o lidských právech) a popisuje různé kategorie diskriminace a možné právní ochrany, použitelnost práva EU na oblast zákazu diskriminace (objasňuje zejména, které skupiny osob jsou chráněny) a kritéria pro ochranu, jako je pohlaví, zdravotní postižení, věk, rasa nebo státní příslušnost. Příručka je k dispozici zde v různých jazycích.

Příručka k různým konceptům týkajícím se zákazu diskriminace (Evropská komise)

Právníci, kteří mají zájem zdokonalit své znalosti a chápání práva v oblasti zákazu diskriminace, mohou nalézt další informace a analýzy v několika příručkách, které jsou všechny k dispozici v angličtině. Příručky byly vypracovány speciálně pro Evropskou komisi a týkají se následujících konceptů:

Poslední aktualizace: 06/10/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.