Právo v oblasti životního prostředí

Evropská komise chce zpřístupnit výukový materiál, který bude užitečný jak pro vlastní potřebu právníků, tak i pro školitele právníků coby zdroj informací pro jejich práci v oblasti evropského práva životního prostředí.

Výukové moduly v oblasti evropského práva životního prostředí (Evropská komise)

Přístup ke spravedlnosti v záležitostech životního prostředí a provádění právních předpisů týkajících se životního prostředí jsou oblasti, v nichž je informovanost o předpisech na velmi nízké úrovni. Právní předpisy však existují a často jsou velmi specifické. V Evropě existuje v současnosti celá řada věcí, v nichž jsou stíhány trestné činy proti životnímu prostředí. S vědomím toho, že je nutné zlepšit spolupráci mezi EU a soudci členských států, zahájilo generální ředitelství pro životní prostředí v roce 2008 zvláštní program, jehož cílem je rozvoj výukových modulů zaměřených na různé aspekty práva životního prostředí EU a organizace workshopů a seminářů pro soudce, které se týkají provádění právních předpisů. Výukové moduly byly na těchto workshopech rovněž testovány a na základě obdržené zpětné vazby byly zdokonaleny.

Hlavním účelem workshopů je zvýšit povědomí o právních předpisech a politice EU v oblasti životního prostředí a dát k dispozici fórum pro výměnu znalostí a zkušeností. Záměrem workshopů je rovněž zapojit školitele a poskytovatele vzdělávání do těchto aktivit. Za tímto účelem jsou výukové materiály vypracovávány takovým způsobem, aby bylo možné je aktualizovat a přizpůsobit potřebám cílové skupiny na místní, vnitrostátní nebo evropské úrovni.

Vzdělávací balíček zaměřený na právní předpisy EU v oblasti životního prostředí sestává z modulů týkajících se konkrétních témat. Každý modul je rozčleněn do jednotlivých sezení, z nichž každé má formu specifického cvičení, například případové studie nebo prezentace směrnic.

Moduly jsou kombinací přednášek vedených školitelem a interaktivních cvičení v rámci případových studií (čtyři za 2,5denní seminář). Školitelé mají nicméně možnost svobodně si zvolit materiály, které budou při výuce používat, a mohou například navrhnout své vlastní semináře, kdy si vyberou pouze omezený podsoubor sezení, která jsou k dispozici.

Dostupné moduly jsou k dispozici bezplatně zde v anglickém jazyce a zahrnují následující témata:

  • Právní předpisy EU týkající se posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
  • Právní přepisy EU o ochraně přírody
  • Právní předpisy EU týkající se odpadů
  • Právní předpisy EU týkající se vody
  • Zásady práva EU v oblasti životního prostředí
  • Ochrana životního prostředí za pomoci trestního práva.

Jsou rovněž k dispozici výukové materiály týkající se těchto obecných otázek:

  • Přístup ke spravedlnosti v záležitostech životního prostředí
  • Úloha vnitrostátních soudů a Komise při provádění evropských právních předpisů v oblasti životního prostředí.

Příručka Vzdělávání školitelů vysvětluje, jak lze tyto výukové balíčky využít v praxi.

Výukový seminář o přístupu k soudům v záležitostech životního prostředí (Evropská síť pro justiční vzdělávání -EJTN)

Právníci a školitelé, kteří mají zájem, mohou zhlédnout podcasty z výukového semináře pořádaného v angličtině střediskem Centro de Estudos Judiciários v rámci aktivit EJTN na těchto internetových stránkách.

Související odkazy

Evropská síť pro justiční vzdělávání (EJTN)

Poslední aktualizace: 19/02/2019

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.