Lagstiftning mot organiserad brottslighet

Europeiska kommissionens avsikt är att utbildningsmaterialet ska vara till hjälp både för rättstillämpare för eget bruk och som en resurs för fortbildare av rättstillämpare i deras arbete i fråga om lagstiftning mot organiserad brottslighet.

E-kurs: "Kunskap om EU-rätt som medel för att bekämpa transnationell organiserad brottslighet" (Fondazione Italiana per il Notariato)

Denna e-kurs innefattar ett allmänt avsnitt om EU-rätt och straffrätt samt även särskilda avsnitt om kampen mot penningtvätt, förvaltning och avyttring av tillgångar som konfiskerats från brottsorganisationer samt transnationella konkurser. Den ger ett perspektiv som omfattar de civilrättsliga följderna i ärendena eftersom den har utarbetats ur civila notariers synvinkel. Det utvecklades inom ramen för ett projekt som leddes av Fondazione Italiana per il Notariato och som samfinansierades av Europeiska kommissionen.

Kursen finns här på engelska och italienska.

Kampen mot it-brott

"Cybercrime training for judges and prosecutors: a concept" (Europarådet och Lissabonnätverket)

Syftet med initiativet är att hjälpa rättsutbildningsinstitutioner att utveckla utbildningsprogram om it-brott och elektronisk bevisning för domare och åklagare och att integrera denna utbildning i standardutbildningen inom detta område på grund- fortbildningsnivå. Det bör dessutom underlätta nätverkande mellan domare och åklagare för att förbättra deras kunskap och uppmuntra berörda parter att anordna kurser.

Initiativet arbetades fram under 2009 av Europarådet (som del i dess projekt om it-brott) och Lissabonnätverket för nationella rättsutbildningsinstitutioner i samarbete med en arbetsgrupp med flera olika berörda parter.

Kursen finns här på engelska.

Länkar

Europarådets projekt om it-brott

Lissabonnätverket

Senaste uppdatering: 08/02/2019

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.