Tiesību akti pret organizēto noziedzību

Eiropas Komisija vēlas darīt pieejamus mācību materiālus par tiesību aktiem organizētās noziedzības apkarošanas jomā, kas būs noderīgi gan praktizējošu juristu, gan viņu pasniedzēju darbā.

E-mācību kurss “Eiropas tiesību pārzināšana kā pārrobežu organizētās noziedzības apkarošanas līdzeklis” (Fondazione Italiana per il Notariato)

Šajā e-mācību kursā ir ietverta vispārīga sadaļa par ES tiesībām un krimināltiesībām, kā arī īpašas sadaļas saistībā ar cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, par noziedzīgām organizācijām konfiscētu aktīvu pārvaldīšanu un realizāciju un par starptautiskiem maksātnespējas procesiem. Šie jautājumi ir aplūkoti arī no civiltiesību aspekta, jo materiāls ir sagatavots no notāru skatupunkta. Šis kurss tika izstrādāts projekta ietvaros, kuru vadīja Fondazione Italiana per il Notariato un līdzfinansēja Eiropas Komisija.

Kurss ir pieejams šeit angļu un itāliešu valodā.

Cīņa pret kibernoziedzību

“Tiesnešu un prokuroru apmācība kibernoziedzības jautājumos — koncepcija” (Cybercrime training for judges and prosecutors: a concept) (Eiropas Padome un Lisabonas tīkls)

Šīs iniciatīvas mērķis ir palīdzēt tiesu apmācības iestādēm izstrādāt tiesnešiem un prokuroriem paredzētu mācību programmu par kibernoziedzību un elektroniskajiem pierādījumiem un integrēt šādas mācības šīs jomas profesionāļu sākotnējās apmācības un darba vietās organizētās iekšējās apmācības standartā. Turklāt minētajai iniciatīvai būtu jāveicina tīkla izveide starp tiesnešiem un prokuroriem, lai uzlabotu viņu zināšanas un mudinātu ieinteresētos sadarbības partnerus organizēt apmācību.

Šo iniciatīvu 2009. gadā izstrādāja Eiropas Padome (tās projekta par kibernoziedzību ietvaros) un Lisabonas Tiesiskās apmācības iestāžu tīkls sadarbībā ar darba grupu, kurā bija pārstāvētas daudzas ieinteresētās personas.

Kurss ir pieejams šeit angļu valodā.

Papildu saites

Eiropas Padomes projekts par kibernoziedzību

Lisabonas tīkls

Lapa atjaunināta: 08/02/2019

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.