Екологично право

Европейската комисия желае да предостави материали за обучение, които ще бъдат в помощ както на практикуващите юристи за тяхно лично ползване, така и на обучителите на практикуващи юристи като ресурс за тяхната работа в областта на европейското екологично право.

Модули за обучение в областта на правото на ЕС за околната среда (Европейска комисия)

Достъпът до правосъдие по въпроси, свързани с околната среда и прилагането на свързаното с околната среда законодателство са области, в които осведомеността за правната уредба е сравнително ниска. Правна уредба обаче съществува и понякога тя е съвсем конкретна. Понастоящем в Европа има редица случаи, при които правонарушения, засягащи околната среда, подлежат на наказателно преследване. Осъзнавайки необходимостта от подобряване на сътрудничеството между ЕС и националните съдии, през 2008 г. Генерална дирекция „Околна среда“ започна специална програма за разработване на модули за обучение по различни аспекти на правото на ЕС в областта на околната среда и за организиране на работни срещи и семинари за съдии относно прилагането на законодателството. Освен това по време на тези работни срещи бяха тествани и подобрени модулите за обучение въз основа на получената обратна информация.

Главната цел на работните срещи е да се повиши осведомеността по отношение на правото на ЕС и политиката в областта на околната среда и да се предостави форум за обмен на знания и опит. Освен това целта е да се включат и обучители и структури, предоставящи обучение. За тази цел материалите за обучение са разработени по такъв начин, че да има възможност да се актуализират и да се пригаждат спрямо нуждите на целевата аудитория на местно, национално или европейско равнище.

Пакетът за обучение относно правото на ЕС в областта на околната среда е съставен от модули по конкретни теми. Всеки модул е разделен на сесии, всяка от които е под формата на специално упражнение, напр. казуси или презентация на директиви.

Модулите представляват комбинация от презентации, предоставени от обучителя, и интерактивна работа по казуси (четири в рамките на семинар с продължителност 2,5 дни). Обучителите обаче имат свободата да използват такива материали, каквито те желаят и могат да ползват, например да организират собствените си семинари, като изберат само ограничен набор от наличните сесии.

Наличните модули са достъпни безплатнотук на английски език и обхващат следните теми:

  • Право на ЕС за оценка на въздействието върху околната среда
  • Право на ЕС в областта на опазването на околната среда
  • Законодателство на ЕС в областта на отпадъците
  • Законодателство на ЕС в областта на водите
  • Принципи на правото на ЕС в областта на околната среда
  • Опазване на околната среда чрез наказателното право.

Материали за обучение са налични и по следните общи въпроси:

  • Достъп до правосъдие по въпроси, свързани с околната среда
  • Ролята на националните съдилища и на Комисията при прилагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда.

Наръчникът „Обучение на обучители“ разяснява как тези пакети за обучение могат да бъдат използвани на практика.

Семинар за обучение относно достъпа до съда по въпроси, свързани с правото в областта на околната среда (Европейска мрежа за съдебно обучение — EJTN)

Заинтересовани практикуващи юристи и обучители могат да получат достъп до видео подкастове от семинари за обучение, организирани на английски език от Centro de Estudos Judiciários като част от дейностите на EJTN тук.

Връзки по темата

Европейска мрежа за съдебно обучение (EJTN)

Последна актуализация: 19/02/2019

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.