Ikke-forskelsbehandling

Europa-Kommissionen ønsker at stille undervisningsmateriale til rådighed, som er nyttigt både for retsvæsenets aktører til eget brug og for undervisere af retsvæsenets aktører som et redskab til deres arbejde i forbindelse med forbuddet mod forskelsbehandling.

"Introduktion til EU's lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling", e-learningkursus (Europa-Kommissionen)

Dette e-learningkursus giver en introduktion til de centrale begreber i EU's lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling, udvikling på området og relevant retspraksis. Det omfatter videopræsentationer, eksempler fra konkrete sager og quizzer og indgår i en række seminarer, Kommissionen har fået udviklet, og som præsenteres i det følgende. Interesserede retlige aktører kan følge kurset her.

Seminarer om EU's lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling (Europa-Kommissionen)

Disse seminarer vedrører de to EU-direktiver om ikkeforskelsbehandling, som er vedtaget i henhold til artikel 19 i TEUF (tidl. artikel 13 i TEF). Direktiv 2000/43/EF forbyder alle former for forskelsbehandling på grundlag af race eller etnisk oprindelse på en række områder. Direktiv 2000/78/EF forbyder alle former for forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv på grundlag af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Baggrundsdokumentation og talernes indlæg på de seminarer, Kommissionen har fået udviklet, findes her.

Håndbog i EU-lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling (Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder – FRA og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol – ECHR)

I håndbogen om EU's lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling, som blev udgivet i fællesskab af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR), fastlægges retspraksis fra ECHR og Den Europæiske Unions Domstol. Den uddyber sammenhængen og baggrunden for EU-lovgivningen om forbud mod forskelsbehandling (bl.a. FN's traktater om menneskerettigheder) og beskriver de forskellige kategorier af forskelsbehandling og mulige forsvarsforanstaltninger, anvendelsen af EU-lovgivningen på ikkeforskelsbehandling (især forklares det, hvilke persongrupper der er beskyttet) og kriterierne for beskyttelse såsom køn, handicap, alder, race eller nationalitet. Håndbogen findes her på forskellige sprog.

Håndbøger om forskellige begreber vedrørende bekæmpelse af forskelsbehandling (Europa-Kommissionen)

Retlige aktører, der ønsker at øge deres viden om og forståelse af lovgivningen om forbud mod forskelsbehandling, kan finde yderligere oplysninger og analyser i flere håndbøger, som alle foreligger på engelsk. Håndbøgerne er udarbejdet specielt for Europa-Kommissionen og dækker følgende begreber:

Sidste opdatering: 06/10/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.