Nediskriminācija

Eiropas Komisija vēlas darīt pieejamus mācību materiālus diskriminācijas novēršanas jomā, kas būs noderīgi gan praktizējošu juristu, gan viņu pasniedzēju darbā.

E-mācību kurss Ievads par ES tiesību aktiem antidiskriminācijas jomā” (Eiropas Komisija)

Šajā e-mācību kursā ir sniegts ievads par galvenajiem jēdzieniem ES tiesību aktos antidiskriminācijas jomā, izklāstīti jaunākie notikumi šajā jomā un minēta attiecīgā judikatūra. Kursā ir ietvertas videoprezentācijas, piemēri no reālām lietām un kontroljautājumi. Šis kurss ir daļa no Komisijas pasūtīto semināru sērijas (sk. turpmāk). Ieinteresētie praktizējošie juristi var iepazīties ar kursa materiāliem šeit.

Semināri par ES tiesību aktiem antidiskriminācijas jomā (Eiropas Komisija)

Šie semināri ir saistīti ar divām Eiropas antidiskriminācijas direktīvām, kas pieņemtas saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 19. pantu (bijušais 13. pants Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā (LEK)). Direktīva 2000/43/EK aizliedz jebkādu diskrimināciju uz rasu vai etniskās izcelsmes pamata dažādās jomās. Direktīva 2000/78/EK aizliedz jebkādu diskrimināciju saistībā ar nodarbinātību un profesiju uz reliģisko uzskatu, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas pamata. Pamatdokumenti, Komisijas pasūtītajos semināros nolasītie ziņojumi un citi materiāli ir pieejami šeit.

Eiropas diskriminācijas novēršanas tiesību rokasgrāmata (Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) un Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT))

Eiropas diskriminācijas novēršanas tiesību rokasgrāmatā, ko kopīgi publicējušas Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) un Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT), ir izklāstīta ECT un Eiropas Savienības Tiesas judikatūra. Rokasgrāmata ir izstrādāta Eiropas nediskriminācijas tiesību aktu kontekstā un pamatojoties uz minētajiem tiesību aktiem (tostarp ANO cilvēktiesību līgumu kontekstā) un tajā tiek aprakstītas dažādas diskriminācijas kategorijas un iespējamās tiesiskā aizsardzības metodes, kā arī Eiropas nediskriminācijas tiesību aktu piemērojamība (īpaši skaidrots, kuras cilvēku grupas ir aizsargātas) un aizsardzības kritēriji, piemēram, dzimums, invaliditāte, vecums, rase vai nacionalitāte. Rokasgrāmata ir pieejama šeit (dažādās valodās).

Rokasgrāmatas par dažādiem jautājumiem saistībā ar nediskrimināciju (Eiropas Komisija)

Praktizējošie juristi, kuri vēlas uzlabot savas zināšanas un izpratni par nediskriminācijas tiesību aktiem, var iegūt papildu informāciju un kopsavilkuma materiālus vairākās rokasgrāmatās, kuras visas ir pieejamas angļu valodā. Rokasgrāmatas ir īpaši sagatavotas Eiropas Komisijas vajadzībām un aptver šādus tematus:

Lapa atjaunināta: 06/10/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.