Законодателство срещу организираната престъпност

Европейската комисия желае да предостави материали за обучение, които ще бъдат в помощ както на практикуващите юристи за тяхно лично ползване, така и на обучителите на практикуващи юристи като ресурс за тяхната работа в областта на законодателството срещу организираната престъпност.

Курс за електронно обучение по „Познаването на правото на ЕС като средство за борба с транснационалната организирана престъпност“ (Fondazione Italiana per il Notariato)

Този курс за електронно обучение включва общ раздел за правото на ЕС и наказателноправните въпроси, както и специфични раздели относно борбата срещу изпирането на пари, управлението и разпореждането с активи, конфискувани от престъпни организации и транснационална несъстоятелност. Той съдържа перспектива, която включва гражданскоправните последици по въпросите, тъй като е разработен от гледна точка на нотариусите. Курсът е разработен в рамките на проект, ръководен от Fondazione Italiana per il Notariato и съфинансиран от Европейската комисия.

Курсът е достъпен тук на английски и италиански език.

Борба срещу киберпрестъпността

„Обучение в сферата на киберпрестъпността за съдии и прокурори: концепция“ (Съвет на Европа и Лисабонската мрежа)

Целта на тази инициатива е да се помогне на институциите за съдебно обучение да разработят програми за обучение по въпросите на киберпрестъпността и електронните доказателства за съдии и прокурори, както и да се включи такова обучение в рамките на стандартното първоначално и продължаващо обучение в тази област. Инициативата следва да улесни допълнително работата в мрежа между съдиите и прокурорите с цел повишаване на техните знания и насърчаване на заинтересованите партньори да създават дейности по обучение.

Тази инициатива е разработена през 2009 г. от Съвета на Европа (като част от неговия проект по въпросите на киберпрестъпността) и Лисабонската мрежа на институциите за съдебно обучение в сътрудничество с работна група, съставена от множество заинтересовани страни.

Курсът е достъпен на английски език тук.

Връзки по темата

Проект на Съвета на Европа по въпросите на киберпрестъпността

Лисабонска мрежа

Последна актуализация: 08/02/2019

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.