Νομοθεσία κατά του οργανωμένου εγκλήματος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να καταστήσει διαθέσιμο υλικό κατάρτισης που θα είναι χρήσιμο τόσο για τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου, για δική τους χρήση, όσο και για τους εκπαιδευτές επαγγελματιών του νομικού κλάδου, ως πόρος για την εργασία τους στο πεδίο της νομοθεσίας κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Σειρά μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης σχετικά με τη «Γνώση του ευρωπαϊκού δικαίου ως μέσου για την καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος» (Fondazione Italiana per il notariato)

Αυτή η σειρά μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης περιλαμβάνει ένα γενικό τμήμα σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ και τα ποινικά ζητήματα καθώς και ειδικά τμήματα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη διαχείριση και τη διάθεση των δημευθέντων περιουσιακών στοιχείων εγκληματικών οργανώσεων και τις διακρατικές περιπτώσεις αφερεγγυότητας. Προσφέρει μια προοπτική που περιλαμβάνει τις αστικές συνέπειες των υποθέσεων, διότι συντάχθηκε από την σκοπιά των συμβολαιογράφων. Καταρτίστηκε στο πλαίσιο σχεδίου υπό την αιγίδα της Fondazione Italiana per il Notariato και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Διατίθεται εδώ στην αγγλική και στην ιταλική γλώσσα.

Καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο

«Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο: σχέδιο κατάρτισης για τους δικαστές και τους εισαγγελείς» (Συμβούλιο της Ευρώπης και Δίκτυο της Λισαβόνας)

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να βοηθήσει τα ιδρύματα κατάρτισης των δικαστών να αναπτύξουν προγράμματα κατάρτισης σχετικά με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων για τους δικαστές και τους εισαγγελείς και να ενσωματώσουν την εν λόγω κατάρτιση στην τυποποιημένη αρχική και ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση στον τομέα αυτό. Περαιτέρω αναμένεται να διευκολύνει τη δημιουργία δικτύων μεταξύ δικαστών και εισαγγελέων με σκοπό να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να παρακινηθούν οι ενδιαφερόμενοι να επεξεργαστούν δραστηριότητες κατάρτισης.

Η πρωτοβουλία αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του 2009 από το Συμβούλιο της Ευρώπης (ως μέρος του σχεδίου για την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο) και το Δίκτυο της Λισαβόνας (δίκτυο φορέων δικαστικής κατάρτισης), σε συνεργασία με μια ομάδα εργασίας πολλαπλών ενδιαφερομένων.

Διατίθεται εδώ στην αγγλική γλώσσα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Το Συμβούλιο της Ευρώπης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο

Δίκτυο της Λισαβόνας

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/02/2019

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.