Nediskriminácia

Európska komisia chce sprístupniť vzdelávacie materiály, ktoré budú slúžiť potrebám odborníkov v oblasti práva, ako aj ich školiteľom, ako zdroj, ktorý môžu použiť pri práci v oblasti nediskriminácie.

Kurz elektronického vzdelávania „Úvod do antidiskriminačných právnych predpisov EÚ“ (Európska komisia)

Tento kurz elektronického vzdelávania predstavuje úvod do kľúčových konceptov antidiskriminačných právnych predpisov EÚ, vývoja v tejto oblasti a relevantnej judikatúry. Obsahuje videoprezentácie, príklady zo skutočných prípadov a kvízy a je súčasťou série seminárov, ktorú objednala Komisia. Tieto sú uvedené ďalej v texte. Odborníci z právnej praxe, ktorí majú záujem o absolvovanie tohto kurzu, môžu tak urobiť tu.

Semináre o právnych predpisoch EÚ v oblasti boja proti diskriminácii (Európska komisia)

Tieto semináre sa zaoberajú dvomi európskymi antidiskriminačnými smernicami prijatými podľa článku 19 ZFEÚ (bývalý článok 13 ZES). V smernici 2000/43/ES sa zakazujú všetky formy diskriminácie na základe rasy alebo etnického pôvodu v mnohých oblastiach. V smernici 2000/78/ES sa zakazujú všetky formy diskriminácie v zamestnaní a povolaní na základe náboženského presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Podklady a príspevky rečníkov na seminári, ktorý objednala Komisia, sú k dispozícii tu.

Príručka európskeho antidiskriminačného práva (Agentúra Európskej únie pre základné práva, FRA, a Európsky súd pre ľudské práva, ECHR)

V príručke európskeho antidiskriminačného práva, ktorú spolu vydali Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) a Európsky súd pre ľudské práva (ECHR), sa uvádza judikatúra ECHR a Súdneho dvora Európskej únie. Detailne sa zaoberá súvislosťami a pozadím práva EÚ v oblasti nediskriminácie (vrátane zmlúv OSN o ľudských právach) a sú v nej opísané rozličné kategórie diskriminácie a možnej právnej ochrany, uplatniteľnosť práva EÚ v oblasti nediskriminácie (predovšetkým sa v nej vysvetľuje, ktoré skupiny osôb sú chránené) a kritériá pre ochranu, ako sú pohlavie, zdravotné postihnutie, rasa alebo štátna príslušnosť. Príručka je k dispozícii tu v rôznych jazykoch.

Príručky k rôznym konceptom týkajúcim sa nediskriminácie (Európska komisia)

Odborníkom z právnej praxe, ktorí si chcú zdokonaliť svoje poznatky a chápanie práva v oblasti nediskriminácie, sú k dispozícii ďalšie informácie a analýzy vo viacerých príručkách v anglickom jazyku. Tieto príručky boli vypracované osobitne pre Európsku komisiu a pokrývajú tieto koncepty:

Posledná aktualizácia: 06/10/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.