Syrjintäkielto

Euroopan komissio on laatinut syrjintäkieltoon liittyvää oppimateriaalia, joka on tarkoitettu avuksi sekä oikeusalan ammattilaisille että oikeusalan ammattilaisten kouluttajille.

Verkkokurssi ”Introduction to EU anti-discrimination law” (Euroopan komissio)

Tässä verkkokurssissa esitetään johdatus EU:n syrjinnän vastaisen lainsäädännön avainkäsitteisiin, alan kehityssuuntiin ja asiaa koskevaan oikeuskäytäntöön. Videoesityksistä, todellisista oikeustapausesimerkeistä ja testikysymyksistä koostuva kurssi on osa komission toimeksiannosta järjestettyä seminaarisarjaa, joka esitellään jäljempänä. Asiasta kiinnostuneet oikeusalan ammattilaiset voivat tutustua kurssiin täällä.

EU:n syrjinnän vastaista lainsäädäntöä koskevat seminaarit (Euroopan komissio)

Seminaarit liittyvät kahteen syrjinnän vastaiseen EU-direktiiviin, jotka on annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 19 artiklan (aiempi EY-sopimuksen 13 artikla) nojalla. Direktiivissä 2000/43/EY kielletään kaikki rotuun tai etniseen alkuperään perustuva syrjintä useilla aloilla. Direktiivissä 2000/78/EY kielletään kaikenlainen työhön ja ammattiin liittyvä syrjintä uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden, iän taikka seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Komission toimeksi antamien seminaarien tausta-asiakirjoihin ja seminaareissa käytettyihin puheenvuoroihin voi perehtyä täällä.

Euroopan syrjinnänvastaisen oikeuden käsikirja (Euroopan unionin perusoikeusvirasto ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin)

Euroopan unionin perusoikeusviraston ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen yhdessä julkaisemassa Euroopan syrjinnänvastaisen oikeuden käsikirjassa esitetään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö. Siinä käsitellään seikkaperäisesti EU:n syrjinnänvastaisen lainsäädännön lähtökohtia ja taustaa (myös Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeussopimuksia) ja kuvaillaan erilaisia syrjinnän muotoja ja oikeuttamisperusteita, EU:n syrjinnänvastaisen lainsäädännön sovellettavuutta (erityisesti selitetään, mitkä ryhmät on suojattu lainsäädännöllä) ja suojeluperusteita, kuten sukupuolta, vammaisuutta, ikää, rotua tai kansalaisuutta. Käsikirjan eri kieliversioihin voi tutustua täällä.

Käsikirjat syrjimättömyyttä koskevista oikeudellisista käsitteistä (Euroopan komissio)

Oikeusalan ammattilaiset voivat parantaa tietämystään syrjinnänvastaisesta oikeudesta tutustumalla useisiin englanninkielisiin käsikirjoihin, joissa annetaan alaa koskevaa lisä- ja tutkimustietoa. Käsikirjat on laadittu erityisesti Euroopan komissiota varten ja niissä käsitellään seuraavia aiheita:

Päivitetty viimeksi: 06/10/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.