Právne predpisy z oblasti boja proti organizovanému zločinu

Európska komisia chce sprístupniť vzdelávacie materiály, ktoré budú slúžiť potrebám odborníkov v oblasti práva, ako aj ich školiteľom, ako zdroj, ktorý môžu použiť pri práci v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa boja proti organizovanému zločinu.

Kurz elektronického vzdelávania „Znalosť európskeho práva ako prostriedok boja proti nadnárodnej organizovanej trestnej činnosti“ (Fondazione Italiana per il Notariato)

Tento kurz elektronického vzdelávania zahŕňa všeobecnú časť týkajúcu sa práva EÚ a trestnoprávnych vecí, ako aj osobitné časti týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí, správy a nakladania s aktívami skonfiškovanými zločineckým organizáciám a v nadnárodných prípadoch platobnej neschopnosti. Kurz sa pozerá na veci aj z uhla občianskoprávnych dôsledkov, keďže sa v ňom vychádza z pohľadu notárov. Vytvorený bol v rámci projektu, ktorý viedla organizácia Fondazione Italiana per il Notariato a ktorý spolufinancovala Európska komisia.

Kurz je dostupný tu v angličtine a taliančine.

Boj proti počítačovej kriminalite

„Odborná príprava v oblasti počítačovej kriminality pre sudcov a prokurátorov: základné myšlienky“ (Rada Európy a Lisabonská sieť)

Cieľom tejto iniciatívy je pomôcť inštitúciám poskytujúcim odbornú justičnú prípravu vytvoriť programy odborného vzdelávania v oblasti počítačovej kriminality a elektronických dôkazov pre sudcov a prokurátorov a integrovať takúto odbornú prípravu do štandardných úvodných školení a odbornej prípravy na pracovisku v tejto oblasti pôsobenia. Okrem toho by iniciatíva mala uľahčiť aj vytváranie siete medzi sudcami a prokurátormi s cieľom zvýšiť ich poznatky a povzbudiť zainteresovaných partnerov pri zavádzaní odbornej prípravy.

Túto iniciatívu vyvinula v priebehu roka 2009 Rada Európy (v rámci svojho projektu týkajúceho sa počítačovej kriminality) a Lisabonská sieť inštitúcií poskytujúcich odbornú justičnú prípravu v spolupráci s viacstrannou pracovnou skupinou.

Tento kurz je k dispozícii tu v angličtine.

Súvisiace odkazy

Projekt Rady Európy týkajúci sa počítačovej kriminality

Lisabonská sieť

Posledná aktualizácia: 08/02/2019

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.