Non-discriminatie

De Europese Commissie wenst opleidingsmateriaal beschikbaar te stellen dat nuttig is voor beoefenaars van juridische beroepen als hulpmiddel voor zelfstudie, alsook voor opleiders van beoefenaars van juridische beroepen als hulpmiddel voor hun werk op het gebied van non-discriminatie.

"Inleiding tot Europese antidiscriminatiewetgeving", een cursus op basis van e-learning (Europese Commissie)

Deze cursus biedt een introductie tot de belangrijkste concepten van de Europese antidiscriminatiewetgeving, de ontwikkelingen op dit terrein en relevante rechtspraak. Hij bestaat uit videopresentaties, een bespreking van feitelijke rechtszaken en quizzen en maakt deel uit van de hieronder genoemde reeks seminars die in opdracht van de Commissie werden georganiseerd. Geïnteresseerde rechtsbeoefenaars kunnen de cursus hier online volgen.

Seminars over Europese antidiscriminatiewetgeving (Europese Commissie)

Deze seminars hebben betrekking op de twee Europese antidiscriminatierichtlijnen die krachtens artikel 19 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (ex artikel 13 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap) zijn vastgesteld. Richtlijn 2000/43/EG verbiedt alle vormen van discriminatie op grond van ras of etnische herkomst op een aantal terreinen. Richtlijn 2000/78/EG verbiedt alle vormen van discriminatie in arbeid en beroep op grond van godsdienst of levensovertuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. De achtergronddocumentatie bij deze in opdracht van de Commissie georganiseerde seminars en de bijdragen van de sprekers op die seminars zijn hier beschikbaar.

Handboek over het Europese non-discriminatierecht (Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) en Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM))

Dit handboek, dat door het FRA en het EHRM gezamenlijk is gepubliceerd, geeft een overzicht van de rechtspraak van het EHRM en het Hof van Justitie van de Europese Unie op het gebied van non-discriminatie. Nadat een uiteenzetting is gegeven over de context en achtergrond van het Europese non-discriminatierecht (inclusief VN-verdragen inzake mensenrechten) wordt een beschrijving gegeven van de verschillende categorieën van discriminatie en de rechtvaardigingsgronden en ingegaan op de toepasselijkheid van het Europese non-discriminatierecht (in het bijzonder wordt uitgelegd welke groepen bescherming genieten) en de criteria voor bescherming, zoals geslacht, handicap, leeftijd, ras of nationaliteit. Het handboek is hier in diverse talen beschikbaar.

Handboeken over verschillende thema's met betrekking tot non-discriminatie (Europese Commissie)

Rechtsbeoefenaars die hun kennis en begrip van het non-discriminatierecht willen vergroten, vinden aanvullende informatie en analyses in diverse handboeken, allemaal in het Engels. Twee handboeken zijn speciaal voor de Europese Commissie gemaakt en behandelen de volgende thema's:

Laatste update: 06/10/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.