Mittediskrimineerimine

Euroopa Komisjon soovib teha kättesaadavaks koolitusmaterjalid, millest on abi nii õigusala töötajatel kui ka õigusala töötajate koolitajatel, kes saavad neid materjale kasutada oma töös diskrimineerimiskeelu valdkonnas.

E-õppe kursus teemal „Sissejuhatus ELi diskrimineerimisvastasesse õigusesse” (Euroopa Komisjon)

See on sissejuhatav e‑õppe kursus, milles käsitletakse ELi diskrimineerimisvastane õiguse põhiteemasid, nimetatud valdkonnas toimuvaid muudatusi ja asjaomast kohtupraktikat. Kursus sisaldab videoesitlusi, näiteid tegelikest kohtuasjadest ja viktoriine ning see on osa Euroopa Komisjoni tellitud seminaride sarjast, mida tutvustatakse allpool. Huvitatud õigusala töötajad saavad kursusel osaleda selle lingi kaudu.

Seminarid ELi diskrimineerimisvastaste õigusaktide kohta (Euroopa Komisjon)

Need seminarid on seotud kahe Euroopa diskrimineerimisvastase direktiiviga, mis on vastu võetud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 19 alusel (endine EÜ asutamislepingu artikkel 13). Direktiiviga 2000/43/EÜ keelatakse paljudes valdkondades rassilise või etnilise päritolu alusel toimuva diskrimineerimise kõik vormid. Direktiiviga 2000/78/EÜ keelatakse usuliste tõekspidamiste, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel toimuva diskrimineerimise kõik vormid seoses töö saamise ja kutsealale pääsemisega. Euroopa Komisjoni tellitud seminaride taustdokumendid ja esinejate ettekanded on kättesaadavad siin.

Euroopa diskrimineerimisvastase õiguse käsiraamat (Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet – FRA ja Euroopa Inimõiguste Kohus – ECHR)

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) ja Euroopa Inimõiguste Kohtu (ECHR) ühiselt avaldatud Euroopa diskrimineerimisvastase õiguse käsiraamatus esitatakse Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Kohtu kohtupraktika. Käsiraamatus täpsustatakse Euroopa diskrimineerimisvastase õiguse (sealhulgas ÜRO inimõiguste alased lepingud) konteksti ja tausta ning kirjeldatakse diskrimineerimise eri kategooriaid ja võimalikku õiguskaitset, Euroopa õiguse kohaldatavust mittediskrimineerimise küsimustes (selgitades sealjuures, missugused isikute rühmade õigused on kaitstud) ja kaitse pakkumise kriteeriumid, nagu näiteks sugu, puue, vanus, rassiline päritolu või rahvus. Käsiraamat on eri keeltes kättesaadav siin.

Käsiraamatud mittediskrimineerimisega seotud teemade kohta (Euroopa Komisjon)

Õigusala töötajad, kes soovivad täiustada oma teadmisi diskrimineerimisvastase õiguse kohta ja arusaamist sellest, leiavad täiendavat teavet ja juhtumite analüüse mitmest käsiraamatust, mis on kättesaadavad inglise keeles. Käsiraamatud on välja töötatud spetsiaalselt Euroopa Komisjoni jaoks ja hõlmavad järgmisi teemasid:

Viimati uuendatud: 06/10/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.