Organiseeritud kuritegevuse vastased õigusaktid

Euroopa Komisjon soovib teha kättesaadavaks koolitusmaterjalid, millest on abi nii õigusala töötajatel kui ka õigusala töötajate koolitajatel, kes saavad neid materjale kasutada oma töös organiseeritud kuritegevuse vastaste õigusaktide valdkonnas.

E-õppe kursus teemal „Euroopa õigus kui rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise vahend” (Fondazione Italiana per il Notariato)

See e-õppe kursus sisaldab üldosa ELi õiguse ja kriminaalasjade kohta ning osi, mis on pühendatud rahapesu vastasele võitlusele, kuritegelikelt organisatsioonidelt konfiskeeritud varade haldamisele ja käsutamisele ning rahvusvahelisele maksejõuetusele. Kuna kursus on välja töötatud tsiviilõiguse valdkonnas tegutsevate notarite vaatepunktist, siis käsitletakse selles ka nimetatud kuritegude tsiviilõiguslikke tagajärgi. Kursus arendati välja projekti raames, mida juhtis Fondazione Italiana per il Notariato (Itaalia notarite sihtasutus) ja kaasrahastas Euroopa Komisjon.

Kursus on inglise ja itaalia keeles kättesaadav siin.

Küberkuritegevuse vastane võitlus

„Küberkuritegevuse alane koolitus kohtunikele ja prokuröridele” (Euroopa Nõukogu ja Lissaboni võrgustik)

Selle algatuse eesmärk on aidata õigusalase koolituse institutsioonidel välja töötada küberkuritegevuse ja elektrooniliste tõendite alaseid koolitusprogramme kohtunikele ja prokuröridele ning lisada selleteemaline koolitus nende standardse esmase ja täiendkoolituse hulka. Lisaks peaks koolitus soodustama kohtunike ja prokuröride vahelist koostööd, et täiustada nende teadmisi ja õhutada koolituste korraldamist huvitatud partnerite poolt.

Algatuse arendasid 2009. aastal välja Euroopa Nõukogu (osana küberkuritegevuse projektist) ja Lissaboni õigusalase koolituse institutsioonide võrgustik koostöös mitut sidusrühma kaasava töörühmaga.

Kursus on inglise keeles kättesaadav siin.

Seonduvad lingid

Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse projekt

Lissaboni võrgustik

Viimati uuendatud: 08/02/2019

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.